Priset på bensin och värdet på dollarn

Posted on May 9, 2008

3


 

 

Vecka 19 2008, den vecka som börjar med den 5 maj, kan bli historisk. Det var den vecka då oljepriset passerad $120 per fat för leverans i juni. Denna dyra olja skall sedan passera ett raffinaderi och så småningom någon gång i juli når den bensinstationerna och oss konsumenter. Frågan är om den prishöjning som vi nu ser i slutet av veckan kan motiveras av veckans rekordpris på råolja. Oljebolagen ser nog en möjlighet att tjäna lite extra. Sveriges största morgontidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, har idag båda artiklar om olja och bensinpriset.

 

DN konstaterar att bensinpriset nått 13,19 kronor per liter (omräknat i dollar per gallon blir det $8,25) och rubriken är att ”Starkare dollar höjer bensinpriset”, och sedan diskuteras hur bensinpriset i USA påverkar valkampanjen och att oljans rekordnotering beror på att större volymer måste importeras från områden som kan bli politiskt osäkra ”OPEC länderna och Ryssland väger allt tyngre som maktfaktorer”. Ingenstans i texten nämns den verkliga orsaken, ”Peak Oil”.

 

SvD konstaterar att oljepriset nu är klart högre än priset 1980, om man tar hänsyn till inflation mm. Det närmaste ”Peak Oil” som man kommer är då oljeproblemet kopplas till ”att få stora fält har hittats de sista 10-15 åren”. I slutet blir det ändå en diskussion om dollarns värde och en mindre insatt läsare får intrycket att alla problem kan skyllas på dollarn.

 

För ett år sedan försvarade min doktorand Fredrik Robelius sin avhandling om de gigantiska oljefälten, ca 1% av världens oljefält som producerar mer än 50% av oljan. Problemet är inte bara att man hittar färre fält utan att produktionen från dessa fält inom en snar framtid kommer att minska dramatiskt. Då blir det definitivt dags för ekonomijournalisterna att lära sig vad ”Peak Oil” är. Fysikens lagar blir viktigare än ekonomiska scenarier.

 

(Avhandlingen kan laddas ner från www.fysast.uu.se/ges och publikationer)

 

The price of gasoline and the value of the dollar

9 May 2008

Week 19 of 2008, the week that begins on 5 May, may be seen as historic. It was that week that the price of oil for delivery in June passed $120 per barrel. This expensive oil will then pass through a refinery and eventually, some time in July, reach gas stations and us, the customers. The question is whether the price rise that we now see at the end of the week can be justified by the week’s record high price of crude oil. Certainly, the oil companies see the chance to earn a little extra. Today, both of Sweden’s largest morning newspapers, Dagens Nyheter (DN) and Svenska Dagbladet (SvD), have articles on oil and the price of gasoline.

 

DN asserts that the price of gasoline has reached 13.19 crowns (SEK) per litre (converted to dollars that is $8.25 per gallon) and the headline is “A stronger dollar raises the price of gasoline”. It then discusses the influence of the gasoline price on the election campaign in the USA and that the record high price of oil is due to the requirement for larger volumes to be imported from areas that can become politically unstable, “the OPEC nations and Russia are increasingly influential”. Nowhere in the text is the real reason named, “Peak Oil”.

SvD asserts that the price of oil today is now clearly higher than the price in 1980 if one considers inflation etc.. The closest they come to “Peak Oil” is when the oil problem is said to depend on, “that too few large fields have been found in the last 10-15 years”. However, it ends, nonetheless, with a discussion on the value of the dollar and a less informed reader would be given the impression that all the problems can be blamed on the dollar.

 

One year ago my student, Fredrik Robelius, defended is Ph.D. thesis on the giant oilfields, those approximately 1% of the world’s oilfields that produce more than 50% of the world’s oil. The problem is not only that we are finding fewer of these fields but also that production from these will drop dramatically in the near future. Then it will definitely be time for the economics journalists to learn what “Peak Oil” is. The laws of physics will become more important than economic scenarios.

(The Ph.D. thesis and other publications can be downloaded from http://www.fysast.uu.se/ges )

 

 

 

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt