Nymex säljer olja för $120 per fat

Posted on May 5, 2008

2


Så har ytterligare en magisk gräns passerats, $120 per fat. Dagens handel är inte avslutad men nu kl 23 är den högsta noteringen $120.36 och de senaste noteringarna är över $120. Det skall bli intressant och se om slutpriset stannar kvar över $120.

 I början av 2002 då jag beslutade mig för att ordna världens första Peak Oil konferens i Uppsala var priset under $20 och ett pris över $120 innebär faktiskt att vi haft en prisökning med 500%. I maj 2002 skrev jag också mitt första inlägg på Brännpunkt om Peak Oil och naturligtvis svarade Marian Radetski och ansåg att jag sysslade med tokerier. Som bevis för mina tokerier refererade han till att International Energy Agency och USA Energy Department ansåg att priset på olja år 2020 skulle vara mellan $22 och $27. Om jag hade rätt att vi skulle nå ett maximum i produktionen med 87 miljoner fat om dagen 2010 så skulle dessa experter inte föreslå dessa priser och deras trovärdhet var naturligtvis mycket större än mitt. Vem tror på $22 – $27 idag? Produktionen nu 2008 är 85 miljoner fat per dag och om planerade projekt genomförs som planerat fram till 2010 så kan man kanske nå 87 miljoner fat om dagen.  Just nu anser IEA och US EIA att produktionen skall vara 116 miljoner fat år 2030. Jag behöver säkert inte säga att jag har en annan åsikt.

Oil is selling on Nymex for $120 per barrel

Yet another magic threshold has been passed, $120 per barrel. Today’s trading is not yet finished but now at 11PM the highest quote is $120.36 and the latest quotes have all been over $120. It will be interesting to see if the closing price stays above $120.

At the start of 2002 when I decided to organise the world’s first Peak Oil conference in Uppsala the price was under $20 and a price over $120 means, in fact, that we have had a price increase of 500%. Also in May 2002 I wrote my first contribution to Brännpunkt [“Focus”, a column in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet] on Peak Oil and, naturally, Marian Radetski [an economist at the University of Lulå] responded and thought that what I was saying was crazy. As evidence for my madness he referred to that the International Energy Agency and US Department of Energy predicted that the price of oil in 2020 would be between $22 and $27. If I was correct that we would reach a production maximum of 87 million barrels per day in 2010 then these experts would not have suggested this price range and their credibility was, of course, much greater than mine. Who believes in $22 to $27 today? Now in 2008 production is 85 million barrels per day and, if all new projects are brought on line as planned up to 2010, then we may reach 87 million barrels per day. At the moment the IEA and the US Energy Information Agency predict that production will be 116 million barrels per day in 2030. I certainly don’t need to say that I have a different opinion.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt