Has Texas passed the Peak?

Posted on October 5, 2010

3


(Swedish below)
I have already described my arrival in Houston and it is now time to summarise two days in the heart of the oil state Texas. My conviction that one cannot survive here without a car has been strengthened. While driving around I discovered that, certainly, there is a tram line that runs from north to south through Downtown but the number of passengers that waited at the stations was usually fewer than the fingers on one hand. It might look different at rush hour but around lunch time there was hardly any activity.

On the way to the Museum of Fine Arts I passed the eastern part of Houston and, when I arrived, there was time to stroll around the area in which the Museum is situated. It will surprise no one if I mention that I was the only one actually walking around. What I saw was an area that had definitely seen busier days. There were empty shops and a number of large open areas that looked abandoned. There was no sign of any new constructions even though this should be an area that should be attractive. As an example I can mention that there was a gigantic facility for “Drive through banking” with 12 lanes and the capacity for at least 10 cars to queue in each. It now seemed that only one lane remained open and there was only one customer doing their banking with one car waiting its turn. Of course, the internet has taken over some of this activity but the scene set the tone. The fact that one cannot see construction cranes anywhere to indicate building activity – that there is no investment in new infrastructure – is a sign of stagnation.

After the remembrance ceremony I travelled around a little in Downtown and while there was clearly activity behind the glass facades of the buildings, there was no new construction. Even here there were empty shops and a noticeable feeling that the city was falling into a long slumber.

On my list of things to do was to travel to Texas City and look at all the oil refineries to be found there. There was no opportunity to enter the harbour area but the funnel on what was presumably a supertanker indicated that there was activity behind all the tanks. The USA’s dependence on imports is so great they must receive a new supertanker every 5 hours. The fact that Texas City is the USA’s sixth largest harbour indicates that shiploads of oil must arrive there every day. What will happen to Texas City when we have passed peak oil and more and more tankers voyage to China rather than the USA? Just as in Houston there was nothing in Texas City to show any investment in new construction. Instead, much of the installation seemed old and a little rusty.

Finally, I travelled to the coast and Galveston. The picture was the same there as in Houston and Texas City but in the centre of town they had renovated some of the old locales and there were activities typical of a tourist city. At a bar over a glass of beer one of the few customers described how Galveston had once been the capital city of Texas and how they were the first to get electricity etc. The opera house built in 1894 was mentioned with pride and many of the houses in the centre of the city seemed to date from Galveston’s golden age at the start of the 20th century. There is a wonderful beach in Galveston and the city will certainly survive as a tourist destination but the question is whether there will be enough gasoline for all the cars that need to travel there.

In California and Nevada many new cities sprang up in the wake of the gold rush and today some of those places are either ghost towns or tourist towns. The oil in Texas and off its coast has been the foundation for Texas’ greatness but a conclusion that I could draw from what I saw was that, for Texas, peak oil may have begun What is needed now is for Texas’ leadership to immediately begin to plan for the period “past peak oil”.

The next stop for me is Washington and the yearly ASPO-USA conference.

(If you have different views from what I have presented above then I hope that you will leave a comment.)

(Swedish)
Jag har redan berättat om min ankomst till Houston och det är nu dags att summera två dygn i hjärtat av oljestaten Texas. Jag har stärkts i min övertygelse om att det inte går att klara sig utan bil. Då jag körde omkring upptäckte jag visserligen att det fanns en spårvagn som gick från norr till söder genom Downtown men antalet passagerare som väntade vid stationerna var vanligtvis färre än ena handens fingrar. Det kan se annorlunda ut i rusningstid, men runt lunch fanns det ingen stor aktivitet.

På väg till “the Museum of Fine Arts” passerade jag den östra delen av Houston och väl framme fans det tid för att promenerar omkring i kvarteren runt museet. Det förvånar säkert ingen om jag nämner att jag var den ende som promenerade om kring i kvarteren. Vad jag såg var ett område som definitivt har haft större verksamhet tidigare. Det fanns tomma affärslokaler och en del stora tomter var övergivna. Det fanns inga tecken på att det förekom någon nybyggnation och betänk att detta är ett område som borde vara attraktivt. Som exempel kan jag nämna att det fanns en gigantisk anläggning för ”Drive through banking” med 12 filer och med möjlighet för minst tio bilar i kö. Nu verkade det som om en fil fanns kvar och där bekändes en kund medan en bil väntade på sin tur. Självfallet har internet tagit över en hel del av denna verksamhet, men synen angav tonen. Det faktum att man inte ser lyftkranar som markerar att man bygger nytt, att man inte ser satsat på ny infrastruktur är ett tecken på stagnation.

Efter minnesstunden åkte jag runt lite i Downtown och självfallet är det aktiviteter innanför höghusens glasfasades, men det fanns inga nya byggen, även här tomma affärslokaler och känslan av att staden höll på att slumra in i en törnrosasömn infann sig.

Med på listan att göra var att åka till Texas City och titta på alla de oljeraffinaderier som finns där. Det fanns ingen möjlighet att komma in i hamnområdet men skorstenen på det som förmodligen var en supertanker indikerade att det fanns aktivitet bakom alla cisterner. USA:s importbehov är så stort så att man måste ta emot en ny supertanke var 5:te timma och det faktum att Texas City är USA:s 6:te största hamn indikerar att det varje dag kommer oljelaster till hamnen. Vad skall hända med Texas City då vi passerat Peak Oil och fler och fler fartyg går till Kina i stället för USA? Liksom i Houston fanns det inga aktiviteter som visade att man satsade på nybyggnation, istället verkade många av anläggningarna gamla och lite rostiga.

Till sist åkte jag ut till kusten och Galveston, bilden var den samma som i Houston och Texas City, men i centrum rustade man upp några gamla lokaler och aktiviteter som är typiskt för en turiststad fanns där. Vid bardisken över ett glas öl berättade en av de få gästerna att Galveston en gång i tiden var Texas huvudstad, att man var först med att få elektricitet, mm. Med stolthet nämndes operahuset från 1894 och många av husen i centrum verkade vara från denna tiden och det verkade som om Galveston hade sin glanstid i början av 1900-talet. Det finns en fantastisk strand i Galveston och staden kommer säkert att överleva som turiststad, men frågan är om det finns tillräckligt med bensin åt alla de bilar som måste åka dit.

I Kalifornien och Nevada växte det upp många nya städer i guldrushens spår och idag är en del av dessa städer spökstäder eller turiststäder. Oljan i Texas och utanför Texas kust har varit avgörande för Texas storhetstid, men en slutsats från det jag såg är att Peak Oil för Texas kan ha börjat och det gäller nu att ledningen för staten Texas direkt börja att planera för en period ”Past Peak Oil”.

Nästa sopp för mig är Washington och den årliga ASPO-USA-konferensen.

(Om ni har andra åsikter än de framförda hoppas jag att ni kommenterar)

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt