In July we reached the Peak Oil Price / I juli nådde vi Peak Oil Price

Posted on October 17, 2008

34


That is the headline of an article in Dagens Industri [a Swedish national daily industry newspaper]. Yesterday, Nils Åkesson, a journalist at that newspaper, called me and asked a number of questions. The article was then posted on the newspaper’s internet site before noon today. Here are the lines from the article that caught the headline writer’s eye:

He argues that there is a risk that weaker demand will restrict production in line with the decline in the global economy. ”We cannot expect increased demand during the next two years. During that time production from existing oilfields will have fallen so far that reinstating today’s production level will be difficult.” At the same time, this makes him doubtful that the oil price will ever rise up to new record levels. He reasons that there is a risk that a shortage of oil will hold back economic growth which, ironically, can dampen demand “In July we reached ”peak oil price”. The question is if we can ever again have such a dynamic economy that can support such a price (adjusted for inflation).”

In terms of a plateau, you can look at the blog, ”A little tuft can often overturn a large load”. The background material for my musings is the history of oil’s real price (i.e. adjusted for inflation). We can see that we had a peak in 1979 at US$105 and that it took 29 years before we reached the next substantial peak.

Oil price

When speaking about the price of oil I usually say that it will be what people are willing to pay, i.e. the price that the economy can tolerate. In May the head of Airbus said that the entire aviation industry would collapse if the price reached $200 per barrel. Aviation is such an important component of the world economy that this is possibly an important economic limit on the oil price. What we see now is that there is possibly already a limit at US$150. The oil price will rise eventually.

During the 29 years between the peaks there has been no shortage of oil to make the economy run. Now we find ourselves in a new situation. Oil production is not finished but it will decrease. 52 of the world’s 65 largest oil producing nations have already reached their maximum production. Next to Saudi Arabia, Russia has been the world’s largest producer but its production is now turning downwards completely in line with our estimates.

When I say that production in Norway is decreasing I base this on detailed studies that have been presented in a peer-reviewed article (se Energy Policy).

(Swedish)
It is interesting to read all the ”expert commentary” and it would be interesting to meet you all in a lecture theatre and go through all the data and all the details of our calculations.

Det här är rubriken på en artikel i Dagens Industri (läs artikel). Igår ringde Nils Åkesson och ställde några och nätupplagan la ut artikeln i förmiddags. Här är sekvensen som rubriksättarna fastnade för:

Han argumenterar att svagare efterfrågan riskerar att fortsätta krympa produktionen i takt med att den globala konjunkturen viker nedåt.

“Vi kan inte förvänta oss en ökad efterfrågan de närmaste två åren. Under den perioden har produktionen i existerande oljefält sjunkit så mycket, att bara återställa dagens nivå blir svårt.”

Det gör honom samtidigt tveksam till om oljepriset någonsin orkar upp på nya rekordnivåer. Oljebrist riskerar att hämma tillväxten vilket ironiskt nog kan dämpa efterfrågan, resonerar han.

“I juli nådde vi ‘peak oil price’. Frågan är om vi får en så blomstrande ekonomi som kommer att kräva ett sådant pris igen, rensat för inflation.”

Vad det gäller platå kan ni titta på bloggen ”En liten tuva stjälper ofta stort lass”.

Bakgrundsmaterialet till mina funderingar är den historiska bilden av oljans realpris, dvs justerat för inflationen. Vi ser då att vi hade en topp 1979 på 105 dollar och att det tog 29 år innan vi nådde nästa markanta topp.

Oil price

Vad det gäller priset på olja brukar jag säga att det blir vad vi är villiga att betala, det vill säga det pris som vår ekonomi kan tåla. I maj sa chefen för Airbus att hela flygindustrin kommer att haverera om priset blir $200 per fat. Flyg är en så viktig komponent i den globala ekonomin så där har vi kanske en ekonomisk gräns för oljan. Vad vi ser nu är att det kanske finns en gräns redan vid $150. Oljepriset kommer att stiga så småningom

Under de 29 åren mellan topparna har det inte varit någon brist på olja som smörjmedel åt ekonomin. Nu befinner vi oss i ett nytt läge. Oljan tar inte slut, men produktionen kommer att minska. Vi har att 52 av världens 65 största oljeproducerande länder har nått maximal produktion. Jämte Saudiarabien har Ryssland varit världens störste producent men nu viker produktionen, helt enligt våra beräkningar.

Då jag säger att produktionen i Norge minskar bygger det på omfattande studier som finns presenterad i en av forskare granskad artikel (se Energy Policy).

Det är intressant att läsa alla ”expertkommentarer” och det skulle vara intressant att träffa er alla i en föreläsningssal och gå igenom alla data och alla detaljer i våra beräkningar.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt