Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor? / How will the world cope with 9 billion people?

Posted on February 12, 2010

10


(English below)

Onsdagen den 10 mars 2010, kl. 09:00 – 16:30, arrangerar Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Riskkollegiet ett seminarium med temat ”Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor? Platsen blir Kungliga Vetenskapsakademien, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm, och intresserade kan anmäla sig till Riskkollegiet, www.riskkollegiet.nu.

Antalet människor på jorden passerade 2,5 miljarder 1950, nu är vi 6,8 miljarder och år 2050 har vi passerat 9 miljarder. Det betyder att befolkningsökningen från nu fram till 2050 kan bli lika stor som antalet människor som levde på jorden 1959. Behovet av mat och vatten kommer att öka, men också behovet av resurser för bostäder och infrastruktur.

Befolkningstillväxten har hittills medfört ett ökat behov av fossil energi och en härtill relaterad ökande klimat- och miljöpåverkan. I framtiden måste denna koppling brytas dels på grund av miljökonsekvenserna men också på grund av allt mer sinande fossila energitillgångar. Parallellt med att en ökad miljöbelastning kan förväntas finns det också anledning att tro att samhällets sociala strukturer och funktioner ansätts ökade påfrestningar i spåren av befolkningsökningen. En mer turbulent global ekonomi och ökade konflikter om tillgången till jordens kvarvarande naturresurser kan inte uteslutas.

För att hantera dessa mångfacetterade konsekvenser av en fortsatt ökad folkmängd krävs ett utvecklat globalt samarbete där världens länder snarast enas om hur de negativa konsekvenserna skall kunna minimeras och efter vilka långsiktiga principer de alltmer sinande resurserna skall fördelas. Det gäller kanske i första hand resurserna fossil energi, odlingsmark och vatten. Vid seminariet diskuteras dessa frågor och problemen åskådliggörs med konkreta exempel. Ett viktigt syfte med seminariet är också att ge ett inspel till den mycket svåra men nödvändiga diskussionen om behovet av att begränsa befolkningstillväxten och vilka styrmedel som då finns att tillgå.

Ärkebiskop Anders Wejryd inleder seminariet med anförandet ”Livet som ges och görs”. Övriga anföranden behandlar mat, ekologi, resurser, välfärd och konfliktrisk då världens befolkning växer;

Den globala välfärdsekvationen”, Professor Kjell Aleklett, Uppsala universitet, ”Vårt dagliga bröd – hur klarar vi det?”, Rektor Lisa Sennerby Forsse, Sveriges lantbruksuniversitet, ”Kampen om markresurserna hårdnar”, Professor Sten Nilsson, IIASA, ”Trender inom den ökande världsbefolkningen”, Professor Hans Rosling, Karolinska Institutet, ”I Mellanöstern och Nordafrika har befolkningsökningen gått fort – vad finns att lära?”, Docent Leif Stenberg, Lunds universitet, ”Risken för internationella konflikter i kampen om naturresurserna”, Doktorand Ralph Sundberg, Uppsala universitet.

Paneldiskussion: Moderator Anders Wijkman, Tällberg Foundation, Sammanfattning av dagen, Bo Ekman, Tällberg Foundation

English

How will the world cope with 9 million people?

Uppsala University, The Swedish University of Agricultural Sciences and the Swedish College for Risk Sciences are organizing a symposium with the theme “How will the world cope with 9 million people?” on Wednesday 10 March 2010 from 9 am to 4.30 pm. The venue is the Royal Academy of Sciences, Beijersalen, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm and those that are interested in attending can register with the College of Risk Sciences, http://www.riskkollegiet.nu.

The number of people on the Earth passed 2.5 billion in 1950, We are currently 6.8 billion and, in 2050, we will exceed 9 billion. That means that the increase in population from now until 2050 will be as great as the number of people alive in 1950. The need for food and water will increase as well as the resource requirements for housing and infrastructure.

The growth in population has so far meant an increased requirement for fossil energy and related increasing effects on climate and the environment. In future this connection must be broken, in part because of the environmental consequences but also because of dwindling energy resources. At the same time as we can expect an increased load on the environment there is also reason to believe that society’s social structures and functions will be subjected to increased pressures as a result of the population increase. A more turbulent global economy and increased conflicts over access to the world’s remaining resources cannot be excluded.

To cope with these many facetted consequences of increasing population requires refined global collaboration in which the world’s nations agree as soon as possible on how the negative consequences will be minimized and upon what long term principles the ever dwindling resources will be shared. That means maybe firstly considering energy, agricultural land and water. At the symposium these questions will be discussed and the problems illustrated with concrete examples. An important aim of the symposium is also to give air to the very difficult but necessary discussion about the need to restrict population growth and what means exist for this.

Archbishop Anders Wejryd will open the symposium with an address titled, “Life that is given and made”. The rest of the speeches concern food, ecology, resources, welfare and the risk of conflict as the world’s population grows.

”The global well being equation”, Professor Kjell Aleklett, Uppsala University, ”Our daily bread – how will we get it?”, Rector Lisa Sennerby Forsse, the Swedish University of Agricultural Sciences, ”The struggle for areal resources is intensifying”, Professor Sten Nilsson, IIASA, ”Trends in the growing world population”, Professor Hans Rosling, Karolinska Institute, ”In the Middle East and North Africa population growth has been rapid – what is there to learn from this?”, Docent Leif Stenberg, Lund University, ”The risk for international conflict in the competition for natural resources”, Doktorand Ralph Sundberg, Uppsala University.

Panel discussion: Moderator Anders Wijkman, Tällberg Foundation, Summary of the day, Bo Ekman, Tällberg Foundation

Posted in: Dagsaktuellt