Professor Christian Azar i TV-soffan

Posted on March 30, 2010

12


(English below)

För en vecka sedan var professor Christian Azar, som anses vara Sveriges ledande klimat guru, gäst i SVT:s morgonsoffa. Sedan några år tillbaka pågår det en diskussion mellan honom och mig om framtida produktion av olja, naturgas och kol. Den blev offentlig 2005 då han skrev en artikel i Dagens Nyheter. Självfallet skrev jag en replik men DN ville inte ta in mina synpunkter. Den som är intresserad kan läsa vad jag skrev på ASPO:s hemsida.

I TV-soffan diskuterades fiaskot i Köpenhamn. Enligt Azar var det lite väntat då Obama inte hade något bindande mandat att förhandla om. Den franska dokumentärfilmen visade något annat. Här är några citat från Christian Azar:
”Vetenskaplig trovärdighet är avgörande för det är på basen av den som man skall fatta beslut.”
”Grundfundamenten i diskussionen ligger kvar, sedan sår man tvivel medvetet.”
”I vetenskapen tror man (från boken Klimatet).”
”All kunskap är temporär, grundnerven hos varje forskare är att man skall vara skeptisk.”
”All vetenskaplig kunskap är temporär”
”Jag har en ambition att söka sanning.”
(Programmet kan ses i två avdelningar: del 1, del 2)

Påståendet att “all vetenskaplig kunskap är temporär” är ett mycket underligt påstående. Inom fysiken finns det exakt kunskap som är basen för vår förståelse av universum. Sedan finns det teorier som kräver experimentella undersökningar och visst kan teorier vara felaktiga. Christian Azar är professor i resursteori. Skall man tolka hans uttalande som att han utgår från att de teorier som han själv presenterar är temporära och att det finns en annan sanning?

Efter programmet fanns det möjlighet att chatta med professor Azar och här är en av frågorna:

Tobias: Jag undrar hur du ser på Kjell Alekletts forskning gällande hur mycket olja och kol som faktiskt går går att tillgodogöra sig. Han säger att FN’s klimatpanels prognoser bygger på scenarion som inte kan förverkligar eftersom resurserna inte räcker till. Somliga tror ju att det stora problemet är klara energiförbrukningen och att koldioxidförbrukningen minska vare sig vi vill eller ej. Om man kolla “peak oil” på ex Youtube så blir man ju minst sagt oroad. mvh Tobias

Christian Azar: Aleklett gör mycket intressant forskning och är spännande att diskutera med, men vi håller inte med varandra om allt. Att oljeutvinningen kommer att minska är tämligen okontroversiellt, frågan är om det sker nu eller inom en eller kanske några decennier. Vi skiljer oss däremot när det gäller beskrivningarna av de ekonomiska konsekvenserna av detta. Jag har skrivit mer om detta i en artikel på dagens nyheters kultursida som du hittar här http://www.dn.se/kultur-noje/pessimisterna-har-fel-om-oljan-1.389513 När det gäller kolet, som är hans nuvarande forskningsområde, tror jag att han missbedömer hur mycket vi verkligen kan komma att utvinna. Helt klart är att det är fel att tro att brist på fossila bränslen kommer lösa klimatproblemet åt oss automatiskt.

Vad det gäller tidpunkt bör Christian Azar läsa vår artikel “The Peak of the Oil Age”.

Refererande till de citat som finns här ovan är det ett intressant svar som ges. Christian Azar hänvisar till en artikel som skrevs 2005, som jag inte fick bemöta i DN. Samtidigt säger han att han har en ambition att söka sanningen. Som framgår av vår hemsida har vi sedan dess publicerat 15 vetenskapliga artiklar som om han läst dem skulle få honom att avstå från att hänvisa till en artikel som är 5 år gammal. Vad det gäller framtida produktion av kol säger han: ” När det gäller kolet, som är hans nuvarande forskningsområde, tror jag att han missbedömer hur mycket vi verkligen kan komma att utvinna” (det är ett av flera forskningsområden). Från citaten här ovan framgår det att Christian Azar anser att ”i vetenskapen tror man”, men jag är av annan åsikt. Man studerar data och med stöd av data gör man beräkningar som ligger till grund för slutsatser. Vad det gäller produktion av kol i framtiden är det dags att Christian Azar gör lite forskning istället för att bara ”tro”. (Jag väntar med spänning på en vetenskaplig artikel där han visar att vi har fel.) Då han om IPCC säger att ”Grundfundamenten i diskussionen ligger kvar” så medför det att hans ”trosforskning” accepterar att man skall kunna öka utvinningen av kol med 800% fram till år 2100. Om det är ”tro” som varit ledstjärnan för Christian Azars forskning är det dags att syna i sömmarna de artiklar som han publicerat. Vi har redan börjat.

(Englich)
Professor Christian Azar on the TV sofa

One week ago Professor Christian Azar (who is regarded as Sweden’s leading climate guru) was a guest on SVT TV’s morning program “Morning Sofa”. For a number of years a discussion has continued between him and me on future production of oil, natural gas and coal. It became public in 2005 when he wrote an article [in Swedish] in Dagens Nyheter [“DN”, Sweden’s largest circulation broadsheet newspaper]. Of course, I wrote a rejoinder but DN did not want to accept my viewpoints. Those that are interested can read what I wrote on ASPO’s website [in Swedish].

On the TV sofa they discussed the fiasco in Copenhagen. According to Azar it was somewhat expected since Obama did not have a binding mandate with which to negotiate. (The French documentary [see earlier post] showed something different.) Here are some quotes from Azar; “Scientific credibility is decisive because it is the basis upon which one makes decisions”, “We believe in science” (taken from the book “The Climate”), “All knowledge is temporary – the fundamental impulse of every researcher is to be skeptical”, “All scientific knowledge is temporary”, “I have an ambition to seek the truth”. (The program can be seen in two parts; part 1 and part 2 [in Swedish])

The assertion that “all scientific knowledge is temporary” is a very peculiar one. Within physics there exists exact knowledge that is the basis of our understanding of the universe. Then there are theories that require experimental research and, of course, such theories can be incorrect. Christian Azar is a professor in resource theory. Should we interpret his statements to mean that he assumes that those theories that he, himself presents are temporary and that there is another truth?

After the program there was a possibility to chat online with Professor Azar and here is one of the questions:
Tobias: I wonder how you view Kjell Aleklett’s research regarding how much oil and coal we can, in fact, extract. He says that the UN’s IPCC prognoses are based on scenarios that cannot occur since the fossil resources are insufficient. Of course, some believe that our greatest problem is to provide enough energy and that carbon dioxide production will decrease whether we want it to or not. If one does a search for “peak oil” on Youtube one can become very worried (to put it mildly). Sincerely, Tobias.

Christian Azar: “Aleklett does very interesting research and is exciting to have discussions with, but we do not agree with each other on everything. That oil extraction will decline is fairly uncontroversial. The question is if this will occur now or within one or maybe more decades. In contrast, we differ when it comes to describing the economic consequences of this. I have now written more on this in an article in DN’s culture pages that you can find here http://www.dn.se/kultur-noje/pessimisterna-har-fel-om-oljan-1.389513. When it comes to coal, that is his current area of research, I believe that he misjudges how much we can, in fact, extract. It is completely clear that it is wrong to believe that lack of fossil fuels will automatically solve the climate problem for us.”

In terms of the timepoint for peak oil Christian Azar should read our article “The Peak of the Oil Age”.

Christian Azar’s answer is very interesting in light of the quotations given above. He refers to an article written in 2005 in DN to which I was not permitted to respond. At the same time he says that he has an ambition to seek the truth. As can be seen from our website, since 2005 we have published 15 scientific articles that, if he had read, would give him reason not to refer to an article that is 5 years old. Regarding future production of coal he says, “When it comes to coal, that is his current area of research, I believe that he misjudges how much we can, in fact, extract.” (Actually, coal is one of several of our current research topics.) From the quotations above we are told that Christian Azar considers that “We believe in science” but I have a different opinion. We study data and, with support of data we make calculations that form the basis for our conclusions. When it comes to future coal production it is time for Christian Azar to do a little research instead of just “believing”. (I await with suspense for a scientific article where he shows that our conclusions are wrong.) When he says of the IPCC that, “The fundamentals of the discussion remain unchanged” this means that his “belief-research” accepts that we will be able to increase extraction of coal by 800% by the year 2100. If it is “belief” that has been the guiding star for Christrian Azar’s research then it is time to scrutinize the articles that he has published. We have already begun.

Posted in: Dagsaktuellt