Peak Oil och media

Posted on May 7, 2008

4


Då man dagligen och stundligen arbetar med Peak Oil, Peak Gas, mm så tycker man naturligtvis att det inte finns något som är viktigare. Idag fick jag en liten indikation om att det också finns andra som intresserar sig för vår forskning vid Uppsala universitet. Först var det en journalist från Veckans Affärer som ringde och ville diskutera koldioxidlagring. Om man antar att all olja, naturgas och kol som nu är rapporterad som reserver kommer att förbrännas så blir koldioxid utsläppet från kol dubbelt så stort som de andra tillsammans. De största kolreserverna finns i USA och självfallet måste USA börja lagra koldioxid från sin fossila konsumtion. Man har många tomma oljefält och gasfält som kan bli perfekta avfallstippar för koldioxid.

 

En minut senare ringer telefonen igen och nu är det en journalist från CNN som ringer. Han vill diskutera den rapport som OECD bett mig skriva om framtida export och import av olja och naturligtvis mina åsikter om framtidens pris på olja. Vad det gäller oljepriset så är mitt standard svar att ”priset blir vad Kina är beredda att betala”. Kina är ett land i tillväxt och en ökning av BNP med 10% medför att oljekonsumtionen också ökar med 10%. Man konsumerar omkring 7 miljoner fat om dagen och hälften, dvs 3,5 miljoner fat om dagen, produceras i landet. Den inhemska produktionen kan inte ökas. Om Kina det närmaste året har en tillväxt på 10% behöver man ytterligare 700.000 fat om dagen. Det betyder att importen måste öka med 20% och trycket på den internationella oljemarknaden blir enorm. Det är detta övertryck som nu pressar upp priset på olja eftersom världens producenter inte kan öka sin produktion. Det skall bli intressant att se om CNN skriver något på sin hemsida.

 

Fem minuter senare ringer telefonen igen och nu är det en journalist från Santiago de Chile. Nu gäller det ”när vi i tiden kan förvänta oss Peak Oil”. Jag hänvisar till det pressmeddelande som vi lämnade i samband med att den första Peak Oil konferensen i världen ordnades i Uppsala 2002:

“The world oil depletion curve, above, is based on all available information on oil reserves and estimates of the amounts yet-to-find, and indicates that world oil production will reach a peak around 2010 and decline thereafter.”

 

Topproduktionen enligt sceneriet från 2002 är 87 miljoner fat om dagen och just nu har vi en produktion på 85 miljoner fat om dagen. Om alla projekt som planeras går bra kan vi se en ökning till just 87 miljoner fat om dagen, men sedan är det stopp. Då kallades vi för domedagsprofeter och tokstollar.

 

Alla dagar är inte som denna, men 2-3 journalister från hela världen brukar normalt ringa varje vecka.

 

Gruppens hemsida: www.fysast.uu.se/ges

Peak Oil and the media 

When one works every moment of every day with Peak Oil, Peak Gas and so on then one naturally thinks that there is nothing more important. Today I got a little indication that there are also others who are interested in our work at Uppsala University. First it was a journalist from Veckans Affärer (”Weekly Business”) who rang and wanted to discuss carbon dioxide sequestration. If one assumes that all the oil, natural gas and coal that is currently reported as reserves will be burned, then the carbon dioxide emissions from coal will be twice that from the others combined. The largest coal reserves exist in the USA and, obviously, the USA must begin to sequester carbon dioxide from its fossil fuel consumption. They have many empty oildfields and gasfields that would be perfect dumps for carbon dioxide.

 

One minute later the telephone rang again and now it was a journalist from CNN. He wanted to discuss the report that the OECD asked me to write on future exports and imports of oil and, naturally, my views on the future price of oil. When talking about the price of oil my standard answer is that, “the price will be what China is prepared to pay”. China is a growing nation and an annual increase in GDP of 10% means that its oil consumption also grows by 10%. They consume approximately 7 million barrels per day and half of this, i.e. 3.5 million barrels per day, is produced domestically. That means that imports must increase by 20% and the pressure on the international oil market is enormous. It is this pressure that is now forcing up the price of oil since the world’s producers cannot increase their production. It will be interesting to see whether CNN writes anything about this on their homepage.

 

Five minutes later the telephone rang again and now it was a journalist from Santiago de Chile. This time the question was “when we can expect oil to peak”. I directed them to the press release that we gave out as part of the world’s first Peak Oil conference that was held in Uppsala in 2002:

 

“The world oil depletion curve, above, is based on all available information on oil reserves and estimates of the amounts yet-to-find, and indicates that world oil production will reach a peak around 2010 and decline thereafter.”

 

Maximal production according to the scenario from 2002 will be 87 million barrels per day and, just now, we have production at 85 million barrels per day. If all planned projects progress according to plan then we may see an increase to 87 million barrels per day but then that is all. In 2002 we were called doomsday prophets and nutters.

 

Every day is not like this, but 2-3 journalists from all over the world usually call every week.

 

Our groups homepage: www.fysast.uu.se/ges

 

 

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt