Sustainable Ethanol

Posted on May 27, 2008

0


What are the technical solutions for the car of the future? If one is at a seminar organised by BAFF, the Bio-Alcohol Fuel Foundation, then ethanol-powered cars are in the spotlight. Combine this with hybrid technology and one ends up on the renewables top-10 list. SAAB has developed such a car and exhibited it in connection with the seminar. The car’s sporty design indicates a pretty high price-tag.

Is ethanol sustainable? That is a question that more and more people are asking and the idea of the seminar was to discuss this from various viewpoints. BAFF’s idea was that one can compare ethanol with electricity. There is green electricity and coal-black electricity but one cannot see a difference when it is in the wire. In the same way there is ethanol produced in a sustainable way and ethanol that has a large ecological impact. Like electricity there should be ethanol that is certified “green”.

Peak Oil, now or in the near future, will cause shortages of vehicle fuel. In the global move into biofuels the liquid fuel alternatives are ethanol and biodiesel. These products do not directly replace oil but, rather, products that one obtains by refining crude oil, that consists of a combination of hydrocarbons with different boiling points. The product that has the lowest boiling point is gasoline and then comes aviation fuel, diesel and fuel oil/bunker oil. The final, heaviest product is asphalt. The price of these different fractions varies, but previously it has been gasoline that has been most valuable.

The number of freight trucks is increasing quite rapidly at the moment. Scania and other manufacturers are breaking sales records. Every new truck needs diesel. Technical advances with particle filters etc. have transformed dirty diesel-driven cars to environmentally-friendly ones and more and more people are choosing diesel when buying a new car. The demand for diesel is growing rapidly in Europe and the rest of the world. These market forces are raising the price of diesel. Last Friday the following spot prices were seen in Rotterdam: gasoline $117 per barrel and diesel $175 per barrel. Diesel is now 50% more expensive than gasoline.

Most of the ethanol that is produced is blended into gasoline and thus the pressure on the price of gasoline is reduced (since the available volume is increased). Those that choose to buy a car that uses E85 have often made a choice between cars powered by a hybrid motor or by diesel or ethanol. Without ethanol, the number of diesel-powered cars would be greater today and the demand pressure on diesel would be even higher.

Squeezed in between gasoline and diesel is aviation fuel and when refineries blend aviation fuel into diesel it is sold at the diesel price. I read just now that Ryanair plans to ground 20 aircraft this winter and that an oil price of US$85 per barrel would halve their profit margin. What then will US$130 per barrel do to their profit!

Back to the seminar and some conclusions. Ethanol is not the whole solution. Rather, a multitude of solutions are required. There exists land for growing sugarcane and biomass for second-generation ethanol production technology. Most of all, biofuels are needed to power Africa’s future. EU-parliamentarian Anders Wijkman noted that we need to abandon streamlined thinking about energy and the environment and, instead, find system-based solutions.

As researcher leader for Global Energy Systems at Uppsala University that was, naturally, music to my ears.

(text in Swedish)
Vilken teknisk lösning har framtidens bil? Är man på ett seminarium som organiseras av BAFF, Bio Alcohol Fuel Foundation, så står etanoldrivna bilar högt i kurs. Kombinerar man sedan etanoldrift med hybridteknologi hamnar man högt upp på den förnyelsebara topp 10 listan. En sådan bil har SAAB utvecklat och den visades upp i samband med seminariet. Det sportiga utförandet indikerar en ganska stor prislapp.

Är etanol hållbart? Det är frågan som fler och fler ställer sig och tanken var att seminariet skulle diskutera detta utifrån olika aspekter. BAFF menade att man kan jämföra etanol och el. Det finns grön el och det finns kol-svart el och man ser ingen skillnad då den väl finns i ledningen. På samma sätt finns det etanol producerat på ett hållbart sätt och etanol som har ett stort ekologiskt fotavtryck. Likt elen borde det finnas certifierad grön etanol.

Peak Oil nu eller inom en snar framtid kommer att medföra brist på fordonsbränsle och alternativet i en global satsning på biobränslen är just nu etanol och biodiesel. Dessa produkter ersätter inte direkt olja utan produkter som man får då man raffinerar oljan, som består av en blandning olika kolväten med olika kokpunkter. Den produkt som har lägs kokpunkt är bensin och sedan kommer flygbränsle, diesel och eldningsolja/bunkerolja. De allra tyngsta produkterna blir till slut asfalt. Priset på de olika fraktionerna varierar, och det har alltid varit bensinen som varit högst prissatt.

Lastbilarnas antal ökar markant just nu. Scania med flera slår försäljningsrekord. Varje ny lastbil behöver diesel. Teknikframgång med partikelfilter mm har förvandlat den smutsiga dieselbilen till en miljöbil och allt fler väljer en dieselbil då man köper nytt. Efterfrågan på diesel ökar markant i Europa och övriga världen. Marknaden fungerar och priset på diesel ökar. I fredags noterades följande spottpriser i Rotterdam: bensin $117 per fat och diesel $175 per fat. Diesel är nu 50% dyrare än bensin.

Största delen av den etanol som produceras blandas in i bensinen och det betyder att denna inblandning minskar trycket på bensinpriset. De som köper en E85 bil står ofta i valet mellan hybridbil, diesel och etanolbil. Utan etanol skulle antalet dieselbilar ökat och trycket på diesel skulle blivit än större.

Inklämd mellan bensin och diesel finns flygbränslet och då raffinaderier kan blanda in flygbränsle i diesel blir det dieselpriset som blir styrande. Läste just att Ryanair planerar att ställa 20 plan på marken under vintern och att ett oljepris på $85 per fat skulle halvera vinsten, vad skall inte $130 per fat göra med vinsten.

Tillbaka till seminariet och några slutsatser. Etanol är inte hela lösningen utan det krävs en mångfald. Det finns mark för sockerrör och biomassa för andra generationens etanolproduktion och framförallt behövs biodrivmedel för Afrikas framtid. EU – parlamentarikern Anders Wijkman poängterade vi måste lämna det strömlinjeformade tänkandet vad det gäller energi och miljö och att vi i stället måste finna systemlösningar.

Som forskningsledare för ”Globala energisystem” vid Uppsala universitet var det naturligtvis ljuv musik.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt