Thesis defense on Norway’s and Russia’s future exports of natural gas to Europe

Posted on February 19, 2010

0


Today is an important day for my Ph.D. student Bengt Söderbergh, but it is also an important day for our research group. Four years of research will be reviewed and evaluated. The opponent is Dr Roger Bentley from Reading University in the U.K.. Dr Bentley is one of the world’s leading experts in his area. Today Uppsala University sent out the following press release:
Russian gas will not meet EU demand
Currently there is a lively debate in the EU about the political consequences of dependence on Russian gas. One question that should be emphasised is whether in future there will be sufficient gas at all for export to the EU. So says physicist Bengt Söderbergh who, in his Ph.D. thesis, has evaluated future levels of Norwegian and Russian gas exports. The thesis will be defended on 19 February at Uppsala University.

According to the prognoses from the International Energy Agency (IEA) natural gas production within the EU will decline from the level in 2006 of 216 billion cubic meters per year (Gm3/y) to 90 Gm3/y by 2030. During the same period demand is expected to increase strongly. Because of this, import requirements for gas will increase by up to 90% during this period. Russia and Norway are the largest suppliers of gas to the EU. Their share of the EU’s gas imports during 2006 was 62%.

The aim of Bengt Söderbergh’s thesis work was to evaluate the potential future levels of Norwegian and Russian natural gas exports to the EU. The scenarios for Norwegian and Russian gas production were generated by modeling of production from individual fields. It is the collective production from the largest fields, the so-called “giant fields”, that has been predicted.

The EU’s energy security is, to a considerable degree, dependent on production from a relatively small number of fields in Norway and Russia. In Norway, nearly all gas production comes from 18 larger gasfields, of which 9 can be defined as giant fields. In Russia there are 36 giant fields that are responsible, in principle, for all Russian gas production.

The results of the research show that the potential for increasing Norway’s exports of gas to the EU is limited. In all the scenarios that were studied, Norwegian gas production will be in decline before 2030. In 2030, Norwegian gas exports to the EU can be as much as 20% lower than today’s level. A study of the potential production from the Russian giant oil fields shows that export of Russian gas to the EU can grow, at a maximum, by only 45% by 2030. In absolute terms, this is equivalent to approximately 70 Gm3/y. Furthermore, there are a number of factors that can cause the actual export capacity to be significantly lower.

“The single most important factor that will determine whether Russian gas exports to the EU will be able to grow above today’s level is whether or not the gasfields on the Jamal peninsula are brought into production from 2012 and onwards. Many of the Russian fields that have yet to bex brought into production are in eastern Siberia and on Sachalin in the Russian far east. Excess production from these regions will, in all likelihood, be exported to the Asian markets, primarily China”, says Bengt Söderbergh.

With the results and assumptions presented in the thesis it is not possible for the EU to increase its imports by 90% over 2006 levels. For energy security in the EU it is not just imports by pipeline that are a vital question. Currently there is a lively discussion within the EU around the geopolitical consequences of dependence on imports of Russian gas via pipeline.

“Whether there is sufficient gas for export to the EU at all in the future is a question that deserves our attention and should be thoroughly investigated and analysed. The results presented in this thesis show that it is equally justifiable to discuss the issues around a future decrease of total gas deliveries to the EU”, says Bengt Söderbergh.

For more information contact Bengt Söderbergh, tel: (+ 46 70) 425 05 64, email: bengt.soderbergh@fysast.uu.se

Read more about the thesis at the University’s website.

I dag är det en stor dag för min doktorand Bengt Söderbergh, men också en stor dag för vår forskningsgrupp. Fyra års forskning skall granskas och värderas. Opponent är Dr Roger Bentley från Reading University i Storbritannien. Dr Bentley är en världsledande expert inom området. Igår skickade Uppsala universitet ut följande pressmeddelande:

Den ryska gasen kommer inte täcka EU:s efterfrågan

Idag finns en livlig debatt i EU om de politiska konsekvenserna av beroendet av rysk gas. En fråga som borde lyftas fram är huruvida det i framtiden kommer att finnas tillräckligt med gas överhuvudtaget för export till EU. Det menar fysikern Bengt Söderbergh som i sin avhandling utvärderat framtida nivåer för norsk och rysk gasexport. Avhandlingen försvaras den 19 februari vid Uppsala universitet.

Enligt prognoser från International Energy Agency (IEA) kommer naturgasproduktionen inom EU att minska från 2006 års nivå på 216 miljarder kubikmeter naturgas per år (Gm3/år) till 90 Gm3/år 2030. Under samma tidsperiod förväntas efterfrågan på gas att öka kraftigt. Till följd därav kommer importbehovet av gas att öka med upp till 90 procent under denna tidsperiod. Ryssland och Norge är de största leverantörerna av gas till EU. Deras andel av EU:s gasimport under 2006 var 62 procent.

Syftet med Bengt Söderberghs avhandling är att utvärdera de potentiella framtida nivåerna för norsk och rysk naturgasexport till EU. Scenarierna för den norska och ryska gasproduktionen har skapats genom modellering av produktionen för enskilda fält. Det är den sammanlagda produktionen från de största fälten, de så kallade gigantfälten, som har blivit prognostiserad.

EU:s energisäkerhet är till betydande del avhängig produktionen från ett relativt litet antal fält i Norge och Ryssland. I Norge kommer nästan all gasproduktion från 18 större gasfält, av vilka 9 kan definieras som gigantfält. I Ryssland är det 36 gigantfält som svarar för i princip all rysk gasproduktion.

Resultaten visar att potentialen för en ökning av norsk gasexport till EU är begränsad. I alla de scenarier som har studerats är norsk gasproduktion på nedgång före år 2030. Norsk gasexport till EU via pipeline kan år 2030 till och med vara 20 procent lägre än dagens nivå. En studie av den potentiella produktionen från ryska gigantfält ger att exporten av rysk gas till EU maximalt kan öka med 45 procent till år 2030. I absoluta siffror motsvarar det ungefär 70 Gm3/år. Dessutom finns det ett flertal faktorer som kan göra den verkliga exportkapaciteten betydligt lägre.

– Den enskilt viktigaste faktorn för att rysk gasexport till EU ska kunna öka från dagens nivå är att gasfälten på den arktiska Jamalhalvön kommer i produktion från år 2012 och framåt. Många av de ryska fält som ännu inte har tagits i produktion finns i östra Sibirien samt på Sachalin i ryska fjärran östern. Överskottsproduktionen från dessa regioner kommer med all sannolikhet att exporteras till de asiatiska marknaderna, och då främst Kina, säger Bengt Söderbergh.

Med de resultat och antaganden som presenterats i avhandlingen är det inte möjligt för EU att öka sin import med 90 procent från 2006 års nivå. För energisäkerheten inom EU är det inte endast beroendet av pipeline-import som är en vital fråga. Idag finns det en livlig diskussion inom EU angående de geopolitiska konsekvenserna av importberoendet via pipeline av rysk gas.

– Huruvida det i framtiden finns tillräckligt med gas överhuvudtaget för export till EU är en fråga som förtjänar uppmärksamhet och noggrant måste utredas och analyseras. De resultat som presenterats i denna avhandling visar att det är lika berättigat att diskutera problematiken kring en framtida minskning av totala gasleveranser till EU, säger Bengt Söderbergh.

För mer information kontakta Bengt Söderbergh, tel: 070-425 05 64, e-post: bengt.soderbergh@fysast.uu.se

Läs mer om avhandlingen på universitetets hemsida.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt