Tällberg Forum – day one/dag ett

Posted on June 26, 2009

3


When one hears the word “Forum” one commonly thinks of the Davos Forum where the world’s economic future is discussed. The world’s future and future economy is also discussed at the Tällberg Forum, but the focus is not the world’s leading economies rather than the world’s future from the perspective of the common man. Simply, one can say that the Tällberg Forum is a meeting place for the world’s NGOs (Non-Governmental Organisations). When, more than 20 years ago, Bo Ekman started his discussions on globalisation and other questions there was a limited group that met in Tällberg. Today we are more than 400 that meet to discuss the common man’s perspective as we face the future.

When Bo Ekman opened this year’s forum he noted that the time factor for the progression of various events had changed, “The Change of Change”. One hundred years ago changes in nature were something that took a long time. Today we see changes of, for example, the Greenland ice sheet over a time period measurable in years. Today it is human structures – everything from nation states to infrastructure – that are more stable than natural world.

A simplified picture of reality is that the world today is organised so that the USA, Europe, Russia and China are the lead players in the global game. They do not allow new members into the Security Council and they guard their positions. An important driving force for the Tällberg Forum is to fight to see that other interest groups and nations are not excluded. Bo Ekman also noted that new technology is not a source of security but, rather, indicates change – change that can sometimes radically alter our reality. The future requires increased integration between relationships and technology and everything is needed to create increased freedom. On the horizon is a dream of a new nation, “Freedomia”.

Bo Ekman also asserted that global fiascos exist and the greatest are the Kyoto Treaty, the Middle East and the financial crisis. Simultaneously, the future maybe requires projects where we must artificially reduce the world’s average temperature, fix the global economy and undertake a massive storage of carbon dioxide. For me this is an impossible agenda. What may be closer to reality is that we must, in future, have a solar-driven economy.

(Follow the first day)

(In Swedish)

Då man hör ordet “Forum” är det vanligt att man tänker på Davos Forum där världens framtida ekonomi diskuteras. Världens framtid och framtida ekonomi diskuteras även på Tällberg Forum, men fokus är inte världens ledande ekonomier utan snarare världens framtid utifrån den lilla människans perspektiv. Förenklat kan man säga att Tällberg Forum är en mötesplats för världens NGO:s (Non Government Organisations). Då Bo Ekman startade sina diskussioner om globalisering och andra frågor för mer än 20 år sedan var det en begränsad skara som träffades i Tällberg. Idag är vi över 400 som träffas för att diskutera den lilla människans perspektiv iför framtiden.

Då Bo Ekman öppnade årets forum markerade han att tidsfaktorn för olika förlopp hade ändrat sig, The Change of Change. För hundra år sedan var förändringar i naturen något som hade en lång tidsfaktor. Idag ser vi förändringar av till exempel Grönlandsisen som har tidsfaktorer som är mätbara i år. Idag är det mänskliga konstruktioner allt från statsbildningar till infrastruktur som är stabilare än de naturliga miljöerna.

En förenklad bild av verkligheten är att världen idag är organiserad så att USA, Europa, Ryssland och Kina är huvudpersoner i det globala spelet (man släpper inte in nya medlemmar i säkerhetsrådet) och man bevakar sina positioner. En viktig drivkraft för Tällberg Forum är att kämpa för att andra aktörer och länder inte lämnas utanför. Bo Ekman markerade också att ny teknolog inte var en trygghet utan snarare markerade förändringar, förändringar som ibland radikalt förändrar vår verklighet. Framtiden krävde en ökad integration mellan relationer och teknologi och allt behövs för att skapa ökad frihet. Vid horisonten fanns en dröm om landet Freedonia.

Bo Ekman konstaterade också att det fanns globala fiaskon och de största var Kyotoavtalet, Mellanöstern och finanskrisen samtidigt som det i framtiden kanske krävs projekt där det krävdes att vi måste artificiellt måste sänka jordens medeltemperatut, fixa den globala ekonomin och ha en massiv lagring av koldioxid, för mig en agenda bortom verkligheten. Vad som ändå var närmare verklighet är att vi i framtiden måste ha en soldriven ekonomi.

Posted in: Dagsaktuellt