North Stream and the island of Gotland

Posted on July 20, 2010

10


Export of natural gas from Russia to the EU is decisive for the EU’s energy security and a decisive link for the future is the gas pipeline North Stream that will be laid along the bed of the Baltic Sea from a landfall in Vyborg outside St Petersburg to Lybmin in Germany. ( Read about North Stream ). The pipeline is 1,200,000 meters long and its diameter is 1.2 meters. Using that information I estimate that every pipe segment is 10 meters long. (Does anyone know the exact length?) That means that they will weld together 120,000 segments.


A stock of pipes for North Steam in Slite’s Harbour

When one studies the pipeline’s length one can see that Gotland lies approximately halfway between Russia and Germany and the harbour of Slite on Gotland has become the centre for the construction effort. On the quay in the harbour they have an incredibly large store of the pipes and when I visited the Harbour it was full of activity.


Handling of North Stream’s smallest pieces

To lay the pipeline they have a specially constructed vessel and I was fortunate that they were loading it with pipes when I was there. To see the piles of pipes, the pipes in detail and the specially constructed vessel gives one a good idea of the project’s enormous size. One obtains a concrete picture of the scale of the energy flow to the EU and how important that energy flow is for our society. According to the enterprise’s website they can supply gas for 26 million households when the project is complete.


Pipes are loaded for transport to their final resting place

In his speech in Almedalen in Visby Jan Björklund, the leader of the Liberal Party of Sweden, discussed the piles of pipes on the quay in Slite and he associated them with the debate on nuclear energy:
“Only a few tens of kilometers from here, in the harbour of Slite, pipes are loaded and unloaded. Out at sea they are put together into one long pipeline from Russia to Germany. Piece by piece the pipeline is constructed on the seabed of the Baltic for the gas trade.

The German Green Party’s leader Joschka Fischer got what he wanted. He forced his coalition partner Gerhard Schröder to close down German nuclear energy. But their hopes on what would come in its stead were not realized. Windpower was expanded greatly but was insufficient in the long run. So now the gas pipeline is being built.

There are two main explanations for why we in Sweden are unique, for why we can brew our morning coffee and warm the children’s porridge in the microwave oven without contributing to the greenhouse effect.

One explanation is luck. The rivers that run from the mountains to the Gulf of Bothnia give us nearly half of all our electricity. The remaining four undisturbed rivers must remain undeveloped. We must become better in our nation at preserving biological diversity and those rivers are unique.

The other explanation is that PM Tage Erlander and PM Olof Palme made a strategic decision to develop Sweden’s nuclear power industry. This gives us nearly the other half of the electricity we need. Erlander had not heard of the greenhouse effect.

But in 10-15 years Tage Elander’s and Olof Palme’s reactors will begin to be decommissioned due to their age. They must then be replaced by new, modern nuclear energy. Otherwise we will lose nearly half of our electricity production.

It will take nearly 15 years to receive energy from new reactors if they decide to build them. Therefore, it is imperative that the decisions must be made now during the coming four-year electoral period. That is why nuclear energy will be an issue in the coming election.”


Planned use of natural gas in the EU

The fact is that the EU plans to increase its imports of natural gas by 80 to 90% by 2030. This increase is due partly to the fact that production of natural gas within the EU will decline during this period while they simultaneously plan to expand production of electricity using natural gas. Today most natural gas is imported from Russia, Norway and Algeria.


Future use of natural gas in the EU

The EU’s increased need for electricity production from natural gas can be partly due to the planned phasing out of nuclear energy in Germany that Jan Björklund suggested in his speech in Almedalen. However, it can also be associated with the fact that the EU needs to increase its regulatory power capacity. During each 24 hour period one needs more current during the daytime compared with the baseload that one needs during the night. Windpower cannot be regulated and thus can only form part of baseload supply. Electricity from solar cells has a time structure that gives current during the day when the need is greatest and so fits well into the consumption time structure. The largest part of the baseload supply still comes from coal-fired and nuclear generation while natural gas and hydroelectric power are mainly used for regulating electricity supply according to the moment-by-moment requirement.

How important is North Stream for the EU? The fact that Gazprom is participating in the financing of the gigantic project means that they will also export gas in the pipeline from Russia to Germany. Today there is sufficient gas export capacity to do this via Belarus and Ukraine but there have been disruptions in the supply. China has also emerged as a new threat in terms of exports of natural gas from Russia. Natural gas consumption in China is increasing and they cannot satisfy this increase with domestic production. Without the investment in North Stream this gas could very easily be lapped up by China.

I have myself previously been critical of the gas pipeline and as far as the branch-line to Sweden is concerned I am still critical. But when we discuss the EU’s energy security then it is completely clear that the pipeline is an important piece in the puzzle for the future and the next 20 years will certainly involve a great deal of natural gas. However, without doubt there will come a day when the Russian gas supply begins to wane and the EU must already now begin to plan for that.

(Swedish)

Export av naturgas från Ryssland till EU är avgörande för EU:s energisäkerhet och en avgörande länk för framtiden är gasledningen North Stream som skall läggas ner på Östersjöns botten från ett landfäste i Vyborg utanför St Petersburg till Lybmin i Tyskland (läs om North Stream). Ledningen är 1200000 meter lång och diametern på rören är 1,2 meter och med den informationen uppskattar jag att varje rördel är 10 meter lång (vet någon den exakta längden?). Det betyder att man skall svetsa samman 120000 delar.


Lager av rördelar till North Stream i Slites hamn

Då man studerar ledningens sträckning så ser man att Gotland ligger ungefär halvvägs mellan Ryssland och Tyskland och hamnen i Slite på Gotland har blivit centrum för byggandet. På kajen i hamnen har man ett ofantligt stort lager av rördelar och då jag besökte hamnen var det full aktivitet.


Hantering av North Streams minsta delar.

För att lägga ner rören har man ett specialkonstruerat fartyg och till min glädje höll man på att lasta fartyget med rör då jag var där. Att på plats få se högarna med rör, rören i detalj och det specialkonstruerade fartyget ger en bra bild av projektets gigantiska storlek. Man får en konkret bild på energiflödets storlek in till EU och hur betydelsefullt energiflödet är för vårt samhälle. Enligt deras hemsida kan man försörja 26 miljoner hushåll då projektet är färdigt.


Rördelarna lastas för transport till sina slutliga placeringar.

I sitt tal i Almedalen i Visby diskuterade Jan Björklund, partiledare för folkpartiet liberalerna, högarna med rör på kajen i Slite och han kopplade dem till debatten om kärnkraft:

”Bara några mil härifrån, i hamnen i Slite, lastas och lossas rördelarna. Ute till havs sätts de samman till en enda lång ledning från Ryssland till Tyskland. Del för del byggs på bottnen av Östersjön en ledning för handel med gas.

Det tyska miljöpartiets ledare Joschka Fischer fick som han ville. Han tvingade koalitionspartnern Gerhard Schröder att stänga den tyska kärnkraften. Men deras förhoppning om vad som skulle komma i stället slog inte in. Vindkraften byggdes ut kraftigt, men räckte inte på långa vägar. Så nu byggs gasledningen.

Det finns två huvudförklaringar till att vi i Sverige är unika, att vi kan koka vårt morgonkaffe och värma barnens välling i mikrovågsugnen utan att bidra till växthuseffekten.

Den ena förklaringen är tur. Älvarna som rinner upp i fjällvärlden och ut i Bottenhavet ger oss nästan hälften av vår elektricitet. De återstående fyra orörda älvarna ska få förbli orörda. Vi måste bli bättre i det här landet att bevara den biologiska mångfalden och älvdalarna är unika.

Den andra förklaringen är att Tage Erlander och Olof Palme fattade ett strategiskt beslut om att bygga svenska kärnkraftverk. Dessa ger oss nästan den andra hälften av den el vi behöver. Erlander hade inte ens hört talas om växthuseffekten.

Men om tio-femton år börjar Tage Erlanders och Olof Palmes reaktorer att avvecklas av åldersskäl. Då måste den kunna ersättas med ny modern kärnkraft. Annars förlorar vi närmare hälften av vår elproduktion.

Det tar uppemot femton år att få fram el från nya reaktorer om man väl bestämmer sig. Det är därför de avgörande besluten måste fattas nu under den kommande fyraårsperioden. Det är därför kärnkraften blir en valfråga.”


Planerad förbrukning av naturgas I EU

Faktum är att EU planerar att öka sin import av naturgas fram till 2030 med 80 till 90 procent och ökningen beror delvis på att utvinningen av naturgas inom EU kommer att minska samtidigt som man planerar att bygga ut produktionen av el från just naturgas. Idag importeras den mesta naturgasen från Ryssland, Norge och Algeriet.

Framtida användning av naturgas inom EU

EU:s ökade behov av elproduktion från naturgas kan delvis kopplas till planerad utfasning av kärnkraften i Tyskland som Jan Björklund framförde i sitt tal i Almedalen, men det hör också ihop med det faktum att EU behöver ökad kapacitet av reglerkraft. Varje dygn behöver man mer ström under dagen jämfört med den baskraft som man använder under natten. Vindkraft kan inte regleras och blir därför en del av baskraften. El från solceller har en tidsstruktur som ger ström under dagen då behovet är som störst och det passar bra in i tidsstrukturen. Den största delen av baskraften kommer ändå från kolkraft och kärnkraft medan naturgas och vattenkraft framförallt används för reglering efter det aktuella behovet av el.

Hur viktig är North Stream för EU? Det faktum att Gazprom är med och finansiera det gigantiska projektet medför att man även i framtiden kommer att exportera gas i ledningen från Ryssland till Tyskland. Idag finns det tillräckligt med kapacitet för export via Vitryssland och Ukraina, men det har varit leveransstörningar. Kina har också dykt upp som ett nytt hot vad det gäller export av naturgas från Ryssland. Konsumtionen i Kina ökar och man kan inte tillgodose ökningen med inhemsk utvinning. Utan satsningen på North Stream kunde denna gas mycket lätt slukas av Kina.

Jag har själv varit kritisk till gasledningen och vad det gäller ett sidospår till Sverige är jag fortfarande kritisk. Men då man diskuterar EU:s energisäkerhet så är det helt klart att ledningen är en viktig pusselbit för framtiden och de närmaste 20 åren kommer den säkert att vara full med gas, men det kommer en dag då den ryska gasen börjar att sina och EU måste redan nu börja planera för detta.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt