Peak Oil and Peak Oil Price

Posted on September 11, 2008

0


The price of crude oil now lies just above $100 per barrel – we have had a drop of $40 per barrel since the price-top in June. Some take the decline in the price as a sign that Peak Oil is not imminent.

If we study the actual level of oil production then we don’t see the same fluctuation. Instead, it is rather constant. The International Energy Agency, IEA, has even reduced its production prognoses for this year and next year to 86.8 and 87.6 million barrels per day respectively and we are approaching the maximum value that ASPO gave in a press release in 2002.

Let us state that ”Peak Oil” and ”Peak Oil Price” are not the same. When it comes to questions on the price of oil I have consistently answered that the price will be what we are willing to pay. We were not willing to pay $147 per barrel. We changed our consumption habits and demand declined. In the USA we see that consumption has now fallen markedly.

What we are now seeing is very positive for the future. There are far too many who believe that Peak Oil will bring economic catastrophe, something that I have consistently refused to accept. I believe that there are great possibilities for us to adapt to a new reality.

We frequently see that oil production in one or other nation sooner or later reaches a peak and then declines. We also see that oil exporters become oil importers and this also happens to members of OPEC, the organisation of oil exporting nations. At OPEC’s meeting in Vienna very recently, Indonesia decided to leave the OPEC club when they passed that magical threshold.

For nations outside of OPEC we can now note that the production increase of recent years in Russia is now levelling off and they will, presumably find themselves on a production plateau. It remains to be seen how long the production plateau continues.

(Swedish)

Priset på råolja ligger nu straks över 100 dollar per fat, vi har en nedgång med 40 dollar per fat sedan toppnoteringen i juni. Några tar nergången i priset som ett tecken på att vi inte har Peak Oil i en nära framtid.

Om vi studerar själva produktionen så har vi inte samma fluktuation utan den ligger ganska konstant. International Energy Agency, IEA, har till och med nedvärderat årets produktion och nästa års produktion till 86,8 respektive 87.6 miljoner fat om dagen och vi närmar oss den toppnotering som ASPO presenterade i ett pressmeddelande 2002.

Låt oss konstatera att ”Peak Oil” och ”Peak Oil Price” inte är det samma. Vad det gäller frågor om priset på olja har jag konsekvent svarat att priset blir vad vi är villiga att betala. Vi var inte villiga att betala 147 dollar per fat. Vi ändrade våra konsumtionsvanor och efterfrågan minskade. I USA ser vi nu att konsumtionen sjunker kraftigt.

Det vi nu ser är mycket positivt för framtiden. Det finns allt för många som tror att Peak Oil skall medföra ekonomisk katastrof, något som jag konsekvent vägrat att acceptera. Jag tror att vi har större möjligheter att anpassa oss till en ny verklighet.

Att oljeproduktionen i ett land förr eller senare når en topp och sedan minska ser vi hela tiden. Vi ser också att exportländer blir importländer och att detta också drabbar medlemmarna i OPEC, de oljeexporterande ländernas organisation. Vid OPEC:s möte i Wien helt nyligen beslutade Indonesien att lämna klubben då de passerat den magiska gränsen.

Vad det gäller länder utanför OPEC kan vi nu notera att de senaste årens produktionsökning i Ryssland nu planar ut och man hamnar förmodligen på en platåproduktion. Det återstår att se hur lång platåproduktionen blir.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt