The year that passed and the year ahead

Posted on December 29, 2008

3


2008 will go down in history as an extreme year for the price of oil and also for the production of oil. Most people are only interested in the price. One year ago on 28 December oil was selling for US$89.76 per barrel. In January of this year it passed US$90 per barrel. The price rose through the first half of the year to the record level of US$147 in July. Many economists began to speculate about prices at US$200 per barrel. The reason for the price rise and the subsequent price crash will doubtless be analysed in numerous future theses. Some consider that it was China’s thirst for oil products before the Olympic Games that was the driving force when the price was rising while others assert that it was the collapse of banking and the private sector in the USA and the rest of the world that caused the price decline. At the moment the price is wandering around US40 per barrel and the question is if this is the price bottom.

In his address to the nation in 2006 President Bush said that, “America is addicted to oil”. If one is dependent on a drug one is willing to pay any price. One year ago there were few signs of breaking this dependence but if we study American oil consumption in detail we can see that, in fact, it had levelled off at that time. In contrast, global oil consumption continued to increase and it was during the fourth quarter of 2007 that the world experienced it greatest demand for oil at 86.94 million barrels per day (data from the US Energy Information Agency, EIA).

The figures supplied by the EIA give averages for four week intervals. According to these figures the USA consumed 21.80 mb/d at the end of February 2007 which is the highest average yet recorded. One year ago in December consumption was 21.23 mb/d but approximately nine months later on 10 October consumption had collapsed by 2.62 mb/d to 18.61 mb/d. This collapse in demand certainly contributed to the collapse in the price of oil by US$100 per barrel compared with the highest price in June. Now we see that consumption is slowly increasing again. It remains to be seen what this will mean for future oil prices. When talking about the price rise it was certainly not demand in the USA that drove it.

What will happen in oil year 2009? Let’s begin with the price. Just now on 29 December the price for oil to be delivered in February is US$40.18 per barrel. For delivery in April it is US$44.72. Towards summer in July the price has risen to $48.82, i.e. the price is expected to rise by 20%. Further into the future we see other prices but at the moment it looks as though we have reached the bottom of the oil price’s rollercoaster path. Compared with the price one year ago, the future prices are still very low. For us as consumers this is, naturally, an advantage but for those that wish to develop alternatives it is a nightmare.

The question is what this means for future production. The fluctuations that we now see in global demand are so small that they are only tiny fractions of the 31 billion barrels that we consume annually. This means that, every year we empty oil fields equivalent to all the oil that has ever been discovered in Norway. We know that today’s oil fields are old and that production is decreasing every year. If the oil industry does not make large investments then we cannot continue to produce 31 billion barrels of oil per year. It is expensive to develop new production and many of the big players report that they are postponing their investments.

The fact that we have an oversupply of oil through decreased demand and not because we have found new oil fields supports the argument for Peak Oil. The question is whether we really will expand production with expensive projects in the oil industry or whether we seize the opportunity to develop an alternative future – a future that we must, in any case, adapt to.

(Swedish)

År 2008 kommer att gå till historien som ett extremt år vad det gäller priset på olja, men även vad det gäller produktion av olja. De flesta intresserar sig enbart för priset. För ett år sedan den 28 december noterades oljan för $89.76 per fat och i januari i år passerades $90 per fat. Under första halvåret steg sedan priset till rekordnoteringen i juli på $147 per fat och flera ekonomer började spekulera om priser på $200 per fat. Orsaken till prisuppgången och efterföljande prisras kommer att analyseras i flera avhandlingar framöver. Några anser att det var Kinas törst på oljeprodukter inför olympiaden som var den pådrivande faktorn då priset steg medan andra framhåller att det var bankernas haveri och den sämre privatekonomin i USA och världen som var orsaken till prisnedgången. Just nu pendlar priset runt $40 per fat och frågan är om detta är bottennoteringen.

I sitt tal till nationen 2006 sa President Bush att ”Amerika är drogad av olja” och är man beroende av en drog är man villig att betala vad som helst. För ett år sedan fanns det få tecken på tillnyktring, men om vi studerar den amerikanska oljekonsumtionen i detalj så ser vi faktiskt att den hade planat ut för ett år sedan. Den globala konsumtionen ökade däremot fortfarande och det var under fjärde kvartalet 2007 som värden upplevde sin största efterfrågan på olja med 86.94 miljoner fat om dagen (data från US Energy Information Administration, EIA).

Konsumtionen i USA, enligt de siffror som EIA anger som medelkonsumtionen för fyra veckor, visar att USA i slutet av februari 2007 konsumerade 21.80 mb/d, vilket är det högsta medelvärde man uppnått. För ett år sedan i december var konsumtionen 21.23 mb/d, men ungefär 9 månader senare den 10 oktober så hade konsumtionen rasat med 2.62 mb/d till 18.61 mb/d. Detta ras på efterfrågan har säkert bidragit till att priset på olja rasat med $100 per fat jämfört med toppnoteringen i juni. Nu ser vi att konsumtionen sakta ökar igen och det återstår att se vad detta får för betydelse för prisutvecklingen i framtiden. Vad det gäller prisuppgången var det inte ökad efterfrågan i USA som var drivkraften.

Hur kommer oljeåret 2009 att utveckla sig. Låt oss börja med priset. Just nu den 29 december är priset för olja som levereras i februari $40.18 per fat och om den skall levereras i april är det $44.72. From mot sommaren i juli så har priset stigit till $48.82, dvs priset förväntas öka med 20%. Längre fram i tiden kommer vi att se andra priser, men just nu ser det ut som om vi nått dalen i oljeprisets bergochdalbana. Jämfört med priset för ett år sedan är det fortfarande väldigt låga priser och för oss som konsumenter är det naturligtvis en fördel, för de som vill utveckla alternativ är det en mardröm.

Frågan är vad detta betyder för den framtida produktionen. De fluktuationer som vi nu ser i efterfrågan globalt är så små så att det bara är bråkdelar av 31 miljarder fat om året. Det betyder att vi varje år tömmer oljefält som motsvarar all olja man hittat i Norge. Vi vet att dagens oljefält är gamla och att produktionen minskar varje år. Om oljeindustrin inte satsar stort kan vi inte fortsätta att producera 31 miljarder olja om året. Att utveckla ny produktion är dyrt och flera av de stora aktörerna meddelar nu att man skjuter på sina investeringar.

Det faktum att vi har ett överskott på olja eftersom efterfrågan minska och inte på grund av att vi hittat nya oljefält förstärker argumenten för Peak Oil. Frågan är om vi verkligen skall expandera produktionen med dyrbara projekt inom oljeindustrin eller gripa tillfället att utveckla en alternativ framtid, en framtid som vi ändå måste anpassa oss till.

Posted in: Dagsaktuellt