International Transport Forum- Day 2

Posted on May 30, 2008

1


Now we are at the high point of the forum, the discussion between political decision-makers and key people in the transport sector. Those that would like to see this can go to http://www.internationaltransportforum.org.

Rajendra Pachauri, the chairman of the United Nations IPCC, was first on stage and delivered his expected message on global warming. Numbers that are well known to many can be repeated here: During the 20th century the sea level has risen 17 cm, snow-cover on land has decreased markedly and it has become warmer. He stressed also that the climate change that we can expect can affect different parts of the world differently. In future there can be more heatwaves during summer around the Mediterranean Sea while we in Sweden may experience a pleasant summer climate. Historically it is not uncommon that we have had temperature variations but then there were so few people in the world that they could adapt and move with a moving world. If the current population in north Africa must move north due to climate change then they will find the border closed.

Yvo de Boer is the chief negotiator for development of a new Kyoto Protocol, and he stressed the importance of regulation. As an example he described the emissions regulations for industry and cars. Only once regulations were in place did we have change. The future’s climate demands consistent and universal regulation. Some more numbers: The transport sector accounts for 23% of CO2 emissions and road transport is 74% of these. Representatives of the aviation industry went to great lengths to stress that that aircraft are responsible for only 2% of the emissions and the future expansion that they envisage should only increase this proportion to 3%. In Copenhagen there will be almost no increase in emissions in future.

Pekka Himanen, a professor from Helsinki, Finland, is one of the world’s young new thinkers in economics, but it was not so much economics that he discussed but, rather, dignity. The world’s inhabitants should regard each other as a family and, of course, one should help all ones family members. For his concluding remarks he discussed the importance of the internet for the changes that must occur and that great advances in development come from concentrated centres of knowledge with elite students. The Swedish university system with a large number of universities would, in that case, be a misdirected investment.

The panel debate that followed between politicians and representatives of industry could be described with many words but I will choose the declaration from Norway’s transport minister Liv Signe Navarsete that were the most sensational. She asserted that we possibly must adapt to a future where we do not have growth but, rather, economic decline. Indirectly this is a recognition that Peak Oil is just around the corner. The price of oil was discussed and the managing director for Airbus, Thomas Enders said, (with a voice that did not quaver), that $200 per barrel would cause the entire aviation industry to collapse. No airline company could survive at that price.

The highpoint of the day was the address by Germany’s Chancellor Angela Merkel that, unfortunately, was in German. The real-time translation was not as passionate as one heard that she was. Her message was that we must open a new chapter for the future. She noted that there is a global shortage of energy and that everyone on the planet must have the same opportunities. Global matters must be directed by the United Nations. Angela Merkel’s declaration agrees well my concluding remarks on Peak Oil and climate:

Climate change is current with more change to come, and furthermore, climate change is an enormous problem facing the planet. However, the world’s greatest problem is that too many people must share too little energy.

(Swedish text)

Nu är vi framme vid forumets höjdpunkt, diskussionen mellan politiska beslutsfattare och nyckelpersoner inom transportsektorn. De som vill vara med och titta och lyssna kan gå till http://www.internationaltransportforum.org.

Rajendra Pachauri, ordförande för UN IPCC, var först ut på plan och väntade budskap om Global Warming levererades. För många välkända siffror kan repeteras. Under 1900-talet har havsytan ökat med 17 cm, snötäcket på land har minskat markant och det har blivit varmare. Han betonade också att de klimatförändringar som vi kan vänta kommer att drabba oss olika. I framtiden kan vi under sommaren ha fler värmeböljor runt Medelhavet medan vi i Sverige kan få ett behagligt sommarklimat. Historiskt är det inte ovanligt att vi haft temperatursvängningar, men då var det så få som levde på jorden så att de kunde anpassa sig och flytta med i en förändrad värld. Om befolkningen i norra Afrika måste flytta norr ut på grund av klimatförändringar så är gränsen mot norr stängd.

Yvo de Boer är chefsförhandlare då det gäller att ta fram ett nytt Kyotoprotokoll, och han betonade vikten av regler. Som exempel nämnde han utsläppsregler för industri och bilar. Det var först då det fanns regler som vi fick en förändring. Framtidens klimat kräver gemensamma regler. Ytterligare några siffror. Transportsektorn står för 23% av CO2 utsläppen och vägtransporterna är 74% av dessa utsläpp. De som representerade flyget var mycket noga med att markera att flyget bara stod för 2% av utsläppen och den expansion som man ser skulle eventuellt öka dess andel till 3%. Köpenhamn blir nu nästa anhalt vad det gäller framtida utsläpp.

Pekka Himanen, professor från Helsingfors, Finland, är en av världens unga nytänkare inom ekonomin, men det var inte så mycket ekonomi som han diskuterade utan om värdighet. Världens invånare borde betrakta sig som en familj och att man självfallet skulle hjälpa alla sina familjemedlemmar. Avslutningsvis diskuterades internetts betydelse för de förändringar som måste ske och om att stora framsteg i utvecklingen kommer från koncentrerade kunskapscentra med elit studenter. Den svenska universitetssatsning men ett större antal universitet skulle i så fall vara en felsatsning.

Paneldebatten som sedan följde mellan politiker och industrins representanter kan beskrivas med många ord, men jag väljer uttalandet från Norges transportminister Liv Signe Navarsete som det mest sensationella. Hon menade att vi kanske måste anpassa oss till en framtid där vi inte hade någon tillväxt utan en nedgång i ekonomin. Indirekt är detta ett erkännande att vi har Peak Oil om hörnet. Priset på olja diskuterades och VD för Airbus, Thomas Enders sa utan att darra på rösten att $200 per fat skulle medföra att hela flygindustrin skulle haverera. Inget flygbolag skulle klara utav detta pris.

Dagens höjdpunkt var förbundskansler Angela Markels anförande som tyvärr var på tyska, översättningen blir inte lika engagerad som man hörde att hon var. Hennes budskap var att vi måste öppna ett nytt kapitel vad det gäller framtiden. Hon noterade att det globalt är brist på energi och att alla på jorden måste få samma möjligheter. Globala frågor måste styras av FN.
Angela Markels uttalande stämmer väl överens med min avslutning om Peak Oil och klimatet:

Climate change is current with more change to come, and furthermore, climate change is an enormous problem facing the planet. However, the world’s greatest problem is that too many people must share too little energy.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt