BP strengthens deep water production and gains foothold in Brazil

Posted on March 15, 2010

0


When Sven-Göran Eriksson, Sweden’s legendary football coach, became manager of England’s national team (the English people’s crown jewel) murmurs of surprise spread though England. How could they give this important responsibility to a Swedish trainer? Sven-Göran did that which, in 2001, was regarded as impossible – namely to take the English national team to the World Cup finals the following year. He succeeded, and that he was forced to quit some years later due to a sex scandal is a completely different matter.

Now the financial world has given the chairmanship of BP – England’s economic crown jewel – to another Swede who bears a hyphenated name, Carl-Henric Svanberg. The question is whether he is faced with a similarly hopeless situation to that of Sven-Göran Eriksson in 2001. BP currently has great problems convincing investors that it can deliver the promised growth of 1% to 2% per year to 2015. Today BP produces approximately 3.8 million barrels of oil per day and the promised growth is between 200,000 and 400,000 barrels per day by 2015. This increase can only come from oilfields that are already in production or under development. Those fields that BP discovers from today can only be brought into production, at the earliest, after 2015. Another possible way for a company to expand production is to buy other companies’ assets (oilfields in production or discovered). This is one of the reasons that, last week, BP made one of its largest purchases when it bought portions of the American oil company Devon Energy Corporation for US$7 billion.

BP is one of the world’s leading companies in terms of deep water production and they are already the largest players in the Gulf of Mexico. The purchase from Devon means that they have now strengthened their position. At the same time it is a great challenge to produce from fields in deep water where the production profile of a field normally has an early maximum and then declines rapidly. One must continuously have access to new fields to maintain a stable overall production level spanning years. Together with the new fields that BP has recently found, the purchase from Devon can give this stability.

BP has a strong presence in Azerbaijan where they already manage approximately 40% of production. The purchase from Devon can make them even stronger. The reason that Devon is selling these assets is that they wish to concentrate more on land-based production. In accordance with this the deal involves the purchase of 50% of BP’s interests in production from the oil sands in Kirby in Alberta, Canada. In future, the two companies will manage this activity together.

The greatest strategic gain for BP is that it will now be engaged in Brazil. They will now possess interests in 10 different exploitation areas of which 7 exist in the Campos Basin where 85% of Brazil’s oil is currently produced. For BP, this includes three recently discovered fields of at least 500 million barrels each and one field in production. They must certainly be sorry that, despite the purchase, they did not gain access to the Santos Basin where Petrobras recently made gigantic discoveries under thick salt layers. The largest field is Tupi that may contain between 5 and 8 billion barrels. However, this enormous volume is only equivalent to 3 months of global oil consumption.

According to the calculations the purchase will mean a production increase for BP of 40,000 barrels per day, i.e. an increase of approximately 1%. BP believes that there is an immediate possibility to increase production by 100,000 barrels per day. However, further increases will then require large new investments that must occur fairly rapidly.

To continue the football analogy, BP has now purchased a ”Zlatan Ibrahimovic”. We know that he will be at the top for some years and will then slowly age and be phased out. They also received some “juniors” in the deal and it will be interesting to see how they develop. The Swedish “national team manager” can be fairly pleased with the purchase since it is important for BP to be part of the “World Cup” in 2015, i.e. to deliver oil according to plan. For the following “World Cup” in 2020 it will be more difficult. Carl-Henric Svanberg now needs to seize the new meaning of BP – “Beyond Petroleum” – i.e. beyond Peak Oil. Alternatively he can also retire from management of the national team which, at a personal level, will be quite profitable.

(Swedish)

Då Sven-Göran Eriksson, Sveriges legendariske fotbollstränare, blev förbundskapten för Englands fotbollslandslag, det engelska folkets kronjuvel, gick det en sus av förvåning genom det engelska folket. Hur kunde man lämna över detta betydelsefulla ansvar till en svensk tränare? Sven-Göran gjorde det som just då 2001 ansågs vara omöjligt, nämligen att ta det engelska landslaget till VM-slutspelet nästa år. Han lyckades och att han några år senare tvingades sluta på grund av sina kvinnoaffärer är en helt annan sak.

Nu har finansvärlden lämnat över ordförandeskapet för BP, Englands ekonomiska kronjuvel, till en annan svensk med dubbelnamn Carl-Henric Svanberg och frågan är om han står inför samma hopplösa lägen som Sven-Göran Eriksson gjorde 2001. BP har stora problem med att övertyga investerare att man kan leverera utlovad tillväxt med 1 till 2 procent om året fram till 2015. Idag producerar BP ungefär 3,8 miljoner fat om dagen och utlovad tillväxt är mellan 200.000 och 400.000 fat om dagen. Denna ökning kan bara komma från oljefält som redan är i produktion eller är under utbyggnad. De fält som man hittar från och med nu kan först komma i produktion efter 2015. En annan expansionsmöjlighet för ett företag är att man köper upp andra bolags tillgångar i produktion eller hittade oljefält. Här har vi en av anledningarna till att BP förra veckan gjorde ett av sina största köp då man köpte delar av det amerikanska oljebolaget Devon Energy Corporation för $7 miljarder.

BP är ett av världens ledande företag vad det gäller djupvattenproduktion och man är redan störst i Mexikanska Golfen. Köpet från Devon innebär att man nu stärker sin ställning. Samtidigt är det en stor utmaning att producera från djupvattenfält då produktionsprofilen för fälten normalt når ett tidigt maximum för att sedan sjunka snabbt. Man måste hela tiden ha tillgång till nya fält för att nå en sammantagen stabil produktion under många år. Tillsammans med de nya fält som BP nyligen har hittat kan köpet ge just denna stabilitet.

BP är stora i Azerbaijan där man redan idag sköter ca 40% av produktionen. Genom köpet från Devon blir man ännu starkare. Vad det gäller Devon är anledningen till att man säljer att man skall satsa mer på produktion till land och följriktigt ingår en försäljning av 50% av BP:s intresse av produktion från oljesand i Kirby, Alberta, Kanada. I framtiden skall man sköta verksamheten tillsammans.

Den största strategiska vinsten är att BP nu kommer in i Brasilien. Man får nu intressen i 10 olika exploateringsområden varav 7 finns i Campos Basin, där man idag producerar 85% av Brasiliens olja. Där ingår det tre nyupptäckta fält på vardera minst 500 miljoner fat och ett fält i produktion . Man beklagar säkert att man trots köpet inte kommer in i Santos Basin där Petrobras nyligen gjort gigantiska fyndigheter under tjocka saltlager. Det största fältet är Tupi, som kan innehålla mellan fem och åtta miljarder fat. Trots det motsvarar denna volym bara 3 månaders global konsumtion av olja.

Enligt beräkningar kommer köpet att innebära en produktionsökning för BP med 40.000 fat om dagen, dvs en ökning med ca 1%. Man tror att det direkt finns en möjlighet att öka produktionen med 100.000 fat om dagen men sedan krävs det stora nya investeringar som måste komma ganska omgående.

I analogi med fotbollen har BP nu köpt en ”Zlatan Ibrahimovic”. Vi vet att han kan vara på topp några år för att sedan sakta åldras och fasas ur. Man fick också några ”juniorer” med i köpet och det skall bli intressant att se hur de utvecklas. Vad det gäller den svenske ”förbundskaptenen” så kan han vara lite nöjd med köpet då det är viktigt för att BP ska ta sig till ”VM” 2015, dvs leverera olja enligt fastlagda planer. Vad det gäller nästa ”VM” år 2020 blir det tuffare. Det gäller nu för Carl-Henric Svanberg att ta fasta på den nya betydelsen av BP, Beyond Petroleum, det vill säga bortom Peak Oil. Det finns också alternativet att säga up sig som förbundskapten vilket rent personligt kommer att vara ganska lönande.

Posted in: Dagsaktuellt