The Struggle for Iraq’s oil / Striden om Iraks olja (DN)

Posted on March 20, 2009

5


(English below)

I måndags var min doktorand Bengt och jag inbjudna till DN för att diskutera och informera om framförallt oljan i Mellanöstern och särskilt oljan i Irak. Vi hade en givande stud tillsammans med Michael Winiarski, som höll på och jobbade med en artikel om Iraks olja. Artikeln kan ni läsa i dagens DN. (bild i DN som hör till texten)

För den del av artikeln som berör vårt besök har vi i följande citat:

”Att Iraks olja är en avgörande orsak till att landet utsatts för så många krig, statskupper och nu senast en mångårig ockupation är inget uppseendeväckande konstaterande. Men när man talar med en forskare och omstridd debattör i ämnet global energiförsörjning som Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet, får man en ledtråd till varför just den irakiska oljan är så åtråvärd. I detta sammanhang spelar det mindre roll om man delar hans åsikt att oljeutvinningen i världen ”peakar”, når sin topp, inom några år.
– Iraks olja är så viktig att nästa ekonomiska uppgång kräver olja från Irak som tillväxtbränsle. Varje år minskar produktionen i de existe¬rande oljefälten i världen med 4 miljoner fat om dagen, och ingenstans finns så stora reserver som i Irak, säger Kjell Aleklett.

Han menar att det finns ett samband mellan oljekonsumtion och tillväxt i den globala ekonomin. För att världsekonomin ska rulla i gång igen, med en tillväxt som innan krisen slog till 2008, krävs ett tillskott på uppemot 30 miljoner fat per dag, men så mycket olja går inte att ta upp. I dag produceras globalt omkring 80 miljoner fat per dag, av vilket Irak svarar för omkring 2,4 miljoner.”

Global oil production
(Figur från artikel i Energy Policy, Höök, Hirsch, Aleklett)

”uppemot 30 miljoner fat per dag” kräver lite längre text för att det skall bli tydligt. Den högkonjunktur som havererade förra året krävde en uppgång av oljeförbrukningen med 10% under några år. Från det läge där vi är idag med en konsumtion på 84-85 miljoner fat om dagen och en ny ökning med 10% så krävs det minst 8 miljoner fat om dagen. Om ökningen sker under tre år så kommer samtidigt produktionen i existerande fält att minska med 4 miljoner fat om dagen under varje år, dvs totalt 12 miljoner fat om dagen under tre år (för detaljer om detta hänvisar jag till vår artikel i Energy Policy). Summan nystartad produktion blir då ca 20 miljoner fat om dagen, dvs lika mycket som 2 Saudiarabien. Det finns lite reservkapacitet men utan Irak går det absolut inte att få en långvarig ekonomisk tillväxt. Summan 30 miljoner fat om dagen var skillnaden mellan IEA och våra beräkningar år 2030.

The Struggle for Iraq’s oil

Last Monday my Ph.D. student Bengt and I were invited to Dagens Nyheter [Sweden’s largest circulation national newspaper based in Stockholm] to inform them mainly about oil in the Middle East and especially about Iraq’s oil. We had a rewarding time together with Michael Winiarski who was working on an article on Iraq’s oil.

Here is the text from that part of the article on which we were consulted:
“It is not unreasonable to say that Iraq’s oil has been a decisive cause for the nation being affected by many wars, coups and, most recently, a multiyear occupation. But when one speaks with Kjell Aleklett, Professor of Physics at Uppsala University, researcher and contentious opinion leader in the debate on the world’s energy supply, one can start to see why Iraq’s oil is so especially attractive. In this regard it is not so important if one shares his viewpoint that the world’s oil production rate will “peak” (reach its top) within a few years – Iraq’s oil is so important because the next economic recovery will require it to fuel economic growth. Every year production from the world’s currently producing oil fields declines by 4 million barrels per day. Oil reserves as large as those in Iraq are found nowhere else in the world, says Kjell Aleklett.

He means that there is a connection between oil consumption and growth of the global economy. For the world’s economy to get going again, with a growth rate resembling that before the crisis hit in 2008, requires the addition of around 30 million barrels per day but that much oil cannot be extracted. Today the world produces around 80 million barrels per day, of which Iraq contributes about 2.4 million.

(see figure)
“Around 30 million barrels per day” requires a little more explanation. The economic boom that collapsed last year required an increase of oil use of 10% during a period of a few years. From the situation where we are today with a consumption of about 84-85 million barrels per day, an increase of about 10% would require about 8 million additional barrels per day. If the increase occurs during a period of three years then, simultaneously, production in existing fields will decrease by 4 million barrels per year, i.e. a total of 12 million barrels per day during 3 years. (For details on this please see our article in Energy Policy). The total of new production required is thus around 20 million barrels per day, i.e. as much as the production from 2 Saudi Arabias. The world has a little reserve capacity but without Iraq there is absolutely no chance of getting an extended period of economic growth. The number 30 million barrels per day is the difference between the 106 million barrels per day that IEA has for 2030 and what we have as maximum for that year.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt