“Oil production peaked in July 2008” / “Oljeproduktionen toppade i juli 2008”

Posted on January 28, 2009

2


On Monday, Carl-Johan Lejland from “Industry Today (Dagens Industri)” rang to discuss oil. Yesterday evening the interview was published on di.se. The headline was “Oil production peaked in July 2008”. An English translation from Swedish by Michael Lardelli is below:

CARL-JOHAN LEJLAND

“Oil production peaked in July 2008”

There are numerous indications that world oil production peaked in July 2008. So says Professor of Physics Kjell Aleklett. According to him, the theory that oil production is on a downward path is gaining more and more supporters. Uppsala Physics Professor Kjell Aleklett has long been convinced that the world’s oil production will turn downwards in the near future. And the turn maybe has already happened.

“There are numerous indicators that world oil production peaked in July 2008 at around 87 million barrels per day”, he says.

According to Aleklett there are certainly oil reserves remaining for new production. But only through expensive processes that are not profitable when oil is at today’s price level. Therefore, planned new investments are being mothballed.

“In the 1970s we had a crisis at the gasoline bowser but the oil reserves still existed. It is a completely different situation today.”
Starting new oil production is not as simple as pressing a button. Instead it is expensive work that often takes many years, says Aleklett.

It sounds as though the oil price is going to rise again?

“The price of oil will go up, but the question is if the demand will be so strong that oil will approach $150 per barrel again. “

So what solutions are there for the oil problem?

“The transport system in society is faced with huge challenges and in the end there is only one solution for personal transport and it is electric cars. Old gasoline guzzlers must go.”

That change will go faster than many think, believes Kjell Aleklett.

“The USA is an interesting example where oil production has, in fact, decreased since 2007.”

Kjell Aleklett has often aroused strong reactions when he has asserted his view on peak oil. But he now thinks that he finds greater acceptance of the notion that oil production is, in fact, on the way down.

He says a little jokingly: “When the companies cannot produce more, what are they going to say?”

According to Kjell Aleklett oil production is constrained by a problem that many have had difficulty accepting: “The oil companies don’t sell a product, they sell energy and it is not something that can be produced. Energy can only be converted from one form to another.”

“When the topic is oil there are far too many economists that express themselves far too much about something that they do not understand.”

Kjell Aleklett on today’s oil production:

“In one year production from old oil fields will be lower by around 3-4 million barrels per day. We need 3-4 million barrels of new production every year going forward.”

“But developments are following the scenario we have – production will lie on a plateau for a couple of years before it turns downward.”

The problems for oil producing nations:

Reduced production and lower prices hit hard against all nations in the Middle East. Russia and Mexico are also affected as we can already see.

(Swedish)

I måndags ringed Carl-Johan Lejland från Dagens Industri för att diskutera olja och sedan igår kväll finns intervjun på di.se. Rubriken blev ”Oljeproduktionen toppade i juli 2008” (gå till dagens Industri). För att det skall bli en engelsk översättning inkluderar jag texten här nedan:

CARL-JOHAN LEJLAND

“Oljeproduktionen toppade i juli 2008”

Mycket talar för att oljeproduktionen i världen toppade i juli 2008. Det säger fysikprofessorn Kjell Aleklett. Enligt honom accepterar allt fler nu teorin om att oljeproduktionen är på nedåtgående. Fysikprofessorn Kjell Aleklett i Uppsala har länge varit fast övertygad om att världens oljeproduktion kommer att vända ned inom en snar framtid. Och kanske har vändningen redan inträffat.

“Mycket talar för att oljeproduktionen i världen nådde toppen i juli 2008 på omkring 87 miljoner fat per dag”, säger han.

Enligt Kjell Aleklett finns det visserligen olja kvar för ny produktion. Men bara genom dyra processer som inte betalar sig när oljan ligger på dagens prisnivå. Därför hamnar planerade nyinvesteringar i malpåse.

“På 1970-talet hade vi en pumpkris men det fanns reserver. Det är en helt annan situation vi har nu.”

Att få igång ny oljeutvinning går inte genom att trycka på en knapp utan är ett drygt arbete som ofta tar många år, säger Aleklett.

Det låter som att oljepriset kommer att sticka upp igen?

“Oljepriset kommer att gå upp, men frågan är om efterfrågan blir så stark att oljan närmar sig 150 dollar per fat igen.”

Så vad finns det då för lösningar på oljeproblematiken?

“Transportsystemet i samhället står inför stora utmaningar och i slutändan finns det bara en lösning för personliga transporter och det är elbilar. Gamla bensinslukare måste bort.”

Den förändringen tror Kjell Aleklett kommer att gå fortare än vad många tror.

“USA är ett intressant exempel, där har oljekonsumtionen faktiskt minskat sedan 2007.”

Kjell Aleklett har ofta väckt starka reaktioner när han hävdat sin ståndpunkt kring peak-oil. Men nu tycker han sig möta en större acceptans kring påståendet att oljeproduktionen faktiskt är på väg ned.

Lite skämtsamt säger han:

“När bolagen inte kan producera mer, vad ska de då säga?”

Enligt Kjell Aleklett är oljeproduktionen omgärdad av ett problem som många haft svårt att ta till sig:

“Oljebolagen säljer inte en produkt, de säljer energi, och det är inte en vara som kan produceras, energi kan bara omvandlas.”

“När det gäller olja finns det allt för många ekonomer som uttalar sig om alltför mycket som de inte känner till.”

Kjell Aleklett om dagens oljeproduktion:

“Om ett år kommer produktionen i gamla oljefält vara lägre med omkring 3-4 miljoner fat per dag. Vi behöver 3-4 miljoner fat i nyproduktion varje år framöver.”

“Men utvecklingen följer det scenario vi har – produktionen kommer att ligga på en platå under ett par år innan den vänder ned.”

Problemen för oljeproducerande länder:

“Minskad produktion och lägre priser slår hårt mot alla länder i Mellanöstern, men även för Ryssland och för Mexiko som vi ser nu.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt