Crisis preparedness and Crisis management / Krisberedskap och Krishantering

Posted on April 23, 2009

6


I have just finished attending a security policy conference at Mittuniversitetet [Mid-Sweden University] in Sundsvall. The theme for the conference (organized by the organization People and Defense) was “Crisis preparedness and Crisis management”. County governor Bo Källstrand together with the University’s vice-chancellor Anders Söderholm opened the conference. The storm named Gudrun [on 8 January 2005], that swept in with hurricane-strength over Sweden, was devastating for the electricity supply in southern Sweden. At that time, Bo Källstrand was part of the leadership of Svensk Energi [Swedish Energy] that is responsible for the electricity net – something that clearly qualified him to open the conference. Before Anders Söderholm became vice-chancellor his area of research was management science. In his opening address he described how one can organize crisis management from two points of view. One can build up an organization that will avoid catastrophes, e.g. air traffic control, or one can have an organization that prepares for catastrophes that cannot be predicted. The latter is the type of organization that governments need to organize.

First on the list of speakers was a duo from the Cabinet, i.e. from the office of the prime minister. Swedish tourists in Thailand were hit very hard by the tsunami [of 26 December 2004] and at that time there was no crisis department. The investigative reviews that followed found that there were nations that did have such units. Assistant undersecretary Lars Hedström, whose task it was to organize Sweden’s efforts in Thailand, spent some time describing the experience of nations with crisis departments and how the Swedish organization looks today. The old saying, “One becomes wise from ones injuries” describes it well and today Sweden does have an office for crisis management. We can only hope that we do not need to use it too often.

Lars Hedströms definition of a crisis was interesting for our research work. So what defines a crisis?

• That significant wealth is at risk.
• That limited time is available to respond

• That conditions are characterized by significant uncertainty.

A large part of the research that we do can be classed under these points and it suddenly became clear that our research into resources can also be defined as crisis research, but on a different timescale. It is not about crises today but the crises in our future.

From July 2009 Sweden will take over the presidency of the EU and the office of crisis management may then take on expanded responsibility. Deputy assistant undersecretary Erik Widmar discussed the preparations that this requires and the different events that can lead to various crises for the EU during Sweden’s presidency. Once again, one hopes that it will only be a fraction of these that happen. It is also interesting to note that already today our Prime minister is devoting half of his time to EU-matters.

After a break for coffee it was time for me to speak on “Swedish and European energy security – a thriller in three parts”. At the moment we have four papers in the process of being published concerning this area and I will give details of them later when they are published. But going by the definition of crisis that the Cabinet representative gave above it is completely clear that Sweden is facing an energy crisis in terms of future oil supply. Nearly 90% of the oil that we import comes from three nations: Norway, Denmark and Russia. In an article in Energy Policy from 2008 we showed that Norway’s era as an oil exporter will be over by 2030 and we will show that the same applies to Denmark. In a master thesis from 2008 we also showed that Russian exports will be halved by 2030. The possibility exists for Sweden to take a larger proportion of Russia’s exports but that will require a reprioritization of policies on the part of Sweden.

Europe’s greatest energy crisis is the supply of natural gas, but I will return to that when the articles are published.

The third part in the energy crisis is that, in future, we will have energy problems in terms of the production of food. On May 8 my students Karin and Kersti will present their joint master thesis on “Food and Fuel” at the Ångström laboratory in Uppsala. It is a public presentation so anyone interested is welcome to attend.

I can also take this opportunity to advertise the licentiate thesis that Mikael will defend on May 7. Those aspects of the work that impinge on Swedish energy security in terms of oil will be discussed. Once again, all are welcome to attend. More information will be posed on our group’s website, http://www.fysast.uu.se/ges.

Sundsvall’s newspaper was at the conference and Peter Jonsson’s report is now available on the internet. Read the article “Vi äter olja” [“We eat oil”]. A good article but, for Norway and Denmark, it is their ability to export that will end. They will still have oil for domestic consumption.

The afternoon was given over to military crisis management and Sweden’s involvement in Afghanistan. Of course, energy is relevant even in that case, but at the moment it is not something for “Aleklett’s Energy Mix”.

A big thank you to Lena and Lisa from People and Defense for organizing such an interesting conference

([Michael had time!] I don’t know if Michael has time to translate this [Ed Pell has with help of Google made a translation, look in the comments. Some of the translations are quite funny, but most of it is rather good])

Har just avslutat en säkerhetspolitisk konferens vid Mittuniversitetet (Mid Sweden University) i Sundsvall. Temat för konferensen som anordnades av Folk och Försvar var ”Krisberedskap och Krishantering” och landshövding Bo Källstrand tillsammans med universitetets rektor Anders Söderholm inledda. Stormen Gudrun, som med orkanstyrka svepte in över Sverige var förödande för strömförsörjningen i södra Sverige. Bo Källstrand var då i ledning för Svensk Energi som har ansvar för kraftnätet, något som klart kvalificerade honom att inleda konferensen. Innan Anders Söderholm blev rektor var forskningsområdet organisationsvetenskap och i sitt inledningsanförande beskrev han hur man kan organisera krishantering utifrån två synsätt. Man kan bygga upp en organisation som skall undvika katastrofer, t.ex. flygtrafiken, eller man kan ha en organisation som förbereder sig för katastrofer som man inte kan förutsäga. Den senare är den typ av krisorganisationer om regeringar behöver organisera.

Först på talarlistan var en duo från Statsrådsberedningen, dvs från Statsministerns kontor. Svenska turister i Thailand drabbades hårt av Tsunamin och vid den tidpunkten fanns det inte ett kriskansli. De utredningar som följde visade att det fanns länder som hade sådana enheter och departementsrådet Lars Hedström, som fick organisera upp Sveriges insatser i Thailand, berättade dels om erfarenheter från dessa länder och hur den svenska organisationen ser ut idag. Det gamla ordspråket ”Av skadan blir man vis” passa bra in och idag har Sverige ett kansli för krishantering. Det är bara att hoppas att vi inte behöver använda det allt för ofta.

Lars Hedströms definition av en kris var intressant för vårt forskningsarbete. Så vad är en kris?

• Att betydande värden står på spel.
• Att begränsad tid står till förfogande
• Att omständigheterna präglas av betydande osäkerhet

En stor del av den forskning som vi gör kan plockas in under dessa punkter och helt plötsligt framgick det att vår resursforskning också kan definieras som krisforskning, men med en annan tidsaxel. Det gäller inte kriser just idag utan kriser i vår framtid.

Från juli 2009 tar Sverige över ordförandeskapet för EU och kansliet för krishantering kan då få ett utökat ansvar. Kanslirådet Erik Widmar diskuterade den beredskap som detta kräver och olika händelser som kan leda till olika kriser för EU under ordförandeskapet. Än en gång hoppas man att det bara blir en bråkdel av detta som kommer att hända. Intressant att notera är också att vår Statsminister redan idag ägnar hälften av sin tid åt EU-frågor.

Efter en kaffepaus var det dags för mig att prata om ”Svens och Europeisk energisäkerhet – en rysare i tre akter”. Just nu har vi fyra publikationer på gång som behandlar denna problematik och jag skall återkomma med detaljer då de är publicerade. Med den definition på kris som representanten från regeringskansliet gav här ovan är det helt klart att Sverige står inför en energikris vad det gäller framtida försörjning av olja. Nästan 90 procent av den olja vi importerar kommer från tre länder, Norge, Danmark och Ryssland. I en artikel i Energy Policy från 2008 visar vi att Norges tid som exportland är över 2030 och vi kommer att visa att det samma gäller för Danmark. Ett examensarbete från 2008 visade vi också att den Ryska exporten kommer att halveras fram till 2030. Det finns möjlighet för Sverige att ta en allt större del av den Ryska exporten, men det kan kräva en ny politik prioritering från svensk sida.

Europas stora energikris är naturgasen, men jag kommer att återkomma till det då artiklarna finns publicerade.

Den tredje akten i energikrisen är att vi i en framtid kommer att ha energiproblem vad det gäller den framtida produktionen av mat. Den 8 maj kommer mina studenter Karin och Kersti att presentera sitt examensarbete om ”Food och Fuel” på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Det är en offentlig föreställning så alla intresserade är välkomna.

Jag kan samtidigt göra reklam för den licentiat avhandling som Mikael skall försvara den 7 maj. De arbeten som berör svensk energisäkerhet vad det gäller olja kommer då upp till diskussion. Än en gång välkomna. Mer information kommer att finnas på vår grupps hemsida, http://www.fysast.uu.se/ges.

Sundsvalls Tidning var på plats och nu finns Peter Jonssons reportage på nätet. Läs artikeln “Vi äter olja”. En bra artikel men vad det gäller Norge och Danmark så är det deras förmåga att exportera som tagit slut. Man har forfarande olja för egen konsumtion.

Eftermiddagen ägnades åt militär krishantering och Sveriges engagemang i Afghanistan. Visst kan man plocka in energi även här, men just nu är det utanför ”Aleklett’s Energy Mix”.

Ett stort tack till Lena och Lisa från Folk och Försvar för att ni höll i trådarna för en mycket intressant konferens.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt