Asia Oil & Gas Conference – day 2

Posted on June 9, 2008

1


The 13th Asia Oil and Gas Conference was opened by Tan Sri Dato Sri Mohd Hassan, the head of the Malaysian oil company Petronas. He noted that the conference had assembled 1300 delegates from 45 nations which was a record number. Hi listed the most important global future issues as food, fuel, economics and geopolitics. “Many assert that it is problems above ground that are driving up the oil price, but we must not fail to appreciate the problems that exist below ground”, was one of his strong comments. He also asserted that technological advances were more about squeezing out the last drops of oil rather than finding new giant oil fields. He concluded by remarking that “the consumers must understand that we must live within the resources that exist. This is a question about the world’s future and that future is something that will all share”.

The main speaker for the day was the prime minister Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi and he asserted that the world’s energy security together with the food supply was today’s absolutely most important question. He stated that measures were required to help those most severely affected by the rising prices of gasoline and food. He saw the climate change issue as secondary to these although Malaysia has been affected by floods etc. that have been attributed to climate change. During the 1990s there was nobody suggesting the possibility of the oil prices we see today. Rather US$30 per barrel was seen as the maximum future price. Under those conditions subsidies were a way of distributing the nation’s new found wealth among its population. The current situation requires a price adjustment and the government is ready to decide on new measures to help those affected most by this. In conclusion he noted that energy research was very important for the future.
After the speech there was a reception with the prime minister and the invited speakers were allowed to attend and discuss the future. That gave me the opportunity to give him a copy of my OECD report on oil and he promised to read it. Then we discussed the fact that, in Sweden, they do not want to use biodiesel made from palm oil. He was not aware of this and expressed his dismay about it. He asserted that they are engaged in plant breeding that, in the future, will increase yields by 30 to 50% over today’s level and they have regulations that will protect the rainforest. I was invited to visit the palm oil industry and it has now been arranged that I will visit an installation on Wednesday before I travel home. This is not to say that I am taking sides for or against Malaysia’s palm oil industry and, naturally, it is only a small step in the debate.

(Swedish)
Den 13de Asiatiska olje- och gaskonferensen öppnades av det malaysiska oljebolaget Petronas chef Tan Sri Dato Sri Mohd Hassan. Han noterade att konferensen samlat 1300 deltagare från 45 länder och det var en rekordnotering. Han listade som de viktigaste globala framtidsfrågorna mat, bränsle, ekonomi och geopolitik. ”Många framför att det är problemen ovan jord som driver upp oljepriset, men vi skall inte underskatta de problem som finns under jorden”, var en av hans starka kommentarer och vad det gällde teknologiframsteg gällde det mer att krama ut sista dropparna än att hitta nya gigantiska oljefält. Han avslutade med att markera att ”konsumenterna måste förstå att vi måste hushålla med de resurser som finns och att detta är en fråga som har att göra med världens framtid, och att denna framtid är vår gemensamma sak”.

Dagens huvudtalare var premiärminister Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi och han ansåg att världens energisäkerhet sammankopplad med matförsörjning var dagens absolut viktigaste fråga. Han ansåg att det krävdes åtgärder för de som drabbas hårdast av prishöjningarna på bensin och mat. Klimatfrågan placerades först på andra plats fastän landet drabbats av översvärmningar mm som man relaterar till klimatförändringar. På 1990-talet var det ingen som diskuterade de priser på olja som vi har idag utan då gällde det framtida priser på max 30 dollar per fat. I det läget var subventioner ett sätt att låta befolkningen få del av landets nya rikedom. Nu krävde läget en prisjustering och regeringen var beredd att fatta nya åtgärder för de som drabbats mest. Avslutningsvis framhöll han att all energiforskning var mycket viktig för framtiden.

Efter anförandet blev det en mottagning med premiärministern och vi inbjudna talare fick vara med och diskutera framtiden. Det gav mig möjlighet att lämna över min OECD-rapport om oljan och han lovade att läsa densamma. Sedan diskuterade vi det faktum att man i Sverige inte ville använda biodiesel gjord på palmolja. Han var inte medveten om detta och framförde sin bestörtning över detta faktum. Han menade att man håller på med växtförädling som i framtiden kommer att öka avkastningen med 30 till 50 procent jämfört med dagens och att man har bestämmelser som skall skydda regnskogen. Jag blev erbjuden att besöka en anläggning och det är nu klart att jag skall göra ett besök på en anläggning på onsdag innan jag åker hem. Detta är inte att ta ställning för eller emot, och naturligtvis bara ett litet nedslag i debatten.

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt