Global Energy Systems invited to Sweden’s parliament / Globala energisystem inbjudna till Riksdagen

Posted on October 26, 2009

5


At the initiative of Göran Lindblad, member of parliament from Gothenburg for the Moderates (the conservative party), my research group Global Energy Systems has been invited to parliament to present our research in a symposium that has the collective title “The reality facing the Copenhagen meeting”. Göran Lindblad is also the chairman for the Swedish delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe’s as well as Vice-president of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.

For the past six years we have conducted research on future production from fossil fuel reserves. We have published our results in so-called “peer reviewed publications”. It feels like a great step forward to be able to present this research to interested members of parliament. The meeting will be held in the Swedish Parliament on 4 November 2009 from 9 am to 12 noon, and the media have also been invited.

The moderator for the symposium is Harry Frank, adjunct professor in technological innovation specializing in electricity generation and energy systems at Mälardalen University. He is a member of the Standing Committee on Energy of the Royal Swedish Academy of Sciences, a member of the Royal Swedish Academy of Engineering Science (IVA) and former head of research for ABB Corporate Research. We will deliver the following program:

Kjell Aleklett: Global welfare and future oil production.
Kersti Johansson: Is global agricultural production sufficient for food and bioenergy?
Kristofer Jakobsson: Limiting factors in the production of fossil fuels.
Bengt Söderberg: Energy security within the EU with respect to future natural gas production.
Mikael Höök: Coal reserves and production. Are the IPCC’s CO2 emission scenarios relevant?
Kjell Aleklett: Closing remarks and how decisions in Copenhagen can influence global welfare.

(Swedish)
På initiativtagare av Göran Lindblad, riksdagsledamot för Moderaterna från Göteborg, har min forskargrupp, Globala energisystem, blivit inbjudna till riksdagshuset för att presentera vår forskning i ett seminarium som har samlingsnamnet “Verkligheten inför Köpenhamnsmötet”. Göran Lindblad är dessutom ordförande för den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling samt vice president i Europarådets parlamentariska församling och ordförande i det politiska utskottet i Europarådets parlamentariska församling.

Under 6 år har vi forskat om framtida produktion från fossila reserver och publicerat våra resultat i så kallade ”peer reviewed publications”. Det känns mycket positivt att få möjlighet att presentera denna forskning för intresserade riksdagsmän, och mötet kommer att hållas i Riksdagshuset den 4 november 2009, kl. 09.00 – 12.00.

Moderator för seminariet är Harry Frank, adjungerad professor vid Mälardalens högskola i innovationsteknik med inriktning mot elkraft- och energisystem, medlem i Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), tidigare forskningschef för ABB Corporate Research, och vi ställer upp med följande program:

Kjell Aleklett: Global välfärd och framtidens oljeproduktion.
Kersti Johansson: Räcker den globala agrara produktionen till mat och
bioenergi?
Kristofer Jakobsson: Begränsande faktorer vid produktion av fossila bränslen.
Bengt Söderberg: Energisäkerhet inom EU med avseende på framtida
naturgasproduktion.
Mikael Höök: Kolreserver och produktion, är IPCC:s utsläppsscenarier
för utsläpp av koldioxid relevanta?
Kjell Aleklett: Avrundning och hur kan beslut i Köpenhamn påverka den
globala välfärden.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt