The Climate Question at DN-debate and UNT-debate [Swedish newspaper debate columns] / Klimatfrågan på DN-debatt och UNT-debatt

Posted on November 3, 2009

9


In today’s Dagens Nyheter [DN, Sweden’s largest circulation daily newspaper] Prime Minister Fredrik Reinfeldt has written on the climate question and in Uppsala Nya Tidning [UNT, Uppsala’s daily newspaper] the text from my previous blog entry has been published. Now we can compare both texts. To start with we discussed the EU’s decision on the climate question. The prime minister also discussed emission levels for the year 2050 and asserted that the UN’s target of 2 degrees requires a decrease in global emissions by 50% compared with 1990 levels. For the EU’s future plans he revealed that, last week, they set an own long-term target for emissions reductions. It is a reduction by 80-95% by 2050 and “therefore, other developed nations must now demonstrate similar leadership”.

In terms of concrete “mid-term goals” (which I interpret as meaning by 2020) these can be attained “by simple means”. They can “be reached substantially by energy savings and increased efficiency”.

The EU delegation’s trip to the USA then continues on to India and the message they will deliver to the Indian government is that the EU has nothing against increased economic welfare in India but that it must not occur through increased emissions of carbon dioxide. When Sweden built its welfare state during the 25 years from 1945 to 1970 our fossil fuel use increased by 1000% (one thousand percent). The requirement from the EU, (that itself bathes in fossil energy), is that India shall not continue with the development that it has begun – namely to increase its welfare with the aid of fossil energy.

Finally, the prime minister discussed his planned trip to China but, in doing so, his wagging index finger was not as apparent as when he discussed India’s future. He asserted that China, (23% of the world’s population), has just passed the USA (5% of the world’s population) in terms of carbon dioxide emissions. The message to China is “set more ambitious targets so that your emissions peak by 2020”. I have written earlier about our collaboration with China Petroleum University in studies of future production of oil, natural gas and coal in China. For coal we predict a production maximum around 2020 and we have just submitted an article for publication in a scientific journal that shows that oil production will also reach its maximum at that time. Their carbon dioxide emissions from domestic fossil fuel production should peak around 2020 but China also wants a share of the fossil energy that that we currently use for our welfare and with the economic power that they now have they are going to get it.

As I predicted in my previous blog entry the prime minister offers no concrete suggestions but, rather, a mass of words in pretty packaging. It would be interesting to hear what Prime Minister Reinfeldt’s views are on my concrete proposal to build a new railway around Africa’s coast.

(Swedish)

På dagens DN-debatt har statsminister Fredrik Reinfeldt fått ordet i klimatfrågan och i Uppsala Nya Tidning finns infört en omskrivning av min blogg från i går. Vi kan nu jämföra de båda inläggen. Inledningsvis diskuterar vi EU:s beslut i klimatfrågan. Statsministern diskuterar dessutom utsläppsnivåer för år 2050 och konstaterar att FN:s tvågraders mål kräver minskade globala utsläpp med 50% jämfört med år 1990. Vad det gäller EU:s framtidsplaner framkommer att man förra veckan satte ett eget långsiktigt mål för utsläppsminskningen och målet är en minskning med 80 till 95 procent år 2050, och ”därför måste nu andra utvecklade länder visa samma ledarskap”.

Vad det gäller konkreta ”mål på medellång sikt”, vilket jag tolkar som år 2020, så kan de nås ”med enkla medel”. De kan i ”allt väsentligt nås genom energisparande och effektiviseringar”.

Resan till USA fortsätter sedan till Indien och budskapet till den Indiska regeringen är att EU har ingenting emot att välfärden ökar i Indien, men det får inte ske med ökade utsläpp av koldioxid. Då Sverige byggde välfärdsstaten under 25 år från 1945 till 1970 ökade vi vår fossila energianvändning med 1000% (tusen procent), kravet från EU, som badar i fossil energi, är att Indien inte skall fortsätta på den utveckling som man påbörjat, nämligen att öka sin välfärd med hjälp av fossil energi.

Avslutningsvis diskuterar statsministern sin planerade resa till Kina men nu blir inte pekfingret lika tydligt som då han diskuterade Indiens framtid. Han konstaterar att Kina, 23 procent av världens befolkning, just passerat USA, 5 procent av världens befolkning, vad det gäller koldioxidutsläpp. Budskapet till Kina är: ”Höj ambitionerna så att utsläppen når sin topp senast 2020”. Jag har tidigare nämnt att vi har samarbete med China Petroleum University vad det gäller studier av framtida produktion av olja, naturgas och kol i Kina. Vad det gäller kolproduktion ser vi ett maximum runt år 2020 och vi har just skickat in en artikel som visar att oljeproduktionen också har nått sitt maximum då. Vad det gäller inhemsk producerad koldioxid blir det ett maximum runt år 2020, men Kina vill också ha en del av den fossila energi som vi nu använder för vår välfärd och med den ekonomiska makt som man har kommer man att förse sig.

Som jag förutspådde i mitt inlägg finns det inga konkreta förslag utan bara ett staplande av ord i en fin förpackning. Det skulle vara intressant att höra vad statsminister Reinfeldt har för åsikter om mitt konkreta förslag om att bygga en ny järnväg längs Afrikas kust.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt