Olympic gold medalist Björn Ferry our new Peak Oil ambassador / OS-guldmedaljör Björn Ferry ny Peak Oil ambassadör

Posted on April 3, 2010

4


(English below)

Ett av inslagen i nyhetsmorgon, TV4, på påskafton var ett besök hemma hos Sveriges OS-guldmedaljör i skidskytte Björn Ferry och hans fru Heidi Andersson, som är världsmästare i armbrytning. De bor i Storuman långt upp i norra Sverige. Under diskussionen med Lasse Bengtsson berättade Heidi att Björn förutom att vara mycket humoristisk också brukade ha djupgående diskussioner. På frågan om vad Björn ville diskutera blev svaret till min förvåning ”vad som skall hända då oljan minskar”. Sedan berättar Björn att han personligen tänker framåt och planerar för en framtid med mindre olja. Kunde det vara så att en av Sveriges populäraste idrottsmän kände till Peak Oil?

Vi fick också veta att Björn och Heidi skulle fira påsken med att åka skidor i fjällen (det verkar som om Björn aldrig får nog av skidåkning). På vinst och förlust ringde jag upp Björn och till min glädje svarade han. Han visste mycket väl vem Kjell Aleklett var och till min glädje brukar han regelbundet läsa min blogg. Min blogg är ett led i vad som kallas för tredje uppgiften vid universitetet, det vill säga att informera om vår forskning utanför universitetets väggar, jag blev mycket glad då jag hörde att Björn brukade läsa den. Vi diskuterade Peak Oil en stund och Björn berättade att han också brukade diskutera Peak Oil med många som han träffar under sina resor. Senast var det med en av Sveriges ledande politiker. Han repeterade några av de svar han fick och gemensamt kunde vi konstatera att vi fortfarande har en lång väg att vandra.

Vi som arbetar med forskning om Peak Oil behöver ambassadörer som sprider vårt budskap. Det är ett svårt budskap och det krävs att man ganska detaljerat tränger in i problematiken. Björn Ferry är definitivt en perfekt ambassadör för Peak Oil och jag hoppas att han har möjlighet och komma till oss på Uppsala universitet, det finns från och med nu en stående inbjudan. Jag tror också att studenterna på Ångströmlaboratoriet skulle uppskatta att höra ett föredrag där Björn berättar om kampen om guldet i skidspåren och på skjutvallen. Det var fantastiskt att se då Björn erövrade sin guldmedalj i OS i Vancouver, att ha med en sådan kämpe i striden om Peak Oil känns mycket stimulerande. Jag är säker på att ni är många som genom en kommentar vill grattulera Björn till hans framgångar.

Olympic gold medalist Björn Ferry our new Peak Oil ambassador

One of the articles on the morning news on TV4 on Holy Saturday was a visit to the home of Sweden’s Winter Olympics gold medalist in biathlon Björn Ferry [website in Swedish] and his wife Heidi Andersson who is world champion in armwrestling [website in English]. During the discussion with Lasse Bengtsson, Heidi described how Björn, despite having a great sense of humour, also often discussed more serious matters. When asked what Björn liked to discuss the answer was, to my amazement, “what will happen when the oil declines”. Then Björn said that he personally is thinking ahead and planning for a future with less oil. Could it be so that one of Sweden’s most popular sportsmen knows about Peak Oil?

We were also informed that Björn and Heidi would celebrate Easter by skiing in the mountains. (It seems that Björn can never get enough skiing.) I took a chance and tried ringing Björn and I was very pleased when he answered. He knew very well who Kjell Aleklett is and, apparently, regularly reads my blog. My blog is part of what is called the “third mission” at my university which is to inform the broader community about our research so I was very glad to hear that he reads it. We discussed Peak Oil for a while and Björn told me that he also often discusses Peak Oil with many of those he meets during his travels. The most recent time was with one of Sweden’s leading politicians. He repeated some of the answers he received and we could both agree that we [as a community] still have a long way to go.

We who work with research on Peak Oil need ambassadors that can spread our message. It is a difficult message and to understand it requires that one studies the problem in some detail. Björn Ferry is definitely a perfect ambassador for Peak Oil and I hope that he has the opportunity to visit us at Uppsala University – there is a standing invitation open to him. I also think that the students at the Ångström Laboratory would appreciate hearing a presentation where Björn describes the struggle for gold in the ski-tracks and at the shooting range. It was fantastic to see Björn capture his gold medal at the Winter Olympics in Vancouver – to have such a champion as a comrade in the battle over Peak Oil feels very invigorating. I am certain that there are many of you that, via a comment below, would like to congratulate Björn on his success, and to encourage him to discuss Peak Oil.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt