Climate negotiations in Copenhagen and “Master Tailor” / Klimatförhandlingarna i Köpenhamn och ”Mäster Skräddare”

Posted on December 19, 2009

4


“There once was a little man who went to the tailor with a piece of cloth
-Good day, good day, master tailor, said he and bowed.
-Good day, good day, said the tailor where he sat at the table and sewed with crossed legs.
-Can I get a little coat sewn of this here little cloth?, asked the little man.
-Yes you can, said the tailor
-When will it be ready?
-On Saturday
-That’s good master tailor. Thanks so much master tailor. Goodbye, goodbye master tailor.
And so the little man left.”

(We have an old Fairy Tale from Sweden called “ The Master Tailor”. This is the beginning of the tale.)

Now it is Saturday and the world’s climate campaigners have awoken drowsy with a hangover. It was now that they should have been celebrating that the world’s leading nations had decided on strong measures to save the future climate. The actual outcome was expected and, in an article in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet on 15 November I tried to explain why they would fail:

“If we study our well-being in detail we can discern four important components. They are food, climate, the economy and peace on Earth. Each component is immensely important and is discussed continuously in various meetings around the world. However, the fact is that these components are coupled and dependent upon one another. “Humanity’s Well Being” (HWB) can be summarized in an equation that shows this and when we study the interdependence of these factors we see that they are all dependent upon energy (E):

HWB(E) = Food&water(E) + Climate(E) + Economy(E) + Peace(E)

The climate will be discussed in Copenhagen but it is obvious that the negotiators will fail, primarily because they have forgotten the importance of energy to food and the economy.”

Today, Prime Minister Fredrik Reinfeldt (currently prime minister of the nation holding the EU presidency) partially explained the failure by saying that too many nations prioritised economic growth over the climate. He is, thereby, supporting indirectly the views that I expressed on 15 November in my “Focus Point” article (in Svenska Dagbladet).

In my “Debate” article in the Swedish newspaper Dagens Nyheter on 7 December I tried to describe why the scenarios that the IPCC uses for emissions of CO2 from fossil fuels are exaggerated. Note that I am not saying that our activities have not caused the current higher levels of CO2. Increased use of fossil fuels gives higher CO2 levels. The fact that economic growth is prioritised over the climate shows that we have a future energy problem. With an increasing world population we will soon also see how the word “food” becomes more significant.
The greatest mistake that they did before Copenhagen was to focus the spotlight only on climate. If the world situation is to develop in a positive way in the future then this one-lane track must be broadened into a four-lane highway. One only needs to examine the global welfare equation (HWB) to understand what those four lanes are: Food and water, climate, economy, and peace on Earth.

Now it is time to draw a line under the climate negotiations in Copenhagen. As in the Swedish Fairy Tale of the Master Tailor the promises became smaller and smaller and why not take the end of the Fairy Tale as the conclusions:

“When Saturday came and the little man went to the tailor again.
-Good day, good day master tailor, are my gloves ready?
-Oh, but no.
-Are they not ready? Why not?
– Ah yes, there were no gloves.
– There were no gloves? What was it then?
– There was nothing.
– Oh, there was nothing? That’s good master tailor. Thanks so much master tailor. Goodbye, goodbye master tailor.

And so the little man left and never came again.”

(Swedish)

”Det var en gång en liten man som gick till skräddaren med en bit tyg.
– Goddag, goddag, mäster skräddare, sade han och bockade sig.
– Goddag, goddag, sade skräddaren där han satt på bordet och sydde med benen i kors.
– Kan jag få en liten rock sydd av det här lilla tyget?, frågade den lille mannen.
– Det går bra, sade skräddaren.
– När blir den färdig?
– På lördag.
– Det var bra, mäster skräddare. Tack så mycket, mäster skräddare. Adjö, adjö, mäster skräddare.
Och så gick den lille mannen.”

Nu är det lördag och värdens klimatkämpar vaknar yrvaket upp med en baksmälla. Det var nu man skulle firat att världens ledande nationer beslutat kraftfulla åtgärder för att rädda framtidens klimat. Utgången var väntad och i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 15 november försökte jag förklara varför man skulle misslyckas:

”Vårt välbefinnande är beroende av fyra viktiga komponenter; mat, klimat, ekonomi och fred på jorden. Komponenterna är sammankopplade och beroende av varandra. Mänsklighetens välbefinnande, the Human Well Being (HWB), kan därför sammanfattas i en ekvation, ”The Human Well Being equation”. Då vi i detalj studerar de olika komponenterna finner vi att alla är beroende av energi (E): HWB(E) = Mat(E) + Klimat(E) + Ekonomi(E) + Fred(E). I Köpenhamn är det klimatet som skall diskuteras, men det är uppenbart att förhandlarna inte kommer att leda till bindande avtal eftersom man framför allt glömt mat och ekonomi.”

Idag har Statsminister Fredrik Reinfeldt (just nu statsminister i EU:s ordförandeland) delvis förklarat misslyckandet med att allt för många länder prioriterade ekonomisk tillväxt framför klimatet. Indirekt stödjer han de synpunkter som jag framförde den 15 november i min Brännpunkt artikel.

I min debattartikel i Dagens Nyheter den 7 december försökte jag beskriva att de utsläppsscenarier som IPCC använder för utsläpp av CO2 från fossila bränslen är överdrivna. Notera att jag inte säger att våra aktiviteter inte har orsakat de högre halterna av CO2. Ökad användning av fossila bränslen ger högre koldioxidhalt. Det faktum att ekonomisk tillväxt prioriteras framför klimatet visar att vi har ett framtida energiproblem. Med ökad global befolkning kommer vi mycket snart att se hur termen mat kommer att få allt större betydelse.

Det största misstag som man gjorde inför Köpenhamn var att fokusera strålkastaren enbart på klimatet. Om världen skall ha en positiv utveckling i framtiden måste detta enkelspår vidgas till en fyrfilig motorväg och det är bara att studera den globala välfärdsekvationen för att förstå vilka de fyra filerna är; mat&vatten, klimat, ekonomi och fred på jorden.

Det är dags att sätta punkt för klimatförhandlingarna i Köpenhamn och varför inte återgå till sagan om Mäster Skräddare och sagans slut:

”När det blev lördag, så gick den lille mannen till skräddaren igen.
– Goddag, goddag, mäster skräddare, är mina vantar färdiga?
– Ack nej.
– Är de inte färdiga? Varför då?
– Ack jo, det bidde inga vantar.
– Bidde det inga vantar? Vad bidde det då?
– Det bidde ingenting.
– Jaså, bidde det ingenting? Det var bra, mäster skräddare. Tack så mycket, mäster skräddare. Adjö, adjö, mäster skräddare.
Och så gick den lille mannen och kom aldrig mer igen.”

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt