Australia November 2010: Coal in Hunter Valley and University of Newcastle – report 4

Posted on November 16, 2010

0


Professor Geoffrey Evan’s group at Newcastle University in Australia is one of the few academic research groups in the world studying global energy resources. We have just begun a collaboration with them and the first project is to study in detail Australia’s coal finds and possible future production. During my visit in Newcastle we discussed future joint projects to formalize our collaboration.

Newcastle is the world’s largest export harbour for coal and high up on my agenda was to examine this industry with my own eyes. On the way from the airport to the centre of town we passed the harbour where they were loading coal for export. I saw a gigantic machine taking bites out of a huge pile of coal with the coal then being transported on a conveyor to the waiting ship. It was difficult to appreciate the number of coal piles and it was only when I visited the coal fields in the upper Hunter Valley that I could comprehend the volumes being shipped out.

It takes weeks to organize a visit to a coal mine but we were able to visit the Coal Industry Centre in the town of Singleton. Our guide was Ross Fleming who, during one hour, gave me more facts and figures than it is possible to relate in one blog but I must mention some of them in any case.

In the valley there are 22 coal mines of which 6 are subterranean. To get to the coal layers one first has to remove the earth above and then break up the overlying layers of rock using explosives. The problem is that these layers contain salt and, when it rains, the salt dissolves out. The resultant salt water needs to be taken care of. When the mining of the coal has ended they rehabilitate the landscape but then the problem is that the rubble they have created is about 40% move voluminous than the original rock so that the fairly flat original landscape is transformed into one with hills. The thickness of the coal layer can vary between 30 centimetres and 3 metres. Many think that coal is just coal. But, in reality, there are about 80 different types that are produced.

We saw the coal train that can be up to 1.5 kilometeres long and I estimated that there are about 5 wagons for every 100 metres of length which means a total of about 75 wagons in every train. It takes one minute to fill each wagon and a little time between each filling so that loading each train must take about one and a half hours. To fill a ship requires 10 coal trains and I believe that it is possible for them to load 5 ships simultaneously. Every day 24 ships leave the harbour and out at sea are around 50 ships waiting their turn to dock. Of the 24 that leave the harbour each day 11 are destined for Japan.

After the run-through on the coal industry at the Centre I had a tour with Ross. He showed us some of the installations and, from this, I would like to mention that they wash all the coal before it is exported. They have tried to conceal the mines themselves and have succeeded quite well in this. This means that a visitor travelling through the Hunter Valley would have difficulty seeing any mines but they will see coal trains and when one sees all the trains one realizes how simple it is in contrast to export oil through a pipeline.

Occupational health and safety is very important for the industry and the number of people killed each year is about two. Compared with China or Russia this is very low. The people working in the coal mining industry are also very well paid. They work 12 hours per day for three days and then are free for four days. Their yearly income is around AUD$110,000 which is twice the average income.

One of my duties in Uppsala is to sit on the board of Uppsala Water that is a communal company. One of the visits to industry that was booked for me was a visit to Hunter Water which has the same responsibilities in Newcastle as Uppsala Water has in Uppsala. I had modified my Powerpoint presentation in accordance with this. They were mainly interested in biogas production and the distribution of heating water and cooling water. Distribution of heating and cooling water in Uppsala is the responsibility of the company Vattenfall.

For me, my public presentation was the highpoint of my visit. The audience was receptive and we discussed Peak Oil from every aspect. The visit was important for Global Energy Systems since we can now include the University of Newcastle as a new collaborative partner. During the weekend we had the chance to go “whale watching” and it was fantastic to see the whales perform their acrobatics.

(Swedish)

Professor Geoffrey Evans och hans grupp vid Newcastle University, Australien, är en av få akademiska forskningsgrupper i världen som studerar globala energiresurser. Vi har just inlett ett samarbeta med dem och ett första projektet är att i detalj studera Australiens kolfyndigheter och möjlig framtida produktion. Under mitt besök i Newcastle diskuterade vi framtida gemensamma projekt som skulle formalisera vårt samarbete.

Newcastle är världens största exporthamn för kol och högt upp på min agenda var att med egna ögon studera kolindustrin. Redan på väg från flygplatsen in till centrum av Newcastle passerar man hamnen där man lastar kolet för export. Jag såg en gigantisk maskin som tuggade i sig en kolhög som sedan transporterades vidare på transportband till det väntande fartyget. Det var svårt att uppskatta antalet kolhöga och det var först då vi besökte kolfälten uppe i Hunter Valley som man förstod vilka volymer som skeppades ut.

Det tar veckor att ordna ett besök i en kolgruva min vi kunde besöka Coal Industry Center i Singleton. Vår guide var Ross Fleming som under en timma levererade fler siffror än vad som är lämpligt att ta med i en blogg, men några måste jag ändå nämna.

I dalen finns det 22 gruvor varav 6 är under jord. För att komma åt kollagren måste man först ta bort jordlagren innan man börjar spränga bort de berglager som inte innehåller kol. Problemet är att dessa lager innehåller salt och då det regnar lakas saltet ut och saltvattnet måste man ta hand om. Då brytningen är avslutad måste man återskapa landskapet men problemet är att den bortsprängda volymen blir cirka 40 procent större så et ganska flackt landskap omvandlas till ett landskap med kullar. Kollagrens tjocklek kan variera mellan 30 centimeter och 3 meter. Många tror att kol bara är kol. Men i verkligheten producerar man 80 olika sorters kol.

Vi såg de långa koltågen som kan vara upp till 1.5 kilometer långa och jag uppskattade att det var ca 5 vagnar var hundrade meter vilket betyder att det finns cirka 750 vagnar i varje tåg. Det tar en minut att fylla en vagn och med lite tid mellan varje tåg betyder att man last ett tåg på en och en halv timma. För att fylla ett fartyg krävs det 10 koltåg och jag tror att det var 5 fartyg som kunde lasta samtidigt. Varje dag är det 24 fartyg som lämnar hamnen och ute till havs är det cirka 50 fartyg som väntar på sin tur att bli lastade. Av de 24 som lämnar hamn är det 11 som har destination Japan.

Efter genomgången i centrat fick vi göra en rundtur med Ross. Han visade oss en del anläggningar och av dessa vill jag nämna att man tvättar allt kol innan man exporterar det. Själva dagbrotten försökte men dölja och man har lyckats ganska väl. Det betyder att en besökare som åker genom Hunter Valley har svårt att se några kolgruvor, men man ser koltåg och då man ser alla tåg inser man hur enkelt det är att frakta olja i en pipeline.

Säkerhet är mycket viktigt för industrin och antalet död per år är omkring två. Jämfört med Kina eller Ryssland ligger man långt framme. De som arbetar med att bryta kol är också välbetalda. Man arbetar 12 timmar om dagen under tre dagar och sedan är man lediga i 4 hagar. Årslönen är omkring AU$ 110.000 vilket är dubbelt så mycket som vanliga arbetarlöner.

Ett av mina uppdrag i Uppsala är att vara styrelseledamot i Uppsala Vatten, som är ett kommunalt bolag. Ett av de industribesök som var inbokade var ett besök hos Hunter Water, som har samma ansvarsområde i Newcastle som Uppsala Vatten har i Uppsala. Min Power Point presentation hade anpassats till detta faktum och framförallt var man intresserade av biogasproduktion och distrubition av fjärrvärme och fjärrkyla. Fjärrvärme och fjärrkyla är numera Vattenfalls ansvar i Uppsala.

Personligen tyckte jag att mitt offentliga föredrag var en höjdpunkt. Stämningen var god och vi diskuterade Peak Oil ur alla aspekter. För framtiden var besöket mycket viktigt och vi kan nu lägga till University of Newcastle som ny samarbetspartner. Under helgen fick vi möjlighet att åka på Whale Watching och det var fantastiskt att se valarnas cirkuskonster.

Posted in: Dagsaktuellt