Research and Technology Festival in Estremoz, Portugal / Forsknings- och teknikfestivalen i Estremoz, Portugal.

Posted on March 29, 2009

3


Last Friday and Saturday, Portugal’s first Research and Technology exposition was arranged (Feira de Ciência e Tecnologia de Estremoz). Research groups from all of Portugal were invited to display their research and a large exhibition hall was filled to the last square meter. Behind this fantastic project there had to be a driving force. In this case it was Rui Dias, Director do Pólo de Estremoz da U.Évora e do Centro Ciência Viva Estremoz. According to the programme, (in Portuguese), I was to conclude the exposition with a presentation on “Hydrocarbon depletion”. Since it was a research exposition they had asked for a detailed lecture. Since our article on “decline” in giant fields had just been accepted for publication, I changed the title of my presentation to “Hydrocarbon depletion and decline” and prepared an hour-long lecture.

Research and Technology Festival in Estremoz

Estremoz lies approximately 150 km from Lisbon. After an late journey and some hours sleep I came to the exhibition hall on Saturday morning. The displays showed research and technology but they were, nevertheless, tastefully done so that they were also of interest to the general public. There is not enough space in the blog to describe all the interesting displays, but as an example I can mention two that have relevance to our research on oil and gas.

How the world’s tectonic plates have moved during millions of years is of great importance to understanding where one can find oil. One of the most interesting plates for contemporary research is that bearing the island group The Azores that are part of Portugal. There one can study how America and Africa-Europe are gliding apart from one another by a few millimeters every year. The produces a chronic “bleeding sore” and material from the inner Earth creates fantastic formations that become a unique environment for animals and plants. This is very fascinating research.

Seismic studies of the Earth’s crust are of decisive importance when one is searching for oil and natural gas. The same methods can be used to study the contact surfaces between different tectonic plates. Africa is moving slowly towards Europe and it is this movement that causes earthquakes around the Mediterranean. They have studied in detail how this collision looks near Portugal. It was along this contact zone that the earthquake occurred that caused a 15 meter high tsunami that swamped Lisbon in 1755. There was a detailed and extremely interesting display on this.

When I came to the exhibition I found out that Portugal’s research minister, José Mariano Gago, was to attend the concluding session in which I was to speak. He was to say a few words immediately before my presentation at 7 PM. He came at around 5 PM and Rui Dias introduced me to him. When I mentioned that I was a Professor in Physics at Uppsala University he was immediately interested and inquired as to my area of specialization. It turned out that the minister was a particle physicist and had worked together with Professor Tord Ekelöf at our institution in Uppsala. Research brought us together.

To show a research minister who is a researcher around a research exposition takes time. It was intended that the session with the research minister would begin at about 6.30 PM but it started half an hour late and when everyone had made their speeches it was 8 PM. I had a brief chat with the minister when I thought that he would immediately travel back to Lisbon, but to my surprise he had decided to stay and listen to my presentation. For an hour he sat and listened with interest to details on Peak Oil and Peak Gas. Never before has any minister made the effort to listen in this way. On many of the main points he nodded as if he agreed with me.

From the beginning I was very pleased to be invited to Portugal’s first research and technology exposition. To then meet a research minister who is a physicist and who listened to an hour-long presentation with great interest made the trip to Estremoz a resounding success. It was not difficult for minister Gago to nod in agreement when I asserted that we are now entering a period when physics will be more important than the economy. President Obama’s pronouncement on energy on 26 January supports this, “No single issue is as fundamental to our future as energy”. Energy is physics.

(Swedish)

Under fredag och lördag arrangerades Portugals första forskning – och teknikmässa (Feira de Ciência e Tecnologia de Estremoz). Forskargrupper från hela Portugal var inbjudna att visa upp sin forskning och en stor utställningshall hade fyllts till sisat kvadratmetern. Bakom detta fantastiska projekt krävs det naturligtvis en eldstjäl i detta fall är det Rui Dias, Director do Pólo de Estremoz da U.Évora e do Centro Ciência Viva Estremoz. Enligt programmet (på portugisiska) skulle jag avsluta tillställningen med ett föredrag om ”Hydrocarbon depletion” och då det var en forskningsmässa hade man begärt ett detaljerat föredrag. Då vi just fått vår artikel om ”decline” i gigantfälten i press ändrade jag titeln till ”Hydrocarbon depletion and decline” och förberedde ett föredrag på en timma.

Estremoz ligger ca 150 km från Lissabon och efter en nattlig färd och några timmars sömn kom jag till utställningshallen på lördag förmiddag. Utställningarna poängterade forskning och teknik, men ändå smakfullt utformade så att det också blev en b ehållning för allmänheten. Det finns inte utrymme för alla intressanta utställningar, men som exempel skall jag nämna två som har relevans för vår forskning om olja och gas.

Hur kontinentalplattorna har rör sig under miljontals år är av största betydelse för att förstå var man kan hitta olja. En av de mest intressanta platserna för dagens forskning är ögruppen Azorerna, som ligger inom Portugals gränser. Där kan man studera hur Amerika och Afrika-Europa glider ifrån varandra med några mm varje år. Vi får ett ständigt ”blödande sår” och material från jordens inre skapar fantastiska formationer samtidigt som det blir en helt unik miljö för djur och växter. Enormt fascinerande forskning.

Seismisk undersökning av jordskorpans lager är av avgörande betydelse då man letar efter olja och naturgas. Samma metodik kan man använda för att studera kontaktytan mellan olika kontinentalplattor. Afrika rör sig sakta mot Europa och det är denna förflyttning som orsakar jordbävningar runt medelhavet. Utanför Portugal har man i detalj studerat hur denna kollision ser ut. Det var läng denna sprickzon som vi hade jordbävningen som orsakade en 15 meter hög sunamivåg som drängte Lissabon. En detaljerad och ofantligt intressant utställning.

Då jag kom till utställningen fick jag veta att Portugals forskningsminister, José Mariano Gago, skull komma till den avslutningssektion där jag skulle tala och ha skulle säga några ord alldeles innan mitt föredrag klockan 19:00. Han kom vid 17-tiden och Rui Dias presenterade mig för honom. Då jag nämnde att jag var professor i fysik vid Uppsala universitet blev han genast intresserad och undrade vad min speciallitet var. Det visade sig att ministern var utbildad partikelfysiker och hade arbetat tillsammans med professor Tord Ekelöf vid vår institution i Uppsala. Forskningen förde oss samman.

Att visa runt en forskningsminister som är forskare på en forskningsmässa tar tid. Det var tänkt att sessionen med ministern skulle börja 18:30, med det blev en halvtimma senare och då alla hade sagt sitt var klockan 20:00. Jag pratade några ord med ministern då jag trodde att han genast skulle åka tillbaka till Lissabon, men till min förvåning hade han bestämt sig för att stanna och lyssna på mitt föredrag. Under en timma satt han intresserad och lyssnade till detaljer om Peak Oil och Peak Gas. Aldrig tidigare har någon minister ställt upp och lyssnat på detta sätt. På många av de avgörande punkterna nickade han dessutom som om han höll med mig.

Redan från början kändes det fantastiskt att bli inbjuden till Portugals första forsknings och tekning mässa och att sedan träffa en forskningsminister som är fysiker och som med stort intresse lyssnar till ett föredrag på en timma gör resan till Estremoz till en fullträff. Det var inte svårt för minister Gago att nicka medhållande då jag påstod att vi nu går in i en period där fysiken blir mycket viktigare än ekonomin, och president Obamas uttalande om energi den 26 januari styrker detta: “No single issue is as fundamental to our future as energy”, energi är fysik.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt