President Obama’s Energy Challenge / President Obamas energiutmaning

Posted on February 25, 2009

7


In his speech to Congress, President Obama pointed out the importance of energy for our society. Once again he said that the USA would double its production of renewable energy in the next three years and that energy imports will decrease. It is time to look at a few numbers to see what the implications of this assertion are in reality.

Statistics on energy in America are published by the Energy Information Agency, the EIA, . First, let us examine what they classify as renewable energy. Under this heading we find: biomass, geothermal energy, hydroelectricity, solar energy and wind energy. During 2007, renewable energy made up 6.7% of American energy use. Expressed in quadrillions of Btu, the number is 6.83. During the last three years this has grown from 6.26 qBtu, i.e. by 9%. To increase the rate of expansion to 100% in the coming three years is an enormous challenge. Hydroelectricity has not increased for many years and, during the next three years, we cannot assume any expansion will occur. Presumably they did not include hydroelectricity as a renewable sources when they were talking of doubling these. Biomass makes the biggest contribution with 3.6 qBtu and has increased by 20% in the last three years. A one hundred percent increase in the next three years is an enormous challenge. From a low level of 0.142 qBtu, wind energy has increased to 0.319 qBtu, i.e. by 125% and a continued increase by 100% is possible but 0.32 qBtu comprises only 0.3% of energy use in the USA. Solar energy is 0.08 qBtu and during the last three years has grown by 23%.

For renewable energy including hydroelectricity to double in the next three years is impossible. To double renewable energy excluding hydroelectricity in the next three years is an enormous challenge, primarily because increased use of bioenergy also requires expansion of infrastructure in the form of ethanol factories, thermal power generation etc. The expansion cannot be done in a period of three years. Wind and solar energy can be doubled in three years but their significance for American energy consumption is very marginal. From a starting point of 0.4% of consumption they can, under very optimistic circumstances, grow to 1% of consumption.

It is time for the Secretary of Energy Steven Chu to step in and explain to President Obama that his assertions are not realistic.

(Swedish)

I sitt tal till den samlade kongressen poängterade President Obama på nytt energins betydelse för vårt samhälle. Än en gång sa han att USA under de tre närmaste åren skall fördubbla produktionen av förnybar energi och att energiimporten skall minska. Det är dags att plocka fram lite siffror och se vad påståendet medför i verkligheten.

Amerikansk energistatistik publiceras av Energy Information Administration, EIA, och låt oss förs notera vad man klassificerar som förnybar energi. Under denna rubrik hittar vi; biomassa, geotermisk energi, vattenkraft, solenergi och vindenergi. Under 2007 utgjorde förnybar energi 6,7% av den amerikanska energiförbrukningen. Uttryckt i quadrillion Btu är siffran 6.83 och under de senaste tre åren har den ökat från 6,26 dvs med 9% och att öka utbyggnadstakten till 100% de närmaste tre åren är en enorm utmaning. Vattenkraften har inte ökat under många år och under de närmaste tre åren kan vi inte räkna med att det skall ske någon utbyggnad. Förmodligen har man inte räknat med vattenkraft som förnybar då fördubbling nämns.
Biomassan utgör det största bidraget med 3,6 qBtu och här har vi haft en ökning med 20% under 3 år. En hundraprocentig ökning de närmaste tre åren är en enorm utmaning. Från en låg nivå på 0. 142 qBtu har vingkraften ökat till 0.319 qBtu, dvs med 125% och en fortsatt ökning med 100% under tre år är möjligt, men 0.32 qBtu itgör bara 0.3% av energianvändningen i USA. Solenergi är 0.08 qBtu och under de senaste tre åren har ökningen varit 23%.

Att förnybar energi inklusive vattenkraft skall fördubblas under 3 år är en omöjlighet. Att förnybar energi utan vattenkraft skall fördubblas under tre år är en enorm utmaning framförallt på grund av att ökad användning av bioenergi också kräver utbyggnad av infrastruktur i form av etanolfabriker, värmekraftverk mm. Den utbyggnaden kan man inte göra under tre år. Vind och sol kan fördubblas under tre år men betydelse för den amerikanska energikonsumtionen är mycket marginell. Från att ha varit 0.4% av konsumtionen kan det mycket optimistiskt utgöra 1%.

Det är dags för energiminister Steven Chu att kliva in och förklara för President Obama att hans påståenden inte är realistiska.

Posted in: Dagsaktuellt