North Stream and European Energy Security

Posted on January 18, 2010

1


Under the headline “Contended gas pipeline” the Swedish newspaper Svenska Dagbladet describes all the preparations that are being made before starting construction of the North Stream pipeline from Russia to Germany. In the text it states that the pipeline will be 1223 km long while the image in the article erroneously states 850 km. The number of sections of pipe, the amount of steel, the logistics surrounding the project etc. are impressive. This is how journalist Thomas Lundin summarises the project:

“North Stream is a mammoth project that has, for several years, wandered in a political minefield. The fear of growing Russian influence, historical anti-Russian fear in sections of the Swedish and Finnish populations, hard criticism from environmental organizations and professional fishermen as well as apprehension in Warsaw that Germany and Russia are (as so often in history) making deals over the heads of the Poles have contributed to delaying the pipeline by several years.”

The question is whether North Stream is needed to carry the gas that the EU must import from Russia? Purely technically the capacity already exists in the pipelines that currently supply the EU with 41% of its import needs. But those pipelines currently go through nations that were earlier part of the Soviet Union and the conflicts of recent years with Ukraine show that there is risk of further trouble. The fact that they are now building a new pipeline shows that they are not worried that Russia will not deliver the gas.

According to the EU’s plans, the importation of natural gas will grow markedly up to 2030 and the question is how much of this Russia can contribute. It is a question that we (Global Energy Systems) have worked on for the past three years and on Monday my Ph.D. student Bengt Söderbergh submitted his thesis with the title “Production from Giant Gas Fields in Norway and Russia and Subsequent Implications for European Energy Security”. The thesis will be nailed up in the University Hall [an Uppsala University tradition] on 29 January at which time it will become public. Judging by today’s newspaper article on the gas pipeline the thesis should generate considerable interest! I believe that its conclusions will be a great surprise for those who are interested in the EU’s energy security. There will be a great deal to be said of natural gas in the future.

(You can read about North Stream on Wikipedia)

(Swedish)

Med rubriken ”Omstridd gasledning” beskriver Svenska Dagbladets näringslivsdel alla de förberedelser som görs inför byggstarten på gasledningen North Stream från Ryssland till Tyskland. I texten står det att den skall bli 1223 kilometer lång medan bilden till artikeln felaktigt anger 85 mil. Antalet rördelar, mängden stål, logistiken runt projektet, mm är imponerande. Så här sammanfattar journalisten Tomas Lundin projektet:

”Nord Stream är ett mastodontprojekt som i åratal har kryssat i politiskt minerat farvatten. Rädslan för ett växande ryskt inflytande, historisk rysskräck i delar av den svenska och finländska befolkningen, hård kritik från miljöorganisationer och yrkesfiskare samt farhågor i Warszawa för att Tyskland och Ryssland, som så ofta i historien, ska göra upp över huvudet på Polen har bidragit till att försena gasledningen med flera år.”

Frågan är om North Stream behövs för att frakta den gas som EU måste importera från Ryssland? Rent tekniskt finns det kapacitet i de ledningar som redan förser EU med 41% av importbehovet, men ledningarna går nu genom länder som tidigare tillhörde Sovjetunionen och de senaste årens konflikter med Ukraina visar att det finns risk för problem. Det faktum att man bygger en ny ledning visar att man inte är oroliga för att Ryssland inte skall leverera gas.

Enligt EU:s planer skall importen av naturgas öka markant fram till 2030 och frågan är hur mycket av detta som Ryssland kan bidra med. Det här är en problemställning som vi (Globala Energisystem) arbetat med de senaste tre åren och i måndags lämnade min doktorand Bengt Söderbergh in sin avhandling med titeln ”Production from Giant Gas Fields in Norway and Russia and Subsequent Implications for European Energy Securety”. Avhandlingen spikas den 29 januari och blir då offentlig. Med anledning av dagens artikel om gasledningen bör avhandlingen vara av stort intresse. Jag tror att slutsatserna kommer att bli en stor överraskning för de som är intresserade av EU:s energisäkerhet. Det kommer att bli mycket naturgas i framtiden.

Posted in: Dagsaktuellt