Many questions hanging over the oil industry / Oljeindustri med många frågetecken

Posted on July 31, 2010

3


Linda Flood from Veckans Affärer [“The Week’s Business”, a Swedish newspaper] has contacted me twice during the summer to discuss BP and the leak in the Gulf of Mexico. We have discussed further how the oil companies handle the technology for drilling in deep water and, most importantly, if they have developed technology to cope with “blowouts”. We also discussed other large oil spills and I pointed out that it is time to make Shell take responsibility for the leaks in the Niger Delta of Nigeria. I personally became aware of that huge problem after meeting Hafsat Abiola-Castello from Nigeria this summer (read the blog).

Linda Flood had now written an article with the headline “Many questions hanging over the oil industry” [the article in Swedish]. She asserts that Shell that is not taking responsibility for its leaks is making huge profits compared with BP that is now paying a high price for our thirst for oil. As in my blog from July 28, she addresses the size of the leak in the Gulf of Mexico and then compares it with the estimated leakage in Nigeria:

“According to a report assembled by American, Brittish and Nigerian experts four years ago 40 million liters of oil were spilled annually into the delta. And this had been going on for 50 years. That means that 2 billion liters of oil have leaked into the wetlands.”

It is time to begin a global effort to get Shell to take responsibility. If 2 billion liters is the right number that is 12 times more than the leak in the Gulf of Mexico.

One of our discussions is reported at the end of the article:

“For nearly 20 years the world’s oil companies have extracted oil in deep water. Since production on land has been declining at the same times as the need for crude oil is increasing the companies have been forced to develop technology for deep water drilling. But the technology for extraction has been developed significantly faster than that for the associated safety measures”, says Kjell Aleklett, Professor of Physics at Uppsala University and president of ASPO, an organization that warns of oil shortages predicted by the theory of peak oil (the end of increasing oil production).

“The oil leak in the Gulf of Mexico showed that the technology did not exist to guarantee safety or to stop the leak. Now, however, it seems that BP has succeeded to develop the technology for stopping the leak”, says Kjell Aleklett.

“He is not worried about BP’s new test wells off the coast of Libya since the company has drilled thousands of holes earlier without any incidents. However, he wants to see a plan for if a catastrophe happens.”

The worry that I had was just that which was discussed a little earlier in the article, namely that many nations with oil are too weak to impose conditions on the oil industry, something that others have also discussed.

BP now plans to drill in the Mediterranean and the question is how worried we should be. From the article,

“BP signed a contract with Libya in 2007 to drill five wells deeper than the one that exploded in April in the Gulf of Mexico. According to BP the company has carefully studied the risk factors before the drilling that is expected to take six months or more.

““If anything goes wrong it could be as bad in the Mediterranean as in the Gulf of Mexico”, says Jonas Fejes of the Swedish Environment Institute. However, he also says that the oil catastrophe on BP’s drilling platform Deepwater Horizon has caused the oil company to review its routines and, hopefully, this will result in better safety measures.”

(Swedish)
Linda Flood från Veckans Affärer har under sommaren kontaktat mig två gånger för att diskutera BP och läckan in Mexikanska Golfen. Vi har diskuterat huruvida oljebolagen behärskar tekniken att borra på djupt vatten och framförallt om man har följt upp med teknik för just ”blowouts”. Vi diskuterade också andra stora utsläpp och jag poängterade att att det är dags att ställa Shell till ansvar för utsläppen i Nigerdeltat i Nigeria. Personligen blev jag medveten om det gigantiska problemet efter att i sommar ha träffat Hafsat Abiola-Castello från Nigeria (se blogg).

Linda Flood har nu skrivit en artikel med rubriken ”Oljeindustri med många frågetecken” (läs artikeln). Hon konstaterar att Shell som inte tar ansvar för sina utsläpp gör gigantiska vinster jämfört med BP, som nu får betala ett högt pris för vår törst efter olja. Hon tar liksom jag gjorde i min förra blogg upp storleken på läckan i M.G. och jämför med uppskattat läckage i Nigeria:

”Enligt en rapport som ställdes samman av amerikanska, brittiska och nigerianska experter för fyra år sedan släpps det årligen ut 40 miljoner ton olja i deltat. Och detta har pågått i 50 år. Det betyder att 2 miljarder liter olja har läckt ut i våtmarkerna.”

Det är dags att starta en global kamp för att få Shell att ta sitt ansvar.

En del av våra diskussioner kommer med i slutet av artikeln:

”I snart 20 år har världens oljebolag utvunnit olja på djupt vatten. Då produktionen på land minskar samtidigt som behovet av råolja ökar har bolagen varit tvungna att utveckla tekniker för djupvattensborrning. Men tekniken för själva utvinningen har utvecklats betydligt snabbare än tekniken för säkerhetsåtgärder menar Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet och ordförande för ASPO, en organisation som varnar för oljebrist utifrån teorin om peak oil (oljeproduktionsstopp)[bör vara oljeproduktionstopp, dvs att man inte kan öka den dagliga utvinningen av olja].

”Oljeläckan i Mexikanska golfen visade att det inte fanns teknik för att garantera säkerheten eller teknik för att täppa igen läckan. Nu verkar det dock som att BP har lyckats ta fram teknik för att stoppa läckan”, säger Kjell Aleklett.

Han oroas inte över BP:s nya provborrningar utanför Libyens kust, då bolaget har borrat tusentals hål tidigare utan att något har hänt. Däremot efterlyser han en beredskapsplan utifall en katastrof händer.”

Den oro som jag hade var just det som diskuteras lite tidigare i artikeln, nämligen att många stater med olja är för svaga att ställa upp krav gentemot oljeindustrin, något som andra också har diskuterat.

BP planerar nu borrningar i Medelhavet och frågan är hur oroliga vi skall vara. Från artikeln:

”BP skrev under ett avtal med Libyen 2007 om att borra i fem källor som ligger djupare än dem som exploderade i april i Mexikanska golfen. Enligt BP har bolaget noga undersökt riskfaktorer inför borrningen som väntas ta sex månader eller mer.

”Skulle någonting gå snett kan det gå lika illa i Medelhavet som i Mexikanska golfen”, säger Jonas Fejes på Svenska Miljöinstitutet, men menar samtidigt att oljekatastrofen på BP:s oljerigg Deepwater Horizon har fått oljebolagen att se över sina rutiner och förhoppningsvis ger detta bättre säkerhetsåtgärder.”

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt