From mobile phones to oil / Från mobiltelefoner till olja

Posted on July 8, 2009

6


BP has a new chairman of the board. The chosen is the chief executive officer (CEO) of Eriksson, Carl-Henric Svanberg. There was great surprise in London when it was announced that the head of the mobile phone company Ericsson in Sweden had crossed over into the oil industry but such moves are not unique. It was not long ago that Nokia’s head moved over to Shell. It is known that Svanberg is a great admirer of Jorma Ollila and working again in the same industry as Ollila could be one reason for his surprising move.

According to the information available in the press, Carl-Henric Svanberg was not BP’s first choice as chairperson. Rather, that was Volvo’s CEO Leif Johansson. Through his work in the oil commission in Sweden, Lars Johansson knows that oil production is not an industry with a bright future. As the CEO of Volvo he has, instead, introduced Peak Oil as one of the driving lines for the company’s future. Volvo Trucks is the first vehicle company in the world that has, officially, realized what Peak Oil means for the company’s future. Leif Johansson knows full well that BP has already passed its “use by” date. I hope that Leif Johansson will be successful in piloting Volvo into the future.

For the past year there has officially existed a bet between BP’s CEO Tony Hayward and yours truly. One year ago we met at a conference in Malaysia and to my surprise he said, “I bet that, in ten years, the world will be producing more oil than today”. When I asked how large the bet was the answer was the price of a barrel of oil in 2018. Of course, I accepted the bet and if Carl-Henric Svanberg is then still chairman of the board of BP I hope that he is there when I receive my payment. He is also welcome to participate in the bet but then, of course, BP will risk making an even greater loss.

Today the parameters that determine future oil production are quite well defined. A decisive parameter is that production from today’s oilfields is declining by 6% per year. This same reality applies even to BP. Of course the possibility exists of finding new fields but that is becoming more difficult with every passing year. An important figure in an oil company’s annual report is the number that shows that the oil production for that year can be offset by reserves in new oilfields. Using the prevailing reporting system for reserves it has been quite easy for them to do this until a few years ago. Now the large international oil company can no longer manage to do it. However, they have found a solution. Now, instead of discussing oil reserves they discuss “oil equivalents”. A closer inspection shows that the crude oil part of these equivalents is declining.

When Lord Browne was BP’s CEO and Peter Sutherland was chairman of BP’s board, all employees were forbidden to discuss Peak Oil. A direct question to Carl-Henric Svanberg is will he, as board chairman, will allow BP’s employees to discuss it? Every year, BP also usually publishes what is called the “BP Statistical Review”. For data on production and consumption it is a useful document. The greatest problem is that the reserves that they report give a false picture of the world’s oil deposits. According to BP, the greatest amount of oil was discovered during the 1980s but we know that, in reality, it was during the 1960s. The world’s economists use this false picture when they discuss the future.

The mobile telephone industry has a future that will be affected positively by Peak Oil but the oil industry’s best days are behind it. My view is that Ollila and Svanberg have jumped in the wrong barrel when they chose to jump in the oil barrel.

(Swedish)

BP har fått en ny styrelseordförande och valet blev Ericsson VD Carl-Henric Svanberg. Förvåningen var stor i London då beskedet kom att en chef för ett mobiltelefonbolag i Sverige tar steget till olja men ett sådant steg är inte unikt . Det är inte så länge sedan som Nokias chef gick över till Shell. Det är känt att Svanberg är stor beundrare av Jorma Ollila och att på nytt få vara i samma bransch som Ollila kan vara en anledning till det fårvånande steget.

Enligt pressuppgifter var BP:s förstaval som styrelseordförande inte Carl-Henric Svanberg utan Volvos VD Leif Johansson. Genom sitt arbete i oljekommissionen vet Lars Johansson att oljeproduktion inte är en framtidsbransch. Som VD för Volvo har han istället fört in Peak Oil som en av drivlinorna för företagets framtid. Volvo lastvagnar är det första bilföretaget i världen som officiellt insett vad Peak Oil betyder för företagets framtid och Leif Johansson vet naturligtvis att BP redan passerat sin best före datum. Jag hoppas att Leif Johansson på ett framgångsrikt sätt skall lotsa Volvo vidare

Sedan ett år tillbaka finns det ett officiellt vad mellan BP:s VD Tony Hayward och undertecknad. För ett år sedan träffades vi på en konferens i Malaysia och till min förvåning sa han att ”jag slår vad om att världen om 10 år kommer att producera mer olja än vad vi gör idag”. Då jag frågade hur stor insatsen var blev svaret priset på ett fat olja 2018. Självfallet accepterade jag vadet och om Carl-Henric Svanberg då finns kvar som styrelseordförande hoppas jag att han finns med då jag mottar summan. Han är också välkommen att vara med på vadet, men BP riskerar naturligtvis att göra yttrligare en förlust.

Idag är de parametrar som styr framtida oljeproduktion ganska välbestämda och avgörande är att produktion från dagens oljefält minskar med ca 6 % om året. Samma verklighet gäller även för BP. Visst finns det möjlighet att hitta nya fält men det blir svårare för varje år. En viktig siffra i ett oljebolags årsredovisning är att man kan visa att årets produktion kan kompenseras med nya oljefält. Genom det rapportsystem som man har av reserver har det fram till för några år sedan varit ganska lätt att göra detta. Nu klarar inte de stora internationella oljebolagen utav detta, men man har kommit på en lösning. Istället för att diskutera oljereserver diskuterar man numera oljeekvivalenter. En noggrannare granskning visar att delen råolja minskar.

Då Lord Brown var VD och Peter Sutherland styrelseordförande för BP förbjöds alla anställda att diskutera Peak Oil. En direkt fråga till Carl-Henric Svanberg blir om han som styrelseordförande kommer att tillåta att anställda på BP får diskutera Peak Oil? BP brukar också varje år ge ut vad som kallas för ”BP statistical review”. Vad det gäller produktion och konsumtion är det en förträfflig skrift. Det största problemet är de reserver som man rapporterar ger en felaktig bild av världens fyndigheter. Enligt BP hittande man mest olja under 1980-talet men vi vet att det i verkligheten var under 1960-talet. Världens ekonomer använder denna felaktiga bild då man diskuterar framtiden.

Mobiltelefonbranschen har en framtid som kommer att påverkas positivt av Peak Oil medan oljebranschen är “något före detta”. Min åsikt är att Ollila och Svanberg hoppar ner i felaktig tunna den de hoppar ner i oljetunnan.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt