Energitillförsel i Sverige 1945

Posted on May 3, 2008

0


Efter andra världskriget var Sverige ett ganska fattigt land men 1970 hade vår förmögenhet per person ökat så att vi var världens tredje rikaste land. Vi ser från figuren att det var billig olja från Mellanöstern som byggde vår välfärd. Innan oljans inträde i vårt energisystem var det hästen som genererade en stor del av den energi som behövdes i jordbruket. Beräkningar visar att hästarnas föda under året motsvarade ca 20% av den bioenergi som producerades under året. Oljan gjorde att denna energi kunde föras över till mat för oss som levde i Sverige. Vi kunde också exportera mat. När oljeproduktionen i framtiden minskar kan det bli nödvändigt att använda en del av jordbrukets energiproduktion för arr driva ett jordbruk och det betyder naturligtvis att det blir mindre mat för världens befolkning.

Diskussionerna runt etanolen berör inte denna del men vi skall inte glömma bort att det krävs energi för att producera mat och idag äter vi ganska mycket olja.

 

Sweden’s energy supply in 1945

After the second world war Sweden was a fairly poor nation but by 1970 our wealth per person had increased so that we were the world’s third richest. We see from the figure that it was cheap oil from the Middle East that built our welfare. Before the introduction of oil into our energy system it was the horse that generated a large part of the energy used in agriculture. Calculations show that feed for horses was equivalent to about 20% of all the bioenergy produced during the year. The introduction of oil meant that this energy could be transferred to food for us that lived in Sweden. We could also export food. When oil production decreases in the future it may be necessary to use a large proportion of agriculture’s energy production to drive agriculture itself and that means, of course, that there will be less for the world’s population.

The discussions around ethanol do not affect this part, but we should not forget that energy is needed to produce food such that today we “eat” quite a lot of oil.

 

Advertisement