We were soldiers

Posted on July 20, 2009

1


Yesterday evening Swedish Channel TV4 showed the film, ”We Were Soldiers” that describes one of the battles that make up what history describes as the “Vietnam War”. The battle took place during three days from the 14th of November 1965 when 450 American soldiers fought against 2000 Vietnamese. After three days the Americans had won at a cost of 1800 Vietnamese dead. The total deaths among the Americans was not mentioned but, from the scenes portrayed in the film, it was a considerable number. The youth of today who see this film maybe interpret it only as entertainment but for me who was 20 years old when this happened it is a part of the reality that my generation was faced with. If you go to Wikipedia you can read that 234 Americans died and that 17 November was the day that the American army lost 155 soldiers, more than during any other day in the entire war. An additional 126 soldiers were wounded (Wikipedia). Compared with total American losses of 58159 during the war the number of dead may seem small but the fighting in Ia Drang was the beginning of something that came to affect us that were then young. At the age of 20 the next step in my career was to do national service in the army with the A6 in Jönköping. If I had lived in the USA my next address would have been Vietnam.

At that time I had a pen-friend in Butte, Nebraska and I remember how he told me about the “draft” lottery. The USA needed soldiers for Vietnam and they decided to mobilize. They took all men of suitable age and put their birthdays in a hat. Then they began to draw out date after date. My friend Art had packed his bag and if his birthday had been among the first drawn he was ready to flee to Canada. He was lucky and his birthday was a long way down the list. (Art then moved to Texas. I visited him there but we lost contact when he moved again. If someone could help me find him I would be grateful!)

We who grew up in the shadow of the Vietnam War were touched by the course of events and I am utterly convinced that you who are currently 20 years old and have your future before you will also be affected by great events during the next 10 years (the Vietnam war ended in 1975). The Vietnam War was an ideological war or, rather simplistically, one can say that it was about Mao’s Little Red Book. It was necessary to defeat communism at any price but the American victory came not on the battlefield but when Walmart decided that all their wares should be produced at the lowest possible cost. China’s low cost production was the answer and the rules of the market economy banished Mao’s Little Red Book to the bookshelf to gather dust. Democracy has still not won out in China but the market economy that is said to bring democracy certainly has.

If we gaze into the future and analyse the factors that will influence the next decade (for you that are currently 20 years old) there are armed conflicts that can develop into global crises. Geographically, the conflicts have moved from Southeast Asia to the Middle East and today they are not characterized by ideological factors but by economic ones. Now the conflicts are about oil, the world economy’s most important lubricant.

In the mid-1970s they realized that ideological conflicts should be left in the past. Soon we will realize that Peak Oil is reality and that oil wars cannot increase access to resources for any party. We are currently experiencing “The Peak Of The Oil Age” and we know that the future will involve change. The energy we need is available, but the technology that we need to access it is in its infancy. You that are 20 years old today have enormous challenges to surmount but also enormous opportunities. I hope that the opportunities will be greater than the challenges.

(Swedish)

I går kväll visade TV4 filmen ”We were solieders” som beskriver en av alla de strider som historien beskriver som Vietnamkriget. Striden pågick under tre dagar från den 14:de november och 450 amerikanska soldater stred mot 2000 vietnamesiska och efter tre dagar är segern ett faktum och 1800 vietnameser är döda. Totala antalet dödade amerikanska soldater nämns inte men från handlingen i filmen är det åtskilliga. Dagens ungdomar som ser denna film kanske tar det som bara en spelfilm men för mig som var 20 år då detta hände är detta en del av den verklighet som vi ställdes inför. Om vi går till Wikipedia kan man läsa att 234 dog och att den 17 november var den dag då den amerikanska armen förlorade 155 soldater, fler än under någon annan dag i kriget, och dessutom sårades 126 soldater (Wikipedia). Jämfört med den totala förlusten av amerikanska soldater 58159 var det en liten förlust, men striden i Ia Drang var början på något som kom att påverka oss som var unga då. Själv var jag 20 år och nästa steg i min karriär var att göra lumpen på A6 i Jönköping. Om jag bott i USA hade nästa adress varit Vietnam.

Då hade jag en brevvän i Butte, Nebraska , och jag mins hur han berättade om det stora ”draft”-lotteriet. USA behövde soldater till Vietnam och man beslutade om mobilisering. Man tog alla män i lämplig ålder och la deras födelsedagar i en hatt. Sedan började man dra datum efter datum. Art hade packat sin väska och om hans födelsedag hade varit bland de första var han beredd att direkt åka till Kanada. Nu hade han tur och hans födelsedag kom långt ner på listan. (Art flyttade sedan till Texas. Jag besökte honom där men nu har vi tappat kontakten då han har flyttat. Om någon kunde hjälpa mig att hitta honom skulle jag vara tacksam).

Vi som växte upp i Vietnamkrigets skugga påverkades av historiens vingslag och jag är helt övertygade om ni som är 20 år och har framtiden framför er kommer att påverkas av historiens vingslag de närmaste 10 åren (Vietnamkriget slutade 1975). Vietnamkriget var ett ideologiskt krig eller lite förenklat kan man säga att striden gällde Maos Lilla Röda. Kommunismen skulle till varje pris besegras, men det var inte på slagfältet som den amerikanska segern kom utan då Walmart bestämde sig för att alla de varor som man skulle sälja också skulle produceras till lägsta möjliga pris. Kinas lågprisproduktion blev svaret och marknadsekonomins villkor förpassade Maos Lilla Röda till bokhyllan som dammsamlare. Demokratin har fortfarande inte segrat i Kina men väl den marknadsekonomi som sägs vara bärare av demokratin.

Om vi spanar mot framtiden och analyserar faktorer som de närmaste 10 åren kommer att påverka framtiden för ni som är 20 år idag, så finns det krigssituationer som kan utvecklas till globala kriser. Geografiskt har konflikterna förflyttat sig från Sydostasien till Mellanöstern och idag är det inte ideologiska förtecken utan marknadsekonomiska. Nu gäller det olja och världsekonomins främsta smörjmedel.

I mitten av 1970-talet insåg man att ideologisk krigföring hade passerat sitt bäst före datum och mycket snart kommer man att inse att Peak Oil är verklighet och att oljekrig inte kan ge ökade resurser för den ene eller den andre. Vi upplever nu ”The Peak of the Oil Age” och vi vet att framtiden kommer att bli annorlunda. Den energi som vi behöver finns tillgänglig, men tekniken att göra den tillgänglig är i sin linda. Ni som är 20 år idag har ofantliga problem att övervinna, men också ofantliga möjligheter. Jag hoppas att möjligheterna skall vara större än problemen.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt