Will Peak Oil influence Sweden’s traffic planners? / Kommer Peak Oil att påverka Sveriges trafikplanerare?

Posted on August 30, 2010

14


On the Swedish Transport Administration’s homepage it says:

We are responsible for long term planning of systems for road, rail, sea and air traffic.

We are also responsible for construction, operation and maintenance of national roads and railways.

One year ago the government decided to merge all authorities concerned with traffic into the new Transport Administration. The activities that were drawn into this merger on 1 April 2010 were:
• Activities of the Road Authority
• Activities of the Rail Authority
• Activities concerning long-term planning of infrastructure and the national interest at the Maritime Authority
• Activities concerning long-term planning of infrastructure, operation and investment contributions to non-national airports and
• Activities concerning model development and analysis

We can state that there are few national activities that will be affected by Peak Oil to a greater extent than the Transport Administration.

Just a few months after the Transport Administration began its work I was contacted by its head of strategic development who wondered whether I might come and give a presentation on Peak Oil when the Transport Administration’s leadership group were to meet in August. Of course I said yes and today I have been in Borlänge to speak to them. I am very pleased that Peak Oil is already on their agenda from the start as they now gather to plan Sweden’s future transport systems.

We at Global Energy Systems at Uppsala University hope that this is the beginning of future collaboration and that our research can help to form Sweden’s future transport systems.

(Swedish)

Trafikverkets hemsida står det:

Vi ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

Vi ansvarar också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

För ett år sedan beslutade regeringen att föra samman allt som har med trafik att göra till det nya Trafikverket och de verksamheter som den 1 april 2010 fördes över var:

• verksamheten vid Vägverket,
• verksamheten vid Banverket,
• verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen vid Sjöfartsverket,
• verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering, driftbidrag och investeringsbidrag till icke statliga flygplatser samt
• verksamheter rörande modellutveckling/analysverktyg vid SIKA.

Vi kan konstatera att det finns få statliga verksamheter som kommer att påverkas mer av Peak Oil än Trafikverket.

Redan ett par månader efter det att verket startade sin verksamhet blev jag kontaktad av chefen för strategisk utveckling som undrade om jag kunde komma och hålla ett föredrag om Peak Oil i samband med att Trafikverkets ledningsgrupp samlades i augusti. Självfallet tackade jag ja och idag måndag har jag varit i Borlänge och berättat om Peak Oil för ledningsgruppen. Det känns fantastiskt att Peak Oil redan från början finns med på agendan då man nu samlat skall planera Sveriges framtida transportsystem.

Vi i Globala Energisystem vid Uppsala universitet hoppas att detta är början till ett framtida samarbete och att vår forskning kan hjälpa till att forma framtidens Svenska transportsystem.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt