President Bush och “Peak Oil”

Posted on May 3, 2008

0


 

 

För en vecka sedan, eller mer exakt den 23 april, var jag inbjuden till den Amerikanska ambassaden och Ambassadör Michael Wood för att diskutera ”Peak Oil”.  Anledningen till inbjudan var att jag skickat honom de två rapporter som jag skrivit för OECD. Den ena behandlar ” Peak Oil and the Evolving Strategies of Oil Importing and Exporting Countries: Facing the hard truth about an import decline for the OECD countries” och den andra “Reserve Driven Forecasts for Oil, Gas & Coal and Limits in Carbon Dioxide Emissions; Peak Oil, Peak Gas, Peak Coal and Peak CO2”. Det var framförallt den första som han ville diskutera.

 

Rapporten och den power point presentation som jag använde då den presenterades i Paris i november finns att ladda hem för den som vill det (http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DiscussionPaper17.pdf, http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/RoundTables/RTOilNov07Aleklett.pdf). Mötet med Ambassadör Wood började med att jag presenterade presentationen från Paris. Huruvida han tog till sig budskapet att exportvolymen av olja kommer att minska är inte helt klart, men han uttryckt en förståelse för Peak Oil.

 

I mitten av mars var jag under två dagar inbjuden till USA för att diskutera energiframtiden. Energiminister Bodman svarade på en fråga om Peak Oil som om att det inte fanns ett problem och jag framförde kritik mot det.

 

 

 

Då fick jag ett svar från Ambassadör Wood som jag inte hade väntat mig: ”Men President Bush tror på Peak Oil”. Energibeslutet i december skulle delvis vara motiverat av Peak Oil. Uppvaknandet är kanske lite för sent nu när det återstår några månader i Vita Huset, men för USA:s framtid är det bara att hoppas att den tillträdande presidenten också skall bli medveten om framtidens problem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 President Bush and ”Peak Oil”

One week ago or, more exactly, on the 23rd of April, I was invited to the US embassy and to meet Ambassador Michael Wood to discuss “Peak Oil”. The reason for the invitation was that I had sent him the two reports that I have written for the OECD. One concerns “Peak Oil and the Evolving Strategies of Oil Importing and Exporting Countries: Facing the hard truth about an import decline for the OECD countries” and the other is “Reserve Driven Forecasts for Oil, Gas and Coal and Limits in Carbon Dioxide Emissions; Peak Oil, Peak Gas, Peak Coal and Peak CO2”. It was mainly the first report that he wanted to discuss.
 
 
The report and the power point presentation that I used when I presented it in Paris last November can be downloaded by those who wish to see them:
(http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DiscussionPaper17.pdf, http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/RoundTables/RTOilNov07Aleklett.pdf).
 
The meeting with Ambassador Wood began with a run-through of my presentation from Paris. What he thought of the message that volumes of oil on the export market will decrease is not completely clear but he expressed an understanding of Peak Oil. In the middle of March I was invited to the USA for two days to discuss the future of energy. At a seminar Energy Secretary Bodman answered a question on Peak Oil as if there were no problems and I expressed my criticism of this to Ambassador Wood. I then received a reply from the Ambassador that I had not expected: “But President Bush believes in Peak Oil”. The Energy Independence and Security Act of 2007 that Bush signed in December was partly motivated by Peak Oil. This awakening is maybe a little late when Bush has only a few months left in the White House, but for the future of the USA we can only hope that the coming president will also be aware of our problematic future.
 

 

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt