Peak Oil Crash Mat

Posted on May 3, 2008

1


 

Alla politiska ledare i världens har tillväxt på sin agenda, och om ledarna har det kravet måste de organisationer som är stödfunktioner för ledarna ställa upp. Ett exempel är IEA, International Energy Agency. IEA har världens rikaste länder som medlemmar och Sverige tillhör den exklusiva klubben. Varje år kommer deras framtidsutsikter i boken World Energy Outlook, WEO, och i upplagan från 2004 kan man läsa att den globala tillväxten de senaste 20 åren varit 3 procent om året och att oljekonsumtionen under samma period ökat med 1,6 procent om året. Med detta som bakgrund tittade man in i framtiden och konstaterade att världen fram till år 2030 vill ha en ökad tillväxt med 3 procent och att vi kan förvänta oss att oljekonsumtionen under denna period skall öka med 1, 6 procent. Om man börjar med konsumtionen av olja 2003 hamnar man på ett behov av 121 miljoner fat olja om dagen. Några veckor efter publikationen av WEO 2004 presenterade jag en analys av oljeavsnittet och det går fortfarande att läsa rapporten:

http://www.peakoil.net/uhdsg/weo2004/TheUppsalaCode.html

 

Två månader efter min analys fick jag ett samtal från en av cheferna vis IEA som tyckte att jag skulle ta bort min analys från nätet för att ”They think that you should remove your analysis.” Jag förklarade att som professor vid ett svenskt universitet är det sanningen som är viktig och att analysen kommer att finnas kvar.

 

I WEO 2005 ändrade man sig vad det gällde den årliga konsumtionsökningen av olja och anser numera att det bara behövs en ökning med 1,4 procent och behovet år 2030 har minskat till 116 miljoner fat om dagen.

 

För att täcka behovet har man många ”kreativa idéer” som att Saudiarabien år 2030 skall ha ökat sin oljeproduktion från ca 9 miljoner fat om dagen till 17,5 miljoner fat om dagen. Det är bl a dessa prognoser som är basen för de förslag de åtgärder som klimatberedningen nu diskuterar. Man borde ta med Peak Oil som en framtida verklighet, men har missat detta eftersom svenaka Energimyndigheten står bakom IEA och de åsikter som finns där.

 

En höjdhoppare vet att det måste finnas en ”Crach Mat” om hon/han skall landa mjukt. Världen har knappt börjat att diskutera hur den skall se ut.

 

Peak Oil Crash Mat

All the world’s political leaders have economic growth on their agenda and if the leaders have that requirement then the organisations that serve to support them must act accordingly. One example is the IEA, the International Energy Agency.  The world’s richest nations are members of the IEA and Sweden is part of this exclusive club. Every year the IEA publishes its view of the future in the book World Energy Outlook, WEO. In the edition from 2004 one can read that global annual economic growth during the past 20 years had been 3% and that oil consumption during the same period had grown 1.6% per year. With this as a background they looked into the future and asserted that, in the years to 2030, the world will have economic growth of 3% annually and oil consumption growth of 1.6% per year. Under these assumptions, if one begins with the consumption of oil in 2003 then one ends up with a requirement of 121 million barrels of oil per day in 2030. Some weeks after the publication of WEO 2004 I presented an analysis of their section on oil and you can still read my report at:

http://www.peakoil.net/uhdsg/weo2004/TheUppsalaCode.html

 

Two months after my analysis I got a call from one of the heads at the IEA who thought that I should remove my analysis from the internet because, ”They think that you should remove your analysis”. I explained that as a professor at a Swedish university it is the truth that is important and that the analysis would stay.

 

In WEO 2005 the IEA altered their future estimate of annual oil consumption and now thought that only an annual increase of 1.4% was required. The projected demand in 2030 had been reduced to 116 million barrels per day.

 

To meet that requirement they have many ”creative ideas” such as that Saudi Arabia will have increased its oil production from 9 million barrels per day to 17.5 million barrels per day by 2030. It is these prognoses (among others) that are the basis for the suggested mitigating actions that the climate commission is currently discussing. They should accept Peak Oil as a future reality, but have ignored this since the Swedish Energy Agency supports the IEA and its views.

 

A highjumper knows that there must be a ”crash mat” if he/she is going to have a soft landing. The world has hardly begun to discuss what its Peak Oil crash mat should be.

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt