”Den sista oljan” / “The last oil”

Posted on August 8, 2008

3


Our estimates of future Norwegian oil production have become news in Norway. First out was Dagens Näringsliv [”The Day’s Industry”, an industry newspaper] with E24.no [an online news service] in hot pursuit. As expected the Oil Directorate says that we are too pessimistic. To E24.no I advanced the opinion that Norway should have kept to a lower maximal production to ensure oil production for a longer time. But economics professor Rögnvaldur Hannesson considers that production should have been greater to ensure a large and even production. How a higher production rate of a finite resource can give a greater and more even production is something I do not understand, but maybe there exists an economic theory that can explain it.
The River Festival in Nes and the Innovation and Competence Centre for Agriculture in Akershus arranged a seminar on food production and transport after the oil age yesterday. The title for the seminar was “The Last Oil”. To participate in various seminars and conferences around the world is very educational and this time the high point for me was the presentation “Rather car than bread? Can we feed everyone?” given by Christian Anton Smedshaug, an industry politics consultant for Norway’s Farmers’ Union. Among other things he discussed the history of grain prices and how international food production has developed. He asserted that the world has never had such cheap food as at the beginning of the 21st century and the low price of oil was one of the reasons.
The price was so low that the agricultural sector could not survive without state support, which in Norway is approximately 11 billion Norwegian Crowns. Many nations must also impose import tariffs to protect their own industry. The increasing world populations entails that the area of available agricultural land per person is decreasing. To provide food for the future population the production per unit area must increase. It will also be necessary to increase the area farmed and the greatest potential for increased food production exists in Ukraine, Russia, Argentina, Brazil and Africa. That is one hopeful thing for Africa. At the same time he asserted that there is excess capacity in the USA and EU and that industry receives subsidies not to use this excess capacity.
He considered that today’s rising prices of food are mainly the result of increased energy costs and that ethanol production’s influence was very marginal.
Using today’s agricultural technology, this future expansion of food production requires more oil. To produce 1000 kilocalories of food globally requires 7000 kilocalories of oil. The world literally eats oil.
I was to discuss the necessary changes that must occur after Peak Oil and, considering the above, it is vital that the agriculture of the future is directed towards production with less oil and, in the longer term, no oil. In the 19th century the engines of agriculture were workhorses and it is estimated that approximately 20% of a farm’s energy production went to feeding these horses. We must go back to a form of agriculture that is self-sufficient in energy. Part of the farm’s production must be energy production. The future will show whether there is anything left over for the cars.
The future of transport is electricity, electricity and electricity. There are many ways to produce electricity and we will return to this discussion. When we Swedes move around, 80% of the miles we use cars, while trains contribute 7% to personal transport. A doubling of train transport will help us in future but we must plan for continued car use and the only way to go is electric cars and plug-in hybrid cars.
When I was in Hvam, Norway, I had the chance to read my email. Among others there was a mail from Norways Oil Directorate. I opened this mail with some suspense to see whether it was a protest against our report on future oil production. It was not. Instead is was only a message that they had, once again, drilled another dry hole in the North Sea and that the drilling platform would now move on to the next drilling site.

(Swedish)

Våra beräkningar av den framtida norska oljeproduktionen har nu blivit en nyhet i Norge. Först ut var Dagens Näringsliv med E24.no hack i häl. Som väntat säger Oljedirektoratet att vi är för pessimistiska. Till E24 framförde jag åsikten att Norge borde haft en lägre topproduktion för att säkra en oljeproduktion under en längre tid medan ekonomiprofessor Rögnvaldur Hannesson anser att den borde varit större för att säkra en stor och jämn produktion. Hur en större produktion av en begränsad resurs kan ge en större och jämnare produktion förstår jag inte, men det finns kanske någon ekonomisk teori som kan förklara detta.

Elvefestivalen i Nes och och Innovasjons- og Kompetansesenter för landbruket i Akershus arrangerade igår ett seminarium om matproduktion och transporter efter oljeåldern och rubriken på seminariet var ”Den siste oljan”. Att få vara med på olika seminarier och konferenser runt om i världen är väldigt lärorikt och höjdpunkten för mig var föredraget ”Hellre bil än bröd? Kan vi föda alla?” som hölls av Christian Anton Smedshaug, näringspolitisk rådgivare till Norges Bondelag. Bland annat diskuterade han den historiska utvecklingen av spannmålspriset och hur den internationella matproduktionen utvecklats. Han konstaterade att världen aldrig haft så billig mat som i början av 2000-talet och det låga priset på olja var en av anledningarna.

Priset var så lågt så att jordbruksnäringen inte överleva utan statligt stöd, som i Norge är ca 11 miljarder norska kronor. Många länder måste också ha skyddstulla för att skydda den egna näringen. Den ökande världsbefolkningen medför att tillgänglig åkerareal per person minskar och för att klara framtidens livsmedelsförsörjning måste produktionen per areal öka i framtiden. Man sulle också behöva öka brukningsarealen och den största potentialen för ökad matproduktion fanns i Ukraina, Ryssland, Argentina, Brasilien och Afrika. Det finns således ett hopp för Afrika. Samtidigt konstaterades att det finns en överskottskapacitet i USA och EU, och att näringen får bidrag för att inte utnyttja denna överkapacitet.

Han ansåg att dagens prisökning på mat framförallt berodde på de ökade energikostnaderna och att etanolproduktionens påverkan var mycket marginell.

Hela denna framtida expansion kräver med dagens jordbruksteknik mer olja. Om det globalt produceras 1000 kilokalorier mat på bordet går det åt 7000 kilokalorier olja för den produktionen. Bokstavligt talat äter hela världen olja.

Jag skulle diskutera nödvändiga förändringar efter Peak Oil och med ovan sagda är det uppenbart att framtidens jordbruk måste inrikta sig på en produktion med mindre olja och på lång sikt utan olja. På 1800-talet var näringens motor arbetshästar och beräkningar visar att ca 20 procent av gårdens energiproduktion gick åt till att under året föda hästarna. Vi måste tillbaka till att jordbruket blir självförsörjande på energi. En del av produktionen måste bli energiproduktion. Framtiden får visa om det blir något kvar till bilarna.

Transporterna framtid heter el, el och åter el. Det finns många sätt att producera el och vi får återkomma till den diskussionen. Då vi svenskar förflyttar oss använder vi till 80 procent en bil, medan tåget står för 7 procent. En fördubbling av tågtrafiken hjälper till i framtiden, men vi måste planera för en fortsatt bilanvändning och den enda vägen att gå är el-bilen och plug-in hybridbilen.

Då jag var i Hvam, Norge, fick jag möjlighet att läsa min e-post. Bland annat fanns det ett mail från Norges Oljedirektorat. Med spänning öppnade jag brevet för att se om det var en protest mot vår rapport om framtidens oljeproduktion. Det var det inte utan bara ett meddelande om att man än en gång hade borrat ett hål i Norska sjön om var torrt på olja och att borrplattformen nu skulle segla vidare till nästa borrhål.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt