Oil and the balance of power / Oljan och maktbalansen

Posted on December 8, 2008

6


Normally I write on questions related to ”decline” in oil fields or oil producing regions. However, an article in the Financial Times of 26 November with the title ”Is Americas’s new declinism for real?” has made me wonder whether there is any connection between Peak Oil and what the Guardian some days earlier had as its headline, ”2025; the end of US dominance”.

The reason for these ponderings and headlines is a report released on 20 November by the USA’s National Intelligence Council. Every 4 years with the installation of a new president the NIC releases a report on the USA’s international strength. Four years ago they said that the USA could expect to dominate the world but in this year’s report they say that the USA will have a leading roll but only as one of many actors.

I am reminded of the text I saw in the museum in Daqing, “Petroleum has a compact relationship with a country’s political, economical and military strength.” Slowly but surely oil production in the USA is declining as consumption simultaneously rises. At the moment we see a reduction in the wake of the economic crisis but they will want to consume more oil in the future. The USA derives its economic strength and authority by importing oil in large quantities, but the exporters will want payment. The USA will no longer be able to buy power at a low price.

At the same time http://www.newsweek.com/id/170303. By using their oil domestically they will gain economic power. They want to use Europe’s enormous dependence on Russian natural gas to weaken the USA’s power there. They want to create a new alliance similar to NATO with their neighbours in the east, including China.

Today, Russia is the world’s second largest exporter of oil but they have begun to realise that exports alone do not create power and welfare. It is only when one uses the oil domestically that power and welfare are generated. For one year now I have asked the question, “Who will export oil to Russia when their reserves decline?” I believe that the Russian leadership has begun to think along these paths. Saudi Arabia has oil but lacks the ability to use the oil to make its economy grow outside the oil industry. Russia is the only superpower in the world that is self-sufficient in energy.

Peak oil means that, in the future, it will be more difficult for the USA to fill its oil storages that it, till now, has needed for economic and military power. Russia can satisfy its own needs for oil and gas long into the future and, if it reduces its exports, it will increase its power.

The report from the National Intelligence Council shows that the intelligence community in the USA has begun to realise that a power shift is underway. ”Petroleum has a compact relationship with a country’s political, economical and military strength.”

[60 minutes had a special report about Saudi Aramco on Sunday, December 7.
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=4653109n
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=4653129n
Take a look and you find that oil is the number one economical driver, and very little outside.]

(Swedish)

Normalt brukar jag skriva om frågeställningar som är relaterade till ”decline” i oljefält eller i oljeproducerande områden, men en artikel i Financial Times den 26 november med rubriken ”Is Americas’s new declinism for real?” har fått mig att fundera över om det finns något samband mellan Peak Oil och att The Guardian på sin förstasida någon dag tidigare skrivit ”2025; the end of US dominance”.

Anledningen till dessa funderingar och rubriker är en rapport som USA:s ”National Intelligence Council” släppte den 20 november. Var fjärde år i samband med att en ny president skall installeras brukar NIC göra en rapport om USA:s internationella styrka. För fyra år sedan sa man att USA kunde räkna med att dominera, men i årets rapport säger man att USA kommer att ha en framträdande roll, men bara som en av flera aktörer.

Texten från museet i Daqing gör sig påmind: ”Petroleum has a compact relationship with a countries political, economical and military strength.” Sakta men säker minskar oljeproduktionen i USA samtidigt som konsumtionen har ökat. Just nu ser vi en minskning i kölvattnet på den ekonomiska krisen, men i framtiden vill man konsumera mer. Sin ekonomiska styrka och makt får man genom att importera olja i stora kvantiteter, men exportörerna vill ha betalt. Man kan inte länger köpa sig makt för en billig penning.

Samtidigt har Newsweek på förstasidan en bild på Rysslands president Medvedev och skriver om Medvedev doktrinen, om att Ryssland skall diversifiera sin ekonomi bort från att vara helt beroende av olja och gas. Genom att använda olja i landet skall man få ekonomisk makt. Man vill försvaga USA:s makt i Europa, då man kan använda Europas enorma beroende av naturgas från Ryssland. Man vill skapa en ny NATO-liknande allians med sina grannar i öster, inklusive Kina.

Idag är Ryssland världens näst största exportland av olja, men man har börjat inse att enbart export skapar inte makt och välfärd. Det är först då man inom landet använder oljan som makt och välfärd skapas. Jag har sedan ett år tillbaka ställt frågan ”Vem skall exportera olja till Ryssland då deras reserver sinar?”. Jag tror att de ryska ledarna har börjat tänka i dessa banor. Saudiarabien har olja men saknar förmåga att använda oljan till att få sin ekonomi att växa. Ryssland är den enda supermakten i välden som är självförsörjande på energi.

Peak Oil kommer att medföra att det i framtiden blir svårare för USA att fylla sina oljeförråd som man hittills har behövt för ekonomisk och millitär makt. Ryssland har sina egna behov av olja och gas tillgodosedda under lång framtid, och om man minskar sin export kommer man att stärka sin makt.

Rapporten från ”National Intelligence Council” visar att den centrala underrättelseorganisationen i USA börjar inse att det är en maktförskjutning på gång. ”Petroleum has a compact relationship with a countries political, economical and military strength.”

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt