A Seminar on Iraq’s oil and the future / Seminarium om Iraks olja och framtiden

Posted on November 9, 2008

1


On Wednesday 12 November I have the possibility of organising an interesting seminar on oil in Iraq. On that day The Ångström Laboratory will be visited by two people with good insight into Iraq and the nation’s oil resources – an area commonly regarded as factually uncertain when estimates of the world’s oil resources are being made.

Iraq has 10% of known global crude oil reserves. The future production of oil in Iraq will, therefore, be decisive for the world’s economic future and welfare. It is this topic – future oil production in Iraq and its significance for future global oil supply – that will be discussed when the former oil minister Issam A. R. al-Chalabi and the former Swedish ambassador in Kuwait, Ingolf Kiesow, come to Uppsala University on 12 November.

Dr Issam A. R. al-Chalabi has worked on various oil projects in Iraq between 1967 and 1974. In 1975 he became chairman for SCOP, the State Company for Oil Projects. In 1981 he became chairman for INOC, the Iraq National Oil Company and in 1983 he became chairman and vice-oil minister in Iraq. Between 1987 and 1990 he was Iraq’s oil minister but he sought permission to resign when Kuwait was invaded. Today he lives in Jordan and participates in conferences around the world that discuss the distribution of future production rights and profits from the oil in Iraq. During his seminar he will address the title, “Who has a right to the oil in Iraq?”

Ingolf Kiesow was Sweden’s ambassador in Kuwait during the invasion. He experienced the war at close quarters and was held under arrest for six months in Bagdad. During the seminar he will give his personal reflections about the oil in Iraq from an international viewpoint.
As an introduction I will review Iraq’s oil reserves and their potential for production.

The Moderator will be Professor Bengt Gustafsson of Uppsala University.
Time and place: 12 November 1.15PM – 3.00PM in the Siegbahn Hall of the Ångström Laboratory, Uppsala University, Uppsala.
The seminar is open for all interested persons. For more information you can contact me on 018-471 58 25, 070-425 06 04, kjell.aleklett@fysast.uu.se

(English will come)

Onsdagen den 12 november har jag möjlighet att ordna ett intressant seminarium om oljan i Irak. Ångströmlaboratoriet får då besök av två personer med god inblick i Irak och landets oljeresurser, ett område som vanligen betraktas som faktamässigt osäkert i bedömningar av världens energitillgångar.

Irak har i storleksordningen 10 procent av de kända globala råoljereserverna. Den framtida produktionen av olja i Irak kommer därför att vara avgörande för världens framtida ekonomi och välfärd. Det är just den framtida oljeproduktionen i Irak och dess betydelse för den framtida globala oljeförsörjningen som ska diskuteras när f d oljeminister Issam A.R. al-Chalabi och f d ambassadör i Kuwait, Ingolf Kiesow, kommer till Uppsala universitet den 12 november.

Dr Isaam A.R. al-Chalabi har arbetat med olika oljeprojekt i Irak mellan 1967 och 1974. 1975 blev han ordförande för SCOP, State Co. for Oil Projects, 1981 vice ordförande för INOC, Iraq National Oil Co och 1983 ordförande och vice oljeminister i Irak. Mellan 1987 och 1990 var han landets oljeminister, men begärde entledigande när Kuwait invaderades. Han bor idag i Jordanien och deltar på konferenser runt om i världen i diskussionerna om fördelningen av framtida produktionsrättigheter och vinster från oljan i Irak. Han kommer under seminariet att tala under rubriken ”Vem har rätten till oljan i Irak”?

Ingolf Kiesow var Sveriges ambassadör i Kuwait vid tiden för invasionen. Han upplevde kriget på nära håll och internerades sex månader i Bagdad. Under seminariet ger han sina personliga reflektioner över oljan i Irak från ett internationellt perspektiv.

Själv kommer jag att inledningsvis redovisa vilka oljereserver som Irak har och vilken potential som det finns för produktion.

Moderator är professor Bengt Gustafsson, Uppsala universitet.

Tid och plats: 12 november, kl 13.15 – 15.00 i Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, Uppsala.

Seminariet är öppet för alla intresserade. För mer information kan ni kontakta mig, 018-471 58 25, 070-425 06 04, kjell.aleklett@fysast.uu.se

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt