Future carbon dioxide emissions in China / Kinas framtida koldioxidutsläpp

Posted on November 24, 2009

3


The UN Climate Change Conference in Copenhagen will be at the top of the agenda when a delegation from the EU, led by Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt meets with Premier of the State Council of the People’s Republic of China Wen Jiaboa in Nanjing on Monday. The Global Energy Systems group at Uppsala University in Sweden has a unique collaboration with China and so is in a position to give an indication of China’s future emissions of carbon dioxide.

Two years ago a delegation from The China University of Petroleum led by Vice-Chancellor Professor Xiongqi Pang visited Uppsala University with an invitation to future collaboration. On a return visit to Beijing one month later we agreed on a collaborative research project. The written agreement was later signed by the leadership of both universities. The collaboration gives us a unique opportunity to calculate China’s future production of oil, natural gas and coal. With Copenhagen in mind, we can now calculate China’s future carbon dioxide emissions.

Our first project was a study of China’s past and future oil production. We can note that, of the entire world’s oil that was formed millions of years ago, only 3% is found within China’s borders, a nation with 23% of the world’s population. As in the rest of the world, most of the oil is to be found within a few giant oil fields. The total number of these giant fields is nine with Daqing in northeastern China being the most significant. We have just completed a joint study such that we can state that production of oil from China’s giant oilfields will decline in future. At the moment they are managing to maintain a constant level of production by developing a number of smaller fields, but soon total Chinese domestic oil production will decline and the carbon dioxide emissions from this oil will decline too.

Professor Pang showed us two years ago that China has no plans for any decrease in oil consumption. Instead, there would be a continued rapid increase. The Global Energy Systems group at Uppsala University has recently presented an analysis that shows that global oil production cannot increase. (That study has been discussed in both the Swedish and international press.) This means that increased consumption of oil in China will be compensated for by a corresponding decrease somewhere else in the world. Where this decrease occurs will be determined by market forces.

Natural gas production is only a small proportion of China’s energy mix but consumption is increasing. One of the reasons for this is that Professor Pang himself has contributed to the discovery of a number of new, large gasfields in western China. Natural gas pipelines are currently being built from the west of China to the east and this also opens up the possibility of importation of natural gas from nations in central Asia and Russia. It is unthinkable that these investments that are so central to China’s future will be discontinued as a result of any negotiations in Copenhagen.

We have also begun a project studying coal mining in China. We must first note that China has 14% of the world’s coal reserves but over 40% of the world’s coal production. It is possible for this rate of mining to increase over the next 10 years after which it will level off and decline. China’s current increase in emissions of carbon dioxide from domestically mined coal will then decline but the need for imports is increasing very fast.

On the whole we see currently that continued Chinese economic expansion aided by domestic fossil energy is trending towards a maximum. Economic expansion in the future will require increased importation of fossil fuel but the need is greater than what is available. It is in the light of this that we can understand the current massive investment in alternative energy solutions in China. It is not the climate problem that is the primary motivation but rather China’s future economic expansion.

Statements such as “developing nations must take responsibility for the future’s climate” are rather pathetic. They mean that developing nations must invest so that we in the wealthy nations can lay claim to the fossil energy for our own economies. There is no alternative other than to invest in alternative energy solutions.

The investments in alternative energy that we now see in China are absolutely necessary for China’s future. Similar investments are also absolutely necessary for the rest of the world. If we refrain from making significant investments in energy outside of China then the alternative energy technologies of the future will become a huge new export industry for China.

(Swedish)

Klimatmötet i Köpenhamn finns högst upp dagordningen då en delegation från EU, med statsminister Fredrik Reinfeldt i spetsen, och kinas premiärminister Wen Jiaboa skall träffas i Nanjing nu på måndag. Vad det gäller Kinas framtida utsläpp av koldioxid kan Globala energisystem vid Uppsala universitet ge en fingervisning då vi har ett unikt samarbete med Kina.

För två år sedan besökte en delegation från Kinas petroleumuniversitet, under ledning av vicerektor professor Xiongqi Pang, Uppsala universitet för att erbjuda framtida samarbete. Vid ett återbesök i Beijing en månad senare enades vi om gemensamma forskningsprojekt, och detta avtal undertecknades senare av universitetsledningarna för de båda universiteten. Sommarbetet ger oss en unik möjlighet att beräkna Kinas framtida produktion av olja, naturgas och kol. Med Köpenhamn i blicken kan vi nu beräkna Kinas framtida koldioxidutsläpp.

Vårt första projekt blev att studera historisk och framtida oljeproduktion i Kina. Vi kan först notera att av all den olja som bildades för miljoner år sedan var det bara 3 procent som hamnade i Kina, ett land med 23 procent av världens befolkning. Likt övriga världen finns merparten av oljan i ett fåtal gigantisk oljefält. I antal är det 9 med Daqing i nordöstra Kina som det betydelsefullaste. Vi har just avslutat en gemensam studie där vi konstaterar att produktion av olja från de Kinesiska gigantfälten kommer att minska i framtiden. Just nu lyckas man upprätthålla en konstant produktion genom att utveckla ett antal mindre fält, men snart minskar den totala produktionen och koldioxidutsläpp från olja som produceras i Kina kommer att minska.

Vad det gäller konsumtion visade professor Pang redan för två år sedan att det inte fanns några planer på en minskning utan en fortsatt snabb ökning. Globala energisystem vid Uppsala universitet har nyligen presenterat en analys som visar att vi inte kan öka den globala oljeproduktionen (arbetet har diskuterats i svensk och internationell press). Det betyder att en ökad konsumtion av olja i Kina kommer att kompenseras av motsvarande minskning någon annan stans i världen och var denna minskning blir kommer att bestämmas av marknadens krafter.

Vad det gäller naturgas är det en liten del av Kinas energimix, men konsumtionen ökar. En av anledningarna är att just professor Pang varit med och hittat nya stora naturgasfälten i västra Kina. Nu byggs naturgasledningar från väst till öst och detta öppnar också upp möjligheter till import av naturgas från länder i Centralasien och Ryssland. Att dessa satsningar som är centrala för Kinas framtid skall avbrytas genom förhandlingar i Köpenhamn är otänkbart.

Vi har påbörjat projekt där vi studerar kolbrytning i Kina. Låt oss först notera att Kina har 14 procent av världens kolreserver men bryter över 40 procent av världens kol. Denna brytning kan öka något under de närmaste 10 åren för att sedan plana ut och minska. Kinas ökning av utsläpp av koldioxid från inhemskt kol kommer att minska, men importbehovet ökar i rask takt.

Sammantaget ser vi nu att en fortsatt ekonomisk expansion med hjälp av inhemsk fossil energi är på väg mot ett maximum. Framtidens ekonomiska expansion kräver ökad import av fossila bränslen med behovet är större an vad som finns tillgängligt. Det är i ljuset av detta som vi skall förstå den massiva satsningen på alternativa energilösningar i Kina. Det är inte klimatproblematiken som är den främsta drivkraften, det är Kinas framtida ekonomiska expansion.

Formuleringar som att ”utvecklingsländerna måste ta sitt ansvar för framtidens klimat” är ganska patetiska. Man måste göra den satsningen för att vi i de rika länderna lägger beslag på den fossila energin för vår ekonomi. Man har inget annat alternativ än att satsa på alternativa energilösningar.

Den satsning som vi nu ser i Kina på alternativ energi är nödvändig för Kinas framtid och motsvarande satsning är också nödvändig för övriga världen. Om vi avstår från markanta energisatsningar utanför Kina kommer framtidens teknologi för alternativ energi bli en ny stor exportindustri för Kina.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt