Utmaningen – forskare om en hållbar mänsklighet

Posted on May 6, 2008

0


Vetenskapsrådet har gett ut en liten pocketbok med titeln ”Utmaningen”. Man har intervjuat 35 ”forskare och praktiker” och frågorna till mig gällde oljans framtid. Första kapitlet heter ”För våra barns skull” och visst har man barn och barnbarn i tankarna då vi skådar in i framtiden. Jag vill att mina barnbarn, som kommer att leva om femtio år i den framtid som vi nu diskuterar, skall kunna säga: ”Morfar försökte åtminstonne”.

 

Då man bläddrar och läser i Utmaningen så saknas det inte problembeskrivningar och förslag till förändringar, men det saknas en klar färdriktning. Det som beskrivs är snarare basråvaror från olika försäljare i en saluhall, men chefskocken träder inte fram på arenan. Jag tror att vi måste tillbaka till de fundamentala villkoren för oss människor om vi skall kunna bygga en ny framtid:

 

· Vi måste ha mat varje dag.

· Vi måste ha en ren miljö och en plats där det är ca 20 grader varmt.

· Vi måste ha gemenskap och vanligtvis någon att tillbringa natten tillsammans med.  

 

För övrigt gäller ”Killing the time in between”, och vi måste göra det på ett sätt så att våra barnbarn har en framtid.

 

Information om boken Utmaninigen finns på Vetenskapsrådets hemsida:

 

http://www.vr.se/huvudmeny/trycktochpublicerat/pocketeradpopularvetenskap/

pop4utmaningen.4.76ac7139118ccc2078b800012439.html

 

The Challenge – researchers for a sustainable humanity

 

6 May 2008

 

 

The research council has published a little pocketbook with the title ”The Challenge”. They have interviewed 35 “researchers and physicians” and the questions they asked me were about the future of oil. The first chapter is called, “For our children’s sake” and, of course, one has ones children and grandchildren in mind when we survey the future. I want my grandchildren that, in fifty years time, will live in the future that we now discuss, to be able to say, “At least Grandad tried”.

 

When one leafs through and reads in The Challenge one finds no lack of problems described and suggestions for change but it lacks a clear direction. What it describes resembles more the raw ingredients for sale in a marketplace but the master chef is nowhere to be seen. I believe that we need to get back to the fundamental conditions required for humanity to be able to build a new future:

 

We need food every day

We need a clean environment and a place where it is approximately 20 °C.

We need social interaction and, usually, someone to spend the night together with.

 

 

Everything else is just ”Killing the time in between”, and we need to do it in a way that allows our grandchildren to have a future.

 

Information on the book The Challenge can be found on the website of the Swedish Research Council:

 

http://www.vr.se/huvudmeny/trycktochpublicerat/pocketeradpopularvetenskap/

pop4utmaningen.4.76ac7139118ccc2078b800012439.html

 

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt