Food or biofuel from future agriculture? / Mat eller biobränsle från framtidens jordbruk?

Posted on September 21, 2009

6


The past week was dominated by the conference ”World Bioenergy – Clean Vehicles & Fuels 2009”. The conference was specially commissioned as part of Sweden’s presidency of the EU. King Carl XVI Gustaf opened the conference that brought together 600 delegates from 50 nations and involved 30 sessions with 150 presentations. I had the pleasure of delivering one of these presentations. Bioenergy was the main theme and my presentation was titled, “Peak Oil and Global Biomass Resources from Agriculture”.

During the past year Karin and Kersti have worked with their Master thesis ”Can agriculture provide us with both food and fuel?”. The thesis has been submitted and examined and is now approved and published on our webpage. The goal of the project was to calculate the total amount of energy currently produced by global agriculture. They studied a total of 129 different crops.

The global population needs approximately 2500 kilocalories per day per person and if we calculate the total global requirement it is 7100 terrawatthours (TWh) per year. If we compare this energy to the energy in oil then it is equivalent to 12 million barrels per day (12 Mb/d). In terms of primary production we can estimate that it is approximately 20,000 TWh and if we consider that we need seed grain, that some losses occur, that animals require feed and that we use some energy for food preparation etc. and if we add in meat and fish then there is 7,200 kWh available to eat. Food exists for the world’s population but, for the world’s transport system that needs 25,000 TWh per year, there is no “food”.

The byproducts from agriculture have an energy content of 18,000 TWh per year and if all of this was used for biogas production it could yield 6,500 TWh. Studies in the USA have shown that 60% more fossil fuel is needed in agriculture than the primary energy that it produces. That means that all the biogas that can be produced from byproducts will be needed within agriculture and that, furthermore, twice as much will be needed globally for a future, fossil-free, agricultural system. The remainder of the world’s transport fuel needs are, of course, enormous. How much “unused” land can we put into cultivation without affecting the climate and biodiversity? Bioenergy is very important for the future and will require enormous future investments.

(Swedish)

Veckan som gick dominerades av konferensen ”World Bioenergy – Clean Vehicles & Fuels 2009”, en konferens som var klassad som aktivitet under Sveriges ordförandeskap i EU. Kung Carl XVI Gustaf öppnade konferensen som samlade 600 delegater från 50 länder och totalt hade man 30 sessioner och 150 presentationer. En av dessa presentationer fick jag nöjet att hålla. Bioenergi var huvudtemat och mitt föredrag hade titeln ”Peak Oil and Global Biomass Resources from Agricultural”.

Det senaste året har Karin och Kersti jobbat med sitt examensarbete ”Can agriculture provide us with both food and fuel?”. Arbetet är presenterat och genomarbetat och nu godkänt och publicerat på vår hemsida. Målsättningen med arbetet var att beräkna den totala energin som produceras i dagens globala jordbruk och man studerade totalt 129 olika grödor.

Den globala befolkningen behöver ungefär 2500 kilokalorier om dagen och om man adderar det globala behovet så blir det 7100 terrawattimmar (TWh) om året. Om vi jämför denna energi med energi i olja så blir det 12 miljoner fat om dagen (Mb/d). Den primära produktionen av det vi kan ära är cirka 20000 TWh, och om man tar hänsyn till att vi behöver utsäde, en del förstörs, djur behöver mat, vi använder en del till matlagning, mm och adderar kött och fisk blir det kvar 7200 TWh som vi kan äta. Det finns mat till världens befolkning, men för världens transporter, som behöver 25 000 TWh, finns det ingen ”mat”.

Restprodukterna i jordbruket har energiinnehållet 18000 TWh och om allt detta används för biogasproduktion kan man få 6500 TWh. Studier i USA visar att det behövs 60% mer fossilt bränsle i jordbruket än den primärenergi som man producerar. Det betyder att all biogas som kan produceras av resprodukter måste användas inom jordbruket, och att det dessutom behövs dubbelt så mycket för att få ett framtida fossilfritt globalt jordbruk. Vad det gäller det övriga globala behovet av drivmedel finns det naturligtvis ett enormt behov. Hur stor del av oanvänd mark kan vi omvandla till åkermark utan att påverka klimatet, utan att riskera mångfalden. Bioenergi är enormt viktig för framtiden och det krävs enorma satsningar för framtiden.

Posted in: Dagsaktuellt