The Price of Oil

Posted on May 14, 2008

1


 Changes in the price of oil are reported in newspapers and on radio and TV five days a week. Usually it is the price of “WTI” and “Brent” that is discussed. WTI is an abbreviation of “West Texas Intermediate” and Brent is the name of an oilfield in the North Sea. In the past, production from these sources used to be meaningful but today these are only small flows relative to global production. Nowadays, 350,000 barrels of WTI crude oil are produced per day but the amount of oil for which the price is set according to WTI is 1000 million barrels per day. When one considers that, in reality, the world only consumes 84.5 million barrels per day one realises that this oil changes owner many times every day and every time the seller, of course, wants to make a little profit. A large proportion of the presentations on the first day of the Platts conference in Vienna addressed this fact.

 

When considering oil production from Brent there is concern that, in the near future, this will become so small that they will decide to close the field. The question then is which oil will be used as the standard. Currently, oil from Brent and the Forties field in the UK and the Oseberg and Ekofisk fields in Norway is blended and this blend is the new “Brent”. However, recently a new problem arose. Production from the Forties field is in decline so they have coupled capacity from a lesser field “Buzzard” to Forties, but Buzzard has high sulphur content so earlier reference data for new Brent is no longer relevant.

Oil with a different quality compared to Brent or WTI, for instance with a
higher sulfur content, is sold for a lower price. At the conference, it was
discussed whether this oil should have its own price. In the future we will
find that this Sour crude will be the one most available on the market.

What I have described above is just a small part of the confusion that surrounds the price of oil and what it is that one is actually buying. My question to the experts at the conference: Does not the fact that the oil we consume changes owner more that ten times in a day mean that the final price is higher than if it was sold only once?

The answer was yes, but the experts did not consider that this was any more remarkable than that the price of a house increases if there are many interested buyers.

 

Thank heavens my work is with physical reality and not the future expectations of economics!

 

(Text in Swedish)

 

Fem dagar i veckan rapporters förändringar av oljepriset i tidningar, radio och TV. Vanligtvis är det priset på WTI och Brent man diskuterar. WTI är förkortningen av ”West Texas Intermediate” och Brent är namnet på ett oljefält i Nordsjön. En gång i tiden var produktionen från dessa källor betydande men idag är det bara en liten rännil utav den globala produktionen. I dag produceras cirka 350.000 WTI om dagen men den mängd olja som prissätts varje dag enligt WTI är just nu 1000 miljoner fat om dagen. Med tanke på att vi i verkligheten bara konsumerar 84,5 miljoner fat om dagen förstår ni att denna olja byter ägare många gånger och varje gång vill naturligtvis den som säljer tjäna lite pengar. En stor del av första dagens föredrag på Platts konferens i Wien har just handlat om detta faktum.

 

Vad det gäller produktionen från Brent är man oroliga för att den inom en nära framtid kommer att bli så liten så att man beslutar att stänga fältet. Frågan är då vilken olja som skall vara normgivande. Nu blandar man oljan från Brent och Forties i UK och Oseberg och Ekofisk i Norge och denna blandning är nu nya ”Brent”. Nyligen fick man dock ett nytt problem. Produktionen i Forties minskar så nu har man kopplat på det mindre fältet Buzzard till kapaciteten i Forties, men detta fält har hög svavelhalt så tidigare referens data för nya Brant kan inte gälla längre.

 

Olja som har en avvikande kvalitet jämfört med Brent och WTI, t ex högre svavelhalt, prissätts till ett lägre pris. Man diskuterade om denna olja skall ha ett eget pris. I framtiden är det framförallt denna sura olja som kommer att finnas tillgänglig för köp.

 

Vad jag nu beskrivit är bara en liten del av den förvirring som råder vad det gäller priset på olja och vad det är som vi verkligen köper. Min fråga till experterna: Det faktum att den olja som vi konsumerar varje dag byter ägare mer än tio gånger om dagen, medför inte det att priset på olja kommer att ökar jämfört med om den bara såldes en gång? Svaret blev ja, men man ansåg inte att detta vara märkvärdigare än att priset på ett hus ökar om det finns många intresserade köpare.

 

Tack och lov för att jag arbetar med den fysikaliska verkligheten och inte med ekonomiska framtidsförväntningar.

 

 

 

 

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt