Nytt rekord för oljan $122 – Vad händer med maten?

Posted on May 7, 2008

1


Under kort tid har tre magiska gränser för oljepriset passerats, $100, $110 och $120. I går kl 10 i New York passerades $120.

 

 

I början av 2002 var priset på olja under $20 och det nya priset medför att vi har haft en prisuppgång med 500% sedan dess. Vad kommer detta att medföra för matpriset? Beräkningar av oljans del i matproduktionen i Storbritannien visar att oljan står för minst 35% av kostnaden. En 100 procentig uppgång av oljepriset skulle ge en prisökning med 35%.  Vi kan nu förvänta oss ännu högre priser på spannmål efter årets skörd och det är inte etanolproduktionen som driver upp priset. EU har systematiskt sett till att världens matproduktion inte skall öka genom att betala lantbruket för att inte odla mat. Vem har det moraliska ansvaret för matbristen?

 

 

New record for oil $122 – What happens with food?

7 May 2008 

 

During a short period three magical thresholds for the price of oil have been passed, $100, $110 and $120. Yesterday at 10AM in New York it passed $120.

 

At the start of 2002 the price of oil was under $20 and the new price means that we have had an increase of 500% since then. What will this mean for the price of food? Estimates of oil’s contribution to food production in the United Kingdom show that oil constitutes at least 35% of the cost. A 100% increase in the price of oil should give a price increase of 35%. We can now expect higher prices for grain after this year’s harvest and it is not ethanol production that is driving it up the price. The EU has systematically ensured that the world’s food production will not increase by paying farmers not to grow food. Who then bears the moral responsibility for food shortages?

 

 

 

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt