The 5th Global YES Summit – Rework the World (4)

Posted on June 8, 2010

2


Now we have come to Friday and Day 3. The main speaker of the day was Maud Olofsson, the deputy prime minister, minister for industry and minister for energy. The introductory words in her speech were crisis, crisis and crisis and then she asserted that the world’s two greatest crises are the climate crisis and the finance crisis. Important parties to manage these crises are innovation and enterprise and especially important elements are young people. Today’s young business people have completely new possibilities for working internationally and globalization was mentioned in positive terms – in my view all too positive. Swedish innovations were praised and she believed that contemporary technology would benefit Swedish innovations in the future. Sweden was mentioned often.

Minister Olofsson also discussed the international perspective and, above all, the increased need for greater efficiency. She mentioned, among other things, a collaboration agreement between South Africa and Sweden for development of renewable technologies. It was also important that everyone should get access to electricity.

Then our Minister for Energy began to discuss the fact that 60% of the energy that we produce in Europe is lost through heat losses and one was led to believe that Maud Olofsson meant that new innovations would take care of this energy. I assume that a speechwriter has been involved and a suggestion is that the speechwriter learn the second law of thermodynamics and the difference between energy and exergy. Of course one can use a part of the heat in the cooling water from electricity production but to generate electricity that is exergy requires work that becomes heat. The overall impression of the presentation was positive and that was precisely the feeling that was needed here.

The next speaker was Percy Barnevik that reviewed the fantastic work done by Hand in Hand. He noted how important it is to create employment and it was an impressive number of jobs that they have created in various places around the world. He criticized funding for infrastructure (that certainly is needed in future) saying that the first requirement was jobs, jobs and more jobs.

I recommend that you listen to his fantastic presentation. The concluding message was that we should prioritise assistance that leads to people being able to help themselves. Long and warm applause indicated that the audience appreciated the message. (Listen to Maud Olofsson and Percy Barnevik)

Friday afternoon and Saturday morning offered many “rework” sessions and many addressed energy. Of those projects that I looked at I would like to mention a lamp project from Laos.

Over 40% of the population in Laos lacks electricity. Instead, they use kerosene lamps to light up the dark. Peak Oil means that the kerosene is becoming more expensive and the fact is that the world’s poorest nations are more dependent on oil relative to their GDP than we are. The project is based on that one could buy 10 hours of light as a charge in a unit that has a lamp and plug for e.g. a mobile telephone. The price was lower than for the kerosene for the corresponding lighting time. The advantage with the system was that one did not need to own the unit. We who are flooded with light naturally find it difficult to understand what it means to go without it. The units are charged by solar cells and there were many other projects that showed how important renewable energy is for the world’s poor.

To finish I would once again like to direct you to ”videos on demand”, but I would also like to mention that the group that worked with policy questions asserted that access to energy should be a new human right. Five years ago I was to summarise a working group’s conclusions and I had gotten the group to agree that “access to energy should be a human right”.

Energy has been part of the agenda at the Tällberg Form in recent years but it was now for the first time at “The 5th Global YES Summit” that energy has really been raised to the position that the issue deserves.

(Swedish)

Vi har nu kommit fram till fredag och dag 3. Dagens huvudtalare var Maud Olofsson, vice stadsminister, näringsminister och energiministerminister. Inledningsorden i hennes anförande var kriser, kriser och åter kriser och sedan konstaterade hon att världens två största kriser var klimatkrisen och finanskrisen. Viktiga aktörer för att klara av kriserna är innovationer och företagande och då särskilt viktiga aktörer är ungdomar. Dagens unga företagare har helt andra möjligheter att arbeta internationellt och globalisering nämndes med positiva förtecken, enligt min åsikt allt för positivt. Svenska innovationer prisades och hon menade att dagens teknik skulle vara positiv för svenska innovationer i framtiden. Det blev mycket Sverige.

Minister Olofsson diskuterade också det internationella perspektivet och då framförallt ökat behov av effektivisering. Hon nämnde bland annat ett samarbetsavtal mellan Sydafrika och Sverige vad det gäller utveckling av förnybar teknologi. Att alla skall få tillgång till elektricitet var också en viktig fråga.

Sedan började vår energiminister att diskutera det faktum att 60 % av den energi som vi producerar i Europa går förlorad som värmeförluster och man fick uppfattningen att Maud Olofsson menade att man med ny innovationer skulle kunna ta vara på denna energi. Jag utgår från att någon talskrivare har varit inblandad och ett förslag är att hon/han bör lära sig termodynamikens andra lag och skillnaden mellan energi och exergi. Visst kan man använda en del av värmet i kylvattnet vid elproduktion men att skapa el som är exergi så krävs det ett arbete som blir värme. Helhetsintrycket av föredraget var positivt och det var just denna känsla som behövdes i arenan.

Näste föredragshållare var Percy Barnevik som redogjorde för den fantastiska verksamhet som Hand in Hand gör. Han poängterade hur viktigt det är att skapa jobb och det var ett imponerande antal som man skapat på olika platser i världen. Han kritiserade stöd till infrastruktur, som visserligen behövs i framtiden, men först behövs det jobb, jobb, och åter jobb.

Jag rekommenderar att ni lyssnar till hans fantastiska föredrag. Avslutningsbudskapet var att vi skulle prioritera hjälp som leder till att man kan hjälpa sig själv. En lång och varm applåd visade att vi som lyssnade uppskattade budskapet. (Lyssna till Maud Olofsson och Percy Barnevik)

Fredag eftermiddag och lördag förmiddag bjöd på många ”rework” sessioner och flera behandlade energi. Av de projekt som jag tog del av vill jag nämna ett lampprojekt från Laos.

Över 40% av befolkningen i Laos saknar elektricitet, istället är det fotogenlampor som lyser upp i mörkret. Peak Oil medför att karossen blir allt dyrare och faktum är att världens fattigaste länder har i förhållande till sin BNP större beroende av olja än vad vi har. Projektet byggde på att man kunde köpa 10 timmars ljus, som fanns laddat i en enhet som hade en lampa och kontakter till t.ex. en mobiltelefon. Priset var lägre än vad karossen för motsvarande ljustid kostade. Fördelen med systemet var att man inte behövde äga enheten. Vi som flödar i ljus har naturligtvis svårt att förstå vad det innebär att vara utan. Enheterna laddades med hjälp av solceller och det var många andra projekt som visade hur betydelsefullt förnybar energi är för världens fattiga.

Vad det gäller avslutningen hänvisar jag än en gång till ”videos on demand”, men vill ändå nämna att gruppen som arbetade med policy frågor konstaterade att tillgång till energi borde vara en ny mänsklig rättighet. För fem år sedan skulle jag sammanfatta en arbetsgrupps slutsatser och jag hade då fått gruppen att enas om att ”tillgång till energi borde vara en mänsklig rättighet”.

Energi har funnits med på agendan vid Tällberg Form de senaste åren, men det var först nu på ”The 5th Global YeS Summit” som energi verkligen lyftes fram till den plats som frågan förtjänar.

Posted in: Dagsaktuellt