Malaysia and Palm Oil

Posted on June 12, 2008

7


Palm oil is a raw material for biodiesel and with respect to ”well-to-wheel” efficiency (the total energy costs of powering a car) it is quite high. When the Swedish fuel company OK-Q8 tried to introduce the “environmental diesel” Eco 20 the environmental movement were fiercely opposed since Eco 20 contains palm oil from Malaysia. They asserted that enormous areas of rainforest are destroyed there to make space for oil palm plantations.

There were questions in parliament from, among others, Ulla Andersson from the Left Party. She wrote:

”Last autumn Sweden’s largest fuel company, OK Q8, planned to introduce a bio fuel principally based on palm oil. Despite that the company asserted the palm oil was produced in a sustainable way, the launch of the product was met with powerful protests from various groups. One of the arguments advanced was the so-called “displacement” effect. By this is meant that increased demand for palm oil by the bio fuels sector directly or indirectly leads to destruction of rainforests, either when forest land is claimed for preparation of new plantations or when existing agricultural land is used, which can force the previous farmers to move into the rainforest to find new land.”

When I met the Malaysian prime minister I mentioned these protests and he believed that Malaysia’s palm oil was produced without these problems. Last Wednesday, I visited Malaysia’s centre for palm oil research and was received by the general director. I was given a run-though of the production methods etc. Regarding the forest destruction cited above, he asserted that there are very strict regulations and that such destruction of rainforest did not occur. However, there was displacement when old rubber tree plantations were replanted with oil palm. The rubber tree plantations are not rainforest but, rather, cultivated forest.

The director would welcome if, for example our research group at The University of Uppsala would make a research study of this and he promised to put all his files and data at our disposal. Earlier in the day I had been invited to discuss research with the head of research for Petronas. He was also interested in collaboration with Uppsala University and we will see where all this might lead.

There is a long history of oil palm cultivation in Malaysia and palm oil is found in an amazing variety of products. The question is if Greenpeace is justified in its treatment of Malaysia.

(Swedish)

Palmolja är basråvara för biodiesel och vad det gäller ”Well ot weel” har palmoljan bra värden. Då det svenska bensinbolaget OK-Q8 försökte introducera miljödieseln Eco 20 gick miljörörelsen till storms mot att Eco 20 innehåller palmolja från Malaysia. Man hävdade att ”enorma arealer regnskog avverkades där för att ge plats åt oljepalmplantager”.

Det förekom interpellationer i riksdagen av bl.a. Ulla Andersson från vänsterpartiet. Hon skriver:
”I höstas planerade Sveriges största bensinbolag, OK Q8, att introducera ett biodrivmedel huvudsakligen baserat på palmolja. Trots att bolaget hävdade att palmoljan var framtagen på ett hållbart sätt mötte lanseringen kraftiga protester från olika håll. Ett av de argument som framfördes var den så kallade förskjutningseffekten eller utträngningseffekten. Med detta menas att en ökad efterfrågan på palmolja till biodrivmedelssektorn direkt eller indirekt leder till regnskogsskövling, antingen då skogsmark tas i anspråk för att bereda nya odlingar eller då existerande åkermark används, vilket kan tvinga den tidigare jordbrukaren att flytta in i regnskogen för att där hitta ny mark.”

Då jag träffade statsministern nämnde jag dessa protester och han ansåg att Malaysias palmolja framställdes utan dessa problem. I onsdags besökte jag Malaysias forskningscentrum för palmoljeforskning och mottogs av generaldirektörens. Vi hade en genomgång av produktionsmetoden mm. Och vad det gälde den omnämnda skövlingen hävdade man att det fanns mycket bestämda regler och att det inte skedde en skövling av regnskog. Däremot fanns det en förskjutning så att gamla gummiträdplanteringar förvandlades till palmoljeodlingar. Detta är inte regnskog utan odlade skogar.

Man skulle t.ex. välkomna att vår forskningsgrupp vid Uppsala universitet ville göra en forsknings studie av detta och man lovade att ställa alla arkiv och data till vårt förfogande. Tidigare på dagen hade jag varit inbjuden att diskutera forskning med Petronas forskningschef. Man var också intresserade av ett samarbete med Uppsala universitet och vi får se vad allt detta kan leda till.

Oding av palmolja har förekommit i Malaysia under mycket lång tid och palmolja förekommer i fantastiskt många produkter. Frågan är om Green Peace har behandlat Malaysia på ett riktigt sätt.

Advertisements
Posted in: Dagsaktuellt