The Tällberg Forum – day 1

Posted on June 26, 2008

2


Today, Wednesday, the Tällberg Forum in Tällberg, Dalarna (Sweden) is inaugurated. For more than 25 years, business leaders, politicians and representatives of civil society from around the World meet in informal circumstances to discuss questions of importance for our future. This year we meet ”to re-think and re-design”.

Some of the activities are carried out in discussion groups. Yesterday we had pre-forum activities, and one of the five conversations was ”What lifestyles without oil?”. Together with the Indian Chief Jake Swamp from the Akwesasne Mohawk Tribe, I had the pleasure to introduce the discussion. Chief Jake Swamp emphasised that, considering the changes we are now faced with, it is important that we stick to the ethical values that we have developed over the generations and that guide us today. One thousand years ago there were seven Indian tribes in what today is the state of New York, and they were continuously fighting. Then the great ”Peacemaker” came forward and made peace among the tribes. ”We only have one plate of resources (food) and we are trying to divide these resources with a knife. When we do this we cut our mouths. If we replace the knife with a spoon, we will not hurt ourselves; and if we at the same time only take what we need, there will be enough for all”. Thus peace was made among the warring tribes.

In my introduction I started with the new-born baby. The first hours of life is probably the only time when the new-born baby in our society is completely independent of oil and fossil fuels. Soon it needs food from Mother, and the energy in the milk comes from the food that Mother eats, and this food has usually been produced using oil. There is fossil fuel in artificial fertilizer and in biocides; fossil-fuel driven tractors plough, sow, spread fertilizer and biocides, and harvest; and fossil-fuel driven trucks transport the food to silos, warehouses and shops. Yet for many of us the greatest amount of oil that is used for our food is when we take our own car to the shops. It has been calculated in the USA that to get 1 000 calories on your kitchen table, 10 000 calories of oil have been used up. The energy in the food is oil.

The energy in our food is fundamental for our lives. It allows us to keep a body temperature of 37 degrees, it allows our biological systems to work. The interesting point is that the systems of the body don’t care if you are rich or poor – it needs its daily dose of energy. The most important thing for all of us is to have food on the table.

A few days after it is born, the baby will be taken home. The transport is likely by car, so once again oil comes into the picture. And when you get home, it is usually fossil fuels that are needed to create your home environment. Your home is the next most important thing for all of us.

When we peer into the future, a future with less oil, it will be just those things – food and home – that must be prioritized. What will be decisive for the future is how we ”kill the time in-between”. Chief Jake Swamp also told that in our decisions, we should always think seven generations into the future. From my own perspective: My grandfather used no oil. When I was a kid we got oil-fired central heating in our home, and my Dad bought first a motorbike and then a car. My children and grand-children will use oil, but, as time goes by, less than I do. In fifty years time I may have great grand-children and great-great grand-children, and by then we will be far down the peak-oil slope. We can observe that the oil era from beginning to end is approximately seven generations. We can also easily observe that we haven’t thought about the next seven generations in the decisions that we have taken so far.

Chief Jake Swamp had another word of wisdom, namely that if you want to collect water in a cup from a stream, you should always move the cup with the flow of the water. If we take water against the flow of water, the stream could take the cup with it or splash you with water. We say that you shouldn’t spit upwind. These are important reflections for our future without oil, when the flowing energy of nature (biomass, sun, wind and water) shall give us food on the table and a comfortable home.

The evening ended with a fantastic concert in the Church of Siljansnäs. In the interval, I had the chance to exchange a few words with our minister of the environment, Andreas Carlgren. I was disappointed that he seemed quite ignorant of how Peak Oil will change our future. He knew about the concept all right; but that Sweden is a leading participant in this debate was news to him. We have to observe once again that there are infinite tasks ahead. Regrettably, it seems as if reality has to hit us in the face before leading politicians are prepared to take action.

I dag onsdag invigs Tällberg Forum i Tällberg, Dalarna (Sverige). I mer är 25 år har företagsledare, politiska ledare, representanter för olika organisationer från hela världen samlats några dagar under informella former för att diskutera frågor av betydelse för oss alla. Det är frågor av betydelse för allas vår framtid och i år samlas vi ”to re-think and re-design”.

En del av aktiviteterna är att samlas i diskussionsgrupper. I går hade vi pre-forum-aktiviteter och en av fem ”conversations” var ”What lifestyles without oil?”. Tillsammans med indianhövding (Chief) Jake Swamp från indianstammen Akwesasne Mohawk, hade jag nöjet att inleda diskussionen. Chief Jake Swamp poängterade att det var viktigt att vi i den förvandling som vi står inför tar med oss etiska värden som vi i generationer samlat och som styr oss idag. För tusen år sedan fanns det sju indianstammar i det som idag är staten New York och man krigade hela tiden mot varandra. Då trädde den store ”Peacemaker” fram och skapade fred bland stammarna. ”Vi har bara en tallrik med resurser (mat) och nu försöker vi dela resurserna med kniv. Då vi gör detta skär vi oss i munnen. Om vi i stället byter ut kniven mot en sked så skadar vi oss inte och om vi samtidigt bara tar så mycket som vi behöver räcker det åt alla”. Så skapades freden bland de krigande stammarna.

I min inledning började jag med det nyfödda barnet. De första timmarna i livet är förmodligen de enda som det nyfödda barnet i vårt samhälle är helt oberoende av olja och fossila bränslen. Snart behöver det mat från mamma och den energi som mjölken har kommer från den mat som mamman äter och det vanliga är att den maten har producerats med hjälp av olja. Fossila bränslen finns i konstgödning och bekämpningsmedel, traktorer förbereder masken, sår fälten, sprider gödning och bekämpningsmedel, skördar och transporterar maten till förråd, livsmedelindustrin och affärer. Den största mängden olja som används till vår mat är för många då man tar sin bil och åker till affären. Man har beräknat i USA att för 1.000 kalorier på bordet har det gått åt 10.000 kalorier olja. Den energi som maten ger oss är olja.

Energin i maten är helt avgörande för vårt liv. Det är den som gör att vår kroppstemperatur är 37 grader, det är den som får de biologiska systemen att fungera. Det intressanta är att kroppens system bryr sig inte om ifall du är rik eller fattig, den behöver sin dagliga dos av energi. Det viktigaste för oss alla är att få mat på bordet.

Några dagar efter sin födsel skall det lilla barnet förflyttas till sitt hem. Transporten sker med säkerhet med bil och än en gång kommer oljan in i bilden och väl hemma så är det vanligtvis fossila bränslen som på ett eller annat sätt behövs för att skapa din hemmiljö Bostaden är det näst viktigaste för oss alla.

Då vi spanar in i framtiden, en framtid med mindre olja är det just mat och husrum som måste prioriteras och avgörande för framtiden blir hur vi ”killing the time in-between”.
Chief Jack Swamp berättade vidare att man i sina beslut alltid skulle tänka sju generationer fram i tiden. Om jag ser till mig själv använde min farfar ingen olja. Då jag var barn fick vi oljeeldning i vårt hus och pappa köpte först motorcykel och sedan bil. Mina barn och mina barnbarn kommer att använda olja, men så småningom mindre än vad jag gör. Om 50 år kan jag ha barnbarns barn och barnbarn och då är vi långt ner i Peak-Oil-backen. Vi kan konstatera att olje-eran från början till slutet är cirka sju generationer. Vi kan lätt konstatera att vi inte i de beslut som vi tagit och tar tänker framåt i sju generationer.

Chief Jack Swamp kom med ytterligare ett vist ord nämligen att då man med en kopp skall ta vatten från strömmande vatten, en naturresurs, så skulle man alltid föra koppen i strömmens riktning. Om vi tog vattnet i strömmens riktning kunde det strömmande vattnet rycka med koppen eller göra så att vattnet stängte på dig. Vi har uttrycket ”spotta inte i motvind”. Detta är viktiga reflektioner inför den framtid som vi har utan olja, då naturens flödande energi (biomassa och sol, vind och vatten) skall ge oss mat på bordet och ett ombonat hem.

Kvällen avslutades med en fantastisk konsert i Siljansnäs kyrka. Under pausen hade jag möjlighet att byta några ord med vår miljöminister Andreas Carlgren. Till min besvikelse verkade han helt ovetande om hur Peak Oil kommer att förändra vår framtid. Nog kände han till begreppet, men att Sverige på något sätt var ledande i debatten blev en nyhet. Det är bara att än en gång konstatera att det finns oändligt mycket mer att göra. Tyvärr blir det nog så att verkligheten måste slå oss i ansiktet innan ledande politiker är beredda att agera.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt