Imagine if one had taken Peak Oil seriously / Tänk om man tagit Peak Oil på allvar

Posted on December 23, 2008

3


For many years, we have heard the message that we should consume less, but the question is if those who spread this message have thought through its consequences. In order to illustrate the importance of trade for our economy, I usually discuss our need for new clothes.

Cultivating cotton etc impacts the environment and a way to help the environment could be to buy fewer clothes. Let us start a campaign to decrease the consumption of cotton to help the environment.

Most people over 20 can surely manage without buying any new clothes for a whole year. If all of us in Sweden decided to refrain from buying clothes for one year the consequences would be enormous. Hennes & Mauritz would go bust, as all other clothes retailers. Thousands of co-workers would lose their jobs. Factories that produce clothes would have to close, we don’t need any fabric and in the end we have achieved our goal, one doesn’t have to cultivate so much cotton and we have helped the environment. The question is just if this was a good campaign.

For a long time there has been a campaign that we should reduce our oil consumption, that we should buy smaller cars that use less fuel. With the help of taxes and other measures, the bigger cars would be removed from the market. The big American car manufacturers didn’t listen and what they didn’t observe was that the World’s oil production started to level off in 2004 and then stay flat until today. The big cars needed more fuel and demand drove up the price. Now the car buyers in the World are hesitating. Many are thinking that they don’t need to buy a new car this year, let us instead wait and see. The car industry is in the “clothing scenario” that I described above. A whole industry is collapsing.


Global oil production


US Petroleum Products Product

If you study the US oil consumption, you don’t see any decrease during 2005 to 2007, although global production was flat. Not until the beginning of 2007 do we see a decline and now consumption has dropped by 10 %. The consumption can’t fill the gas-guzzling vehicles and the decline has been so fast that the car industry can’t catch up. It is clear that the bottom has gone out of the market.

Could we have foreseen this? The answer is yes. We who work with Peak Oil saw that production would decrease in a near future, i.e. that there wouldn’t be enough petrol to fill the gas-guzzling vehicles the future. We were called doomsayers by mostly economists and if we were heeded the future of the World would be disastrous. These economists, with the head economist of the IEA at the fore, bear a heavy responsibility for the crisis that we are in. I am convinced that the World would look quite different today if one had listened to the ASPO already in 2002 and taken Peak Oil seriously.

(Swedish)
Under många år har vi hört budskapet att vi skall konsumera mindre, men frågan är om förespråkarna har satt sig in i konsekvenserna av detta. För att fårstå handelns betydelse för vår ekonomi brukar jag diskutera vårt behov av nya kläder.

Att odla bomull mm påverkar vår miljö på ett negativt sätt och en insats för miljön kan vara att köpa färre klädesplagg. Låt oss starta en kampanj. De flesta över 20 år kan säkert klara sig utan att köpa några nya kläder under ett helt år. Om vi alla i Sverige skull avstå från att köpa kläder under ett helt år så skulle det få enorma konsekvenser. Hennes & Mauritz skulle gå i konkurs liksom alla andra affärer som säljer kläder. Tusentals affärsanställda skulle förlora sina jobb. Fabriker som syr kläder måste stängas, vi behöver inga tyger och till sist så uppnår vi vår miljöeffekt, man behöver inte odla så mycket bomull och vi har gjort en insats för miljön. Frågan är om detta var en bra kampanj.

Det har under en längre tid pågått en kampanj för att vi skall minska vår oljekonsumtion, att vi skall köpa mindre bilar som förbrukar mindre bensin. Med skatter och andra medel skall de stora bilarna bort från marknaden. De stora amerikanska bilfabrikanterna slog dövörat till och vad man inte observerade var att världens oljeproduktion började att plana ut 2004 för att sedan ligga på en plattå fram till idag. De stora bilarna krävde mer bensin och efterfrågan drev upp priset. Nu tvekar världens bilköpar inför framtiden. Väldigt många säger till sig själva, jag behöver inte köpa någon ny bil i år, låt oss vänta och se vad som händer i framtiden. Bilbranschen befinner sig nu i det ”klädscenario” som jag inledde med. En hel industri rasar samman.

(Studera denna bild av den amerikanska oljekonsumtionen.)

Om man studerar oljekonsumtionen i USA så ser vi ingen avmattning 2005, 2006 och 2007 fastän den globala produktionen planade ut. Det är först i slutet av 2007 som vi ser en vikande trend och nu har den rasat med 10%. Konsumtionen kan inte fylla upp de bränsleslukande bilarna och nedgången har varit så snabb att bilindustrin hamnat efter. Det är helt klart att botten har gått ur marknaden.

Kunde vi förutspått detta? Svaret blir ja. Vi som arbetat med Peak Oil såg att produktionen skulle minska i framtiden, dvs att det inte fanns tillräckligt med bensin i framtiden. Vi kallades för domedagsprofeter och om man lyssnade på oss så skulle världens framtid bli katastrofal. Dessa ekonomer med IEA:s chefsekonom i spetsen har ett stort ansvar för den kris som vi nu har. Jag är övertygad om att världen hade sett helt annorlunda ut om man redan 2002 hade lyssnat till ASPO och tagit Peak Oil på allvar.

Posted in: Dagsaktuellt