Environment minister Andreas Carlgren meets energy representatives in Uppsala / Miljöminister Andreas Carlgren träffa energirepresentanter i Uppsala

Posted on May 5, 2010

1


According to the email I received, two weeks ago Uppland county’s new governor Peter Egardt received a communication from the Environment minister Andreas Carlgren “expressing a desire to organize a meeting with important persons of the county in the area of climate and energy”. The invitees included representatives of the county administrative board, the communes, the regional association, the county council, the Energy Authority, Uppsala University, SLU, energy companies and more.

The environment minister, Andreas Carlgren, began with an address titled, “Swedish leadership for a ‘Green Conversion’”. I have heard many speeches from the Environment minister in recent years and I believe that, in fact, this was one of the better ones. The press was permitted to be present so I pulled out my little movie camera and documented it. He touched on, among other things, China’s immense investment in alternative energy production and that they will soon be the largest actor in all such areas. Through our collaboration with China Petroleum University in Beijing I have already noted this but for many it can be a surprise since many believe that China only uses coal.

Researchers and business people made short presentations and during the debate I advanced the viewpoint that the conversion that is motivated by climate change is, in fact, needed to secure our future energy supply when production of fossil energy declines, Peak Oil, etc..

The Environment minister concluded by commenting on the different contributions and his comment on mine was, “I made a big deal of the energy supply. I agree completely with what you say Kjell, that it naturally is also a fundamental precondition that we are able to supply the world’s energy needs. The environmental issues are important but supplying energy is as well, and the shortage of fossil energy in the future will require new solutions.”

Ever since I wrote the report on future oil production for the OECD in 2007 I have asserted that our future energy supply is a greater problem than the future climate. With a little good will I can interpret the Energy minister’s answer as that he is starting to agree with me. I also had the opportunity to exchange some words with Andreas Carlgren when I presented our research report on the emissions scenarios that the IPCC published in 2000. He promised to read and think about it and it will be interesting to see if it has made an impression.

For the first time I have also posted a little film on YouTube about the visit of the Environment minister to Uppsala. It is quite amateurish, but I think that it is also quite interesting (link to the film in Swedish on YouTube).

För två veckor sedan mottog Upplands nye landshövding Peter Egardt, enligt den inbjudan som jag fick, ”ett önskemål från Miljöminister Andreas Carlgren att anordna ett möte i länet med viktiga aktörer inom klimat och energiområdet”. Inbjudna var bland andra representanter för Länsstyrelsen, Kommuner, Regionförbundet, Landstinget, Energimyndigheten, Uppsala Universitet, SLU, energiföretag, med flera.

Miljöminister Andreas Carlgren inledde med ett anförande med rubriken ”Svenskt ledarskap för ”Grön omställning”. Jag har hört flera anföranden från miljöministern under de senaste åren och jag tror faktiskt att detta var ett av de bättre. Pressen var tillåten att närvara, så jag plockade fram min lilla filmkamera och dokumenterade. Han tog bland annat upp Kinas ofantliga satsning på alternativ energiproduktion och att man snart är störst inom alla områden. Genom vårt samarbete med China Petroleum University i Beijing har vi redan noterat detta men för många kan det vara en överraskning då många tror att Kina bara är kol.

Forskare och företagare fick göra kortare presentationer och under debatten framförde jag synpunkten att den omställning som motiveras med klimatförändringar i verkligheten behövs för att säkra framtida energiförsörjning då produktion av fossil energi minskar, Peak Oil, etc.

Miljöministern avslutade med att kommentera de olika inläggen och vad det gäller mitt inlägg blev kommentaren: ”Jag gjorde ju stort nummer av energiförsörjningen. Jag håller helt med om det du säger Kjell, att det naturligtvis också är en grundläggande förutsättning för att kunna klara världens energiförsörjning. Miljöskälen är viktiga, men energiförsörjningen i sig kräver och bristen på fossila energier i framtiden kräver nya lösningar.”

Ända sedan jag år 2007 skrev rapporten om framtidens oljeproduktion åt OECD har jag hävdat att framtida energiförsörjning är ett större problem än framtidens klimat. Med lite god vilja kan jag tolka miljöministerns svar som om att han är på väg att hålla med mig. Jag hade också möjlighet att växla några ord med Andreas Carlgren då jag presenterade vår forskningsrapport om de utsläppsscenatrier som IPCC publicerade år 2000. Han lovade att läs och begrunda och det skall bli intressant att se om det sätter några spår.

För första gången har jag också lagt ut en liten film om besöket i Uppsala på YouTube. Ganska amatörmässigt, men jag tycker att det är ganska intressant (länk till filmen på YouTube).

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt