”A little tuft can often overturn a large load” / ”Liten tuva stjälper ofta stort lass”

Posted on October 13, 2008

11


The saying, “A little tuft can often overturn a large load” can be read in Petrus Laale’s book of proverbs. Petrul Laale lived in Denmark during the 15th century and many of his Latin proverbs are thought to date from the 1350s. The saying shows that dramatic things happened even in that time.


The cost for the Iraq war

The load that has now overturned is the finance world’s wagon with virtual money. The question is if the US$700,000,000,000 that the American government is now pumping into the economy is real or virtual. To understand the scale of the issue we can compare this amount with the total cost for the Iraq war. During the six years of the war it has cost the American taxpayer nearly $600 billion. During these six years the total oil production in Iraq has been approximately 4.3 billion barrels. Many consider that oil was the reason for the war and if that is the case then the military cost has been the equivalent of US$140 per barrel.

We have discussed the load but what about the tuft? My assertion is that it was the “Peak Oil Price” that was the destabilising factor. Too many people who borrowed money to buy houses at low interest could not handle the interest payments on the loans when interest increased in combination with increasing energy costs and inflation. The houses were repossessed by the banks who could not find new buyers which then caused the collapse.

According to the Energy Information Agency, EIA, we have consumed the following volumes of oil in recent years counted in millions of barrels per day (mbpd): (2004) 83.10 mbpd, (2005) 84.56 mbpd, (2006) 84.52 mbpd, (2007) 84.40 mbpd. This year’s first six months showed an average of 85.55 mbpd but now consumption is dropping. We are on a production plateau that follows our “worst case”. In 2004 the International Energy Agency’s prediction for 2010 was that we would consume over 90 million barrels per day. Now we know that it will be significantly lower.


Scenarios from Global Energy Systems, Uppsala University, Sweden.

When they put the wagon back onto its wheels again new oil will be needed to get it moving. Compared with earlier crashes the volume of new oil will be limited and new, clever energy solutions will be needed. It is time to plan for a future after Peak Oil.

(Swedeish)

Ordspråket ”Liten tuva stjälper ofta stort lass” finns att läsa i Petrus Laales ordspråksbok. Petrus Laale levde i Danmark under 1400-talet och många av hans latinska ordspråk anses hörröra från 1350-talet. Ordspråket visar att det även på den tiden hände dramatiska händelser.

Det lass som nu har stjälpts är finansvärldens vagn med imaginära värdepapper. Frågan är om de 700.000.000.000$ som amerikanska staten nu pumpar in är verkliga eller imaginära. För att förstå dimensionen kan vi jämföra med USA:s totala kostnader för Irakkriget. Under de 6 år som det pågått har det kostat de amerikanska skattebetalarna nästan 600 miljarder dollar. Under dessa 6 år har den totala oljeproduktionen i Irak varit ungefär 4.3 miljarder fat. Många anser att oljan var anledningen till kriget, och om det är fallet har vi en militärkostnaden som motsvarar 140$ per fat.

Vi har diskuterat lasset, men var finns tuvan? Min tes är att det var ”Peak Oil Price” som var den utlösande faktorn. Allt för många låntagare klarade inte utav bostadsräntorna och de ökade energikostnaderna. Husen gick tillbaka till bankerna som inte hittade nya köpare och sedan blev det fritt fall.

Enligt EIA, Energy Information Administration, har vi haft följade oljekonsumtion de senaste åren räknar i miljoner fat om dagen; (2004) 83.10 mbpd, (2005) 84.56 mbpd, (2006) 84.52 mbpd, (2007) 84.40 mbpd. Årets sex första månader hade ett medelvärde på 85.55 mbpd men nu sjunker konsumtionen. Vi har en platåproduktion som följer vårt ”Worst Case”. Just 2004 var IEA:s prognos för 2010 att vi skulle konsumera över 90 miljoner fat om dagen. Nu vet vi att det blir betydligt lägre.


Scenarier från Globala energisystem, Uppsala universitet

Då man nu rättar upp vagnen igen behövs det ny olja för att få fart på hjulen. Jämfört med tidigare haverier är mängden begränsad och det behövs nu nya smarta energilösningar. Det är dags att planera för en framtid efter Peak Oil.

Posted in: Dagsaktuellt