New Swedish energy policy with new nuclear energy / Ny svensk energipolitik med ny kärnkraft

Posted on February 6, 2009

34


February 5 is now an historic day for Swedish energy policy. The four conservative parties agreed on a policy under which new nuclear power stations can be built. The decision is completely in line with what I myself think is correct and I have also been part of the political process. A simple internet search will show that I am a member of the the Liberal Party [‘Folkpartiet”]. At a party meeting in Västerås in 2003 I moved that the party must develop a new energy policy where nuclear energy is part of the system. The party leadership did not back the motion but about 80% of the delegates did and the motion was passed. The party leadership appointed a group that was given the task of developing a new energy policy program. Jan Björklund was given the task of leading the work. We worked fairly intensively for one year and the proposal was ready for the national meeting in Gothenburg in 2005. During the work I tried to show that the choice we were presented with was not between wind power and nuclear power but between nuclear power and power from coal. This becomes apparent if, in addition to energy policy, one also discusses output policy, i.e. the amount of electricity produced per second.

Nuclear energy is base load power, i.e. power that varies very little during the 24 hours in a day. One can control how much electricity is produced per second. Wind power is opportunistic energy, i.e. electricity is produced when it is windy. Our energy system needs to cope with fluctuations in demand and this is done using hydroelectricity. The fact is that our hydroelectric power is also involved in the regulation of wind power in Denmark. Denmark produces a large volume of wind power but their base load production is from coal. Without fossil coal energy Denmark could not have wind energy.

In the work on the new energy policy program we had, among other things, meetings with representatives for Swedish industry and the picture was very clear – they wanted stable electricity production with nuclear energy as a component. It was very satisfying when Jan Björklund submitted the final draft for a last read-through. At the national meeting in Gothenburg the new energy policy program was accepted.

On 23 April 2008 I was invited by representatives of the Centre Party to Parliament to participate in a seminar for “a limited group but with a number of influential people from the Centre Party’s Parliamentary group and the office of the government” (to quote from the email). I presented the global energy situation from the report that I had produced for the OECD, I discussed coal energy’s role in the energy system (in approximately the same way as I had done for the Liberal Party) and I pointed out that nuclear energy is not an alternative to wind power but, rather, an alternative to the base load power provided by coal. Other invited delegates discussed other aspects of the Swedish energy system.

The agreement on energy that has now been revealed is in line with my personal understanding of the situation. Investment in wind power will be an important part of the equation.

(Swedish)

Den 5 februari är nu en historisk dag för svensk energipolitik och det historiska är att de fyra borgerliga partierna enades om en politik där nya kärnkraftverk kan byggas. Beslutet är helt i linje med vad jag själv anser och jag har också varit med i den politiska processen. En enkel sökning på nätet visar att jag är folkpartist. Vid folkpartiets landsmöte i Västerås 2003 motionerade jag om att partiet måste utarbeta en ny energipolitik där kärnkraft var en komponent i systemet. Partistyrelsen ställde sig inte bakom motionen men ca 80 procent av delegaterna ställde sig bakom motionen och den antogs.
Partistyrelsen tillsatte en grupp som fick i uppdrag att utarbeta ett nytt energipolitisk program och Jan Björklunds fick uppdraget att leda arbetet. Vi arbetade ganska intensivt under ett år och inför landsmötet i Göteborg 2005 var förlaget färdigt. Under arbetets gång försökte jag visa att det val vi stod inför var inte mellan vindkraft och kärnkraft utan kärnkraft och kolkraft. Detta framkommer om man förutom energipolitik också diskuterar effektpolitik, dvs den elektricitet som produceras varje sekund.

Kärnkraft är basproduktion, dvs en produktion som ändras väldigt lite under dygnets timmar. Man kan kontrollera hur mycket el som produceras per sekund. Vindkraft är flödande energi, dvs man producerar el då det blåser. Vårt energisystem måste klara utav att reglera denna nyckfulla produktion och det gör vi med vår vattenkraft. Faktum är att vår vattenkraft också är med och reglerar vindkraften i Danmark. Danmark har en stor del vindkraft, men basproduktionen är kolkraft. Utan fossil kolkraft kan Danmark inte ha vindkraft.

I arbetet med det nya energipolitiska programmet hade vi bl.a. möte med representanter för svensk industri och bilden var mycket klar, man ville ha en stabil elproduktion där kärnkraft är en komponent. Det kändes väldigt bra då Jan Björklund lämnade över det slutliga förslaget för en sista genomläsning. Vid landsmötet i Göteborg antogs det nya energipolitiska programmet.

Den 23 april 2008 blev jag inbjuden av representanter för centerpartiet till riksdagshuset för att vara med på ett seminarium för ”en begränsad skara, men med ett antal inflytelserika personer från Centerpartiets riksdagsgrupp och regeringskansliet” (citat från e-mail). Jag presenterade det globala energiläget utifrån den rapport som jag utarbetat för OECD, diskuterade kärnkraftens roll i energisystemet, ungefär på samma sätt som jag gjort för folkpartiet, och poängterade att kärnkraft är inte ett alternativ för vindkraft utan snarare ett alternativ till kolkraft som baskraft. Andra inbjudna diskuterade andra aspekter av det svenska energisystemet.

Den energiuppgörelse som nu sett dagens ljus stämmer överens med min personliga uppfattning. Satsning på vindkraft är en viktig del av ekvationen.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt