Tällberg Forum – Day 4-b

Posted on June 30, 2008

2


When group number 5,”Re-designing a zero carbon energy system”, met on Saturday morning, we had already had an introductory ”Brainstorm session” on Friday afternoon. Now we divided ourselves into three groups that specifically reviewed the global coal situation, mega-projects and micro-projects. The idea was to build “prototypes” and come up with radical suggestions. As the work with coal was originally my suggestion, I chose this group along with seven others. It was nice that Lena Sommestad, who was minister of the environment in the previous, social-democratic government, also chose to join this group.

James Hansen has signaled that 350 ppm is the future limit for CO2 in the atmosphere. That means that we must prevent most of the remaining coal from contributing to future CO2 emissions.

If we start from the reported fossil fuel reserves and convert them to potential CO2 emissions, it makes 3000 billion tones. Oil makes up 20 %, natural gas 13 % and coal represents 67 %. This means that a reduction of 20 % of the potential emissions from coal is as much as the total potential emissions from natural gas.

I wish to compare the possible future emissions from coal as time bombs for the environment. When the nuclear-armed nations realized the danger with the nuclear weapons they stored, they started to disarm. Compared with the CO2 bombs, it means that the countries that have large coal reserves should realize the danger and ensure that the reserves never get used.
If every percent of the potential CO2 emission is seen as a bomb, then 85 bombs are held by only 6 nations: USA 27, Russia 17, China 13, India 10, Australia 9 and South Africa 5. The remaining 15 bombs are spread over many countries. Vital decisions about the future global climate are in the hands of these nations.

This is the background to the proposal from out group that we must initiate CO2 disarmament talks, just like one did for nuclear bombs. The countries that have most bombs, i.e. the USA and Russia, must lead the way, and considering the geographical location of “the bomb stored” it should be very easy for these two nations to start the negotiations by signaling that they will refrain from using half their bombs. Such a decision would remove 15 % of the future potential CO2 emissions, or more than all the future CO2 emissions from natural gas combustion.
For the remaining usage of coal, we need to make it green, and above all to convert “black” jobs in the coal industry to green jobs in the renewable energy industry.

We ended the day with the three groups presenting their prototypes for future CO2-free energy generation. Now we are going to boil it down to a few pithy sentences.

(Swedish)

Då grupp nummer 5, ”Re-designing a zero carbon energy system”, träffades på lördag morgon hade vi haft en inledande ”Brainstorm session” på fredag eftermiddag. Nu delade vi upp oss i tre grupper som specifikt tittade på den globala kolsituationen, megaprojekt och mikroprojekt. Tanken var att vi skulle bygga ”prototyper” och vara radikala i våra förslag. Då kolspåret från början var mitt förslag valde jag denna grupp tillsammans med sju andra. Det var trevligt att Lena Sommestad, som var miljöminister i den förra socialdemokratiska regeringen, också valde denna grupp.

James Hansen har markerat att det är 350 ppm som är det framtida gränsvärdet för CO2 i luften. Det betyder att vi måste förhindra att det mesta av det återstående kolet bidrar till framtida CO2 utsläpp.

Om vi utgår från de fossila reserver som finns rapporterade och förvandlar dem till potentiella CO2-utsläpp så motsvarar det 3000 miljader ton. Oljan bidrar med 20 % och naturgasen med 13 % medan kolet står för hela 67 %. Det betyder att en reduktion med 20 % av det potentiella utsläppet från kol är lika mycket som allt utsläpp från naturgas.

Jag vill jämföra det möjliga framtida utsläppet från kol som tickande bomber för miljön. Då atombombsländerna insåg faran med att ha atombomber i sina lager började man att nedrusta. Jämfört med CO2-bomberna betyder det att länder som har stora kolreserver borde inse faran och vidta åtgärder så att reserverna aldrig kommer till användning.

Om varje procent av det potentiella utsläppet av CO2 betraktas som en bomb finns hela 85 bomber i 6 länder, USA 27, Ryssland 17, Kina 13, Indien 10, Australien 9 och Sydafrika 5. Övriga 15 finns fördelade på många länder. Avgörande beslut vad det gäller det framtida globala klimatet ligger i dessa länders händer.

Detta är bakgrunden till förslaget från vår grupp att vi måste börja med CO2-nedrustningsförhandlingar, liknande de man hade för begränsningar för atombomber. De länder som innehar de flesta bomberna, dvs USA och Ryssland måste bli ledande och med tanke på var man geografiskt har sina lager av bomber skulle det vara mycket enkelt för USA och Ryssland att starta förhandlingarna med att markera att man avstår från hälften av sina bomber. Ett sådant beslut skulle ta bort 15 % av det framtida potentiella koldioxidutsläppet eller mer är allt utsläpp från framtida förbränning av all naturgas.

För övrig kolanvändning gäller det att göra den grön och framförallt att förvandla ”svarta” jobb inom kolindustrin till nya gröna jobb inom energiindustrin.

Vi avslutade dagen med att de tre grupperna presenterade sina prototyper för framtida CO2-fria energiproduktion. Nu skall allt kokas ihop till några korta slagkraftiga meningar.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt